Omstrukturering

Andelar i fastighetsförvaltande bolag har ansetts vara kapitaltillgångar (paketering).     

Diarienummer
104-11/D
Meddelandedatum
2011-12-12
Lagrum
  • 25 a kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

X AB:s aktier i Y AB utgör kapitaltillgångar.

Motivering

Z AB bildades år 1988. Under år 1990 förvärvade Z AB ett markområde från vilket avstyckats ett antal fastigheter. Z AB uppförde i egen regi under åren 1999-2001 [ett antal] hus på den avstyckade fastigheten A och under åren 2001-2008 [ett antal] hus på den avstyckade fastigheten B. De uppförda husen innehåller (...) lägenheter som hyrs ut (...). Efter förvärvet av markområdet har Z AB även bedrivit tomtrörelse. Totalt har (...) tomter sålts från det ursprungliga markområdet.

Z AB bildade under år 2010 det helägda dotterbolaget X AB, som inte bedriver någon egen verksamhet. X AB bildade i sin tur det helägda dotterbolaget Y AB som inte heller bedriver någon egen verksamhet.

Z AB har nu för avsikt att avyttra fastigheten A genom en underprisöverlåtelse enligt 23 kap. inkomstskattelagen(1999:1229), IL, till Y AB. X AB kommer sedan att sälja aktierna i Y AB till BFR Å till marknadspris. Härefter kommer Y AB att sälja fastigheten A genom en underprisöverlåtelse till bostadsrättsföreningen.

Enligt ansökan är vidare bostadsrättsföreningen vid tidpunkten för överföringen av fastigheten en "oäkta" bostadsrättsförening. I samband med upplåtelser av bostadsrätter i föreningen kommer den att övergå till att bli en "äkta" bostadsrättsförening.

För att bedöma om en vinst vid försäljning av aktierna i Y AB kan vara skattefri enligt 25 a kap. 5 § IL vill X AB ha besked huruvida aktierna i Y AB utgör kapitaltillgångar för X AB.

Skatteverket delar X AB:s uppfattning att aktierna i Y AB utgör kapitaltillgångar varför bestämmelserna i 25 a kap. 5 § IL är tillämpliga vid en försäljning av aktierna.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

I praxis har försäljning av aktier i jämförbara situationer ansetts utgöra en försäljning av kapitaltillgångar (jfr RÅ 2000 not. 24 och RÅ 2005 ref. 3 frågorna 4 och 5). Omständigheterna i ärendet ger inte anledning till någon annan bedömning.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Gilbe
Föredragande: Brissman

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen