Tomtrörelse

Reglerna om kvalificerad tomtrörelse har ansetts tillämpliga i visst fall.

Diarienummer
109-11/D
Meddelandedatum
2011-12-29
Lagrum
  • 27 kap. 10 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
Syskonen X
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

Reglerna om s.k. kvalificerad tomtrörelse är tillämpliga.

Motivering

Bakgrund

Syskonen X förvärvade [under andra halvåret] 2008 hälften av fastigheten Y genom gåva från sina föräldrar. Resterande andel av fastigheten, som ägdes av en [släkting], förvärvades genom köp (...) 2009.

Fastigheten, som hade varit i släktens ägo en längre tid, utnyttjades för [bl.a. fritidsändamål]. Under senare år arbetade [släkten] för att få till stånd en detaljplan som tillåter försäljning av tomter från fastigheten. En reviderad översiktsplan beslutades av kommunen [under första halvåret] 2008.

Syskonen ansökte [under] 2011 tillsammans med markägare till andra fastigheter om att kommunen ska besluta om detaljplan för området ifråga.
[Ett av syskonen] A har inom ramen för en av honom bedriven enskild näringsverksamhet [under] 2004 utfört uppdrag i form av [vissa byggnadsarbeten] om sammanlagt sex timmar och mot en ersättning av [ca 2 000] kr.

Frågorna och parternas inställning

Inför den förestående detaljplanläggningen av fastigheten och framtida försäljningar av byggnadstomter frågar syskonen om reglerna om kvalificerad eller enkel tomtrörelse är tillämpliga (fråga 1) och om A ska anses bedriva byggnadsrörelse (fråga 2).

Skatteverket anser, till skillnad från syskonen, att reglerna om kvalificerad tomtrörelse är tillämpliga. Parterna är ense om att A inte kan anses bedriva byggnadsrörelse.

Skatterättsnämndens bedömning

Fråga 1

Med tomtrörelse avses i 27 kap. 9 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, näringsverksamhet som består i avyttring av mark för bebyggelse (byggnadstomt). Tomtrörelse kan vara kvalificerad eller enkel.

Frågan är om kvalificerad tomtrörelse uppkommer för syskonen på grund av deras förvärv av fastigheten Y. En förutsättning är att en detaljplan kommer att beslutas som tillåter försäljning av tomter från fastigheten.

Enligt 27 kap. 10 § IL avses med kvalificerad tomtrörelse näringsverksamhet som huvudsakligen består i avyttring av byggnadstomter från fastigheter som uppenbarligen har förvärvats för att ingå i yrkesmässig markavyttring.

De tidigare ägarna till fastigheten har inte bedrivit kvalificerad tomtrörelse. Med hänsyn härtill innebar syskonens förvärv av hälften av fastigheten genom gåva från sina föräldrar inte i sig sådana förvärv som avses i 27 kap. 10 § IL, även om syftet med förvärven var att de ska bedriva yrkesmässig markavyttring från fastigheten.

När det gäller deras köp av resterande hälft av fastigheten som skett i samma syfte är förutsättningen för att kvalificerad tomtrörelse ska föreligga däremot uppfylld.

Under de förhållanden som förvärven av fastigheten skett får de senare förvärven anses leda till att avyttringar av samtliga framtida byggnadstomter på fastigheten Y i sin helhet ska beskattas enligt reglerna för kvalificerad tomtrörelse.

Byggnadstomterna utgör därför lagertillgångar i en av syskonen bedriven tomtrörelse.

Fråga 2

Med hänsyn till svaret på fråga 1 får fråga 2 anses förfalla.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Gilbe
Föredragande: Opander 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen