Kvalificerade andelar, samma eller likartad verksamhet

Ett fastighetsförvaltande bolag har inte ansetts bedriva samma eller likartad verksamhet som annat fåmansföretag. Den förvaltade fastigheten hade tidigare ägts av ett annat bolag inom samma företagsgrupp men köpts ut av ägaren privat.

Diarienummer
64-11/D
Meddelandedatum
2011-10-18
Lagrum
  • 57 kap. 4 § första stycket 1 inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A [m.fl.]
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Aktierna i X AB utgör inte kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Motivering

Bakgrund

Sökandena är [närstående] till G, grundaren av [koncernen]. De äger till lika delar samtliga aktier i X AB (Bolaget).

I samband med ett generationsskifte [hade G privat förvärvat fastigheten F] samt (...) andra rörelsefastigheter från koncernen. Fastigheten F (...) hade förvärvats och bebyggts av bolag inom koncernen ungefär tio år tidigare.

[F]astigheterna tillföll sökandena vid ett arvskifte år (...) och förvaltades i ett kommanditbolag där Bolaget var komplementär. Under år (...) upplöstes kommanditbolaget och Bolaget tillskiftades F. De (...) övriga fastigheterna hade avyttrats ett antal år tidigare.

Bolagets enda verksamhet är att förvalta fastigheten. Fastigheten hyrs ut till Y AB, som också svarar för fastighetens skötsel. Varken någon av sökandena eller någon närstående har varit verksam i Bolaget i betydande omfattning.

Utöver aktierna i Bolaget äger sökandena aktier i fåmansföretagen Z AB och Å AB, moderbolag i var sin del av den [numera] uppdelade koncernen. Som förutsättningarna får förstås är dessa aktier kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § IL.

Sökandena avser nu att överlåta sina aktier i Bolaget till ett annat bolag inom företagsgruppen.

Inför den förestående avyttringen av aktierna i Bolaget vill sökandena ha svar på om dessa är kvalificerade andelar enligt nämnda lagrum.

Parterna är överens om att frågan bör besvaras nekande.

Skatterättsnämndens bedömning

Ansökan aktualiserar en prövning mot 57 kap. 4 § första stycket 1 IL. Av lagrummet framgår, såvitt nu är ifråga, att en andel i ett fåmansföretag ska anses kvalificerad om andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Av förutsättningarna framgår att inte vare sig sökandena eller någon närstående har varit verksam i Bolaget i betydande omfattning. Aktierna är därför med tillämpning av första ledet i 57 kap. 4 § första stycket 1 IL inte kvalificerade andelar.

Det återstår därmed att pröva om aktierna kan anses kvalificerade enligt andra ledet i nämnda lagrum av det skälet att någon av sökandena eller närstående är, eller har varit, verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Av praxis framgår att jämförelsen med ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag har överförts till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan bolagen (RÅ 1999 ref. 28 och RÅ 2010 ref. 11 I-V).

I det aktuella fallet har den fastighet som Bolaget förvaltar tidigare ägts av annat bolag inom dåvarande koncernen. Fastigheten överfördes därefter först till G privat, sedan genom arv till sökandena och först därefter till Bolaget. Mot denna bakgrund och med hänsyn till det grundläggande syftet bakom bestämmelserna i 57 kap. IL, att arbetsinkomster inte ska kunna omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster, innebär enligt Skatterättsnämndens uppfattning överföringen av fastigheten F till Bolaget inte att det ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet som något annat bolag inom företagsgruppen (jfr RÅ 2010 ref. 11 IV).

Skatterättsnämnden, som utgår från att uthyrningen av fastigheten F sker på marknadsmässiga villkor, anser inte heller att de omständigheterna att fastigheten hyrs ut till annat bolag inom företagsgruppen eller att andra bolag inom företagsgruppen bedriver fastighetsförvaltning medför någon annan bedömning (jfr RÅ 2007 not. 66).

Sökandenas aktier i Bolaget utgör därför inte kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 IL.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Roupe
Föredragande: Alfreds 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen