Utbetalning från stiftelse

Utbetalning från stiftelse har ansetts skattefri i visst fall.

Diarienummer
71-11/D
Meddelandedatum
2011-12-19
Sökande
A, B och C
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Utbetalningen från stiftelsen ska inte inkomstbeskattas.

Motivering

Den (datum) medverkade sökandena i bildandet av en stiftelse i (land). Några dagar senare överlät de som gåva sina aktier i X AB till stiftelsen. Den (datum) beslutade bolagsstämman i X AB utdelning, som tillföll stiftelsen. Den (senare datum) sålde stiftelsen aktierna och fick köpeskillingen.

(Domstol) har genom lagakraftvunna domar (datum) funnit att sökandena inte kunde anses ha överfört äganderätten till aktierna till stiftelsen och därför eftertaxerat dem för såväl utdelningen som kapitalvinsten från avyttringen.

Stiftelsen har nu för avsikt att betala ut medel till sökandena. Beloppen kommer för var och en av dem inte att överstiga de belopp han beskattats för som vinstutdelning på aktierna i X AB och kapitalvinst vid försäljningen av aktierna.

Sökandena frågar om de medel som stiftelsen avser att betala ut är skattepliktiga för dem. Parterna är ense om att sökandena kan erhålla de i ansökan angivna medlen utan beskattningskonsekvenser.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Med hänsyn till att sökandena genom lagakraftvunna domar behandlats som ägare till aktierna finner Skatterättsnämnden att de från stiftelsen kan ta emot omfrågade belopp utan inkomstbeskattning (jfr RÅ85 1:52, RÅ 2003 not. 119, RÅ 2008 not. 94 och RÅ 2010 not. 13).

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Roupe

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen