Utomståenderegeln

Utomståenderegeln har inte ansetts tillämplig när det utomstående ägandet inte har förelegat under hela den föregående femårsperioden.

Diarienummer
7-11/D
Meddelandedatum
2011-07-01
Lagrum
  • 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2012-09-24
Mål nr
5014-11

Förhandsbesked

Utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är tillämplig från och med ingången av år 2012.

Motivering

Bakgrund

Fåmansföretaget X AB bildades och började bedriva verksamhet under hösten 1998. Bolaget ägdes, direkt eller indirekt, till mer än 30 procent av utomstående i den mening som avses i 57 kap. 5 § IL. Under våren 2005 minskade deras ägarandel och före halvårsskiftet uppgick den till 24 procent. Sedan oktober 2006 äger utomstående återigen mer än 30 procent av aktierna i bolaget.

A har varit företagsledare och aktieägare i X AB sedan bolaget bildades. Aktierna, som motsvarar en ägarandel om ca (...) procent, ägs sedan år 2008 genom det av honom helägda Y AB, i ansökan omnämnt som Holdingbolaget. Bolagets enda verksamhet består i att förvalta aktierna i X AB och den avkastning som det innehavet ger. A har inte varit verksam i betydande omfattning i Y AB.

Frågor och parternas inställning

De frågor som A vill ha besvarade är om utomståenderegeln är tillämplig på hans aktieinnehav i Y AB under beskattningsåret 2010 (fråga 1) och, om svaret på den frågan är nekande, om så blir fallet från och med beskattningsåret 2012 (fråga 2).

A anser att utomståenderegeln är tillämplig på utdelningar som lämnas år 2010 eftersom utomstående då äger ca 64 procent av aktierna i X AB.

Enligt Skatteverkets mening är utomståenderegeln tillämplig först vid ingången av år 2012.

Skatterättsnämndens bedömning

A är verksam i betydande omfattning i X AB vilket betyder att hans aktier i Y AB är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket 2 IL om inte utomståenderegeln i 5 § är tillämplig.

Enligt sistnämnda paragraf ska om utomstående, direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger del i det fåmansföretaget i vilket delägaren eller någon närstående varit verksam i betydande omfattning och, direkt eller indirekt, har rätt till utdelning, en andel anses kvalificerad bara om det finns särskilda skäl. Vid bedömningen ska förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren beaktas.

Bakgrunden till det undantag från kvalificerade andelar som utomståenderegeln innebär är att risken för omvandling av arbetsinkomster till kapitalinkomster blir mindre om utomstående äger del i företaget eftersom utdelning och kapitalvinst då också tillfaller dessa ägare (prop. 1989/90:110 del 1 s. 468).

Av praxis följer att en tillämpning av utomståenderegeln inte är utesluten på grund av att det utomstående ägandet, i en situation som den förevarande, inte avser det direkt ägda bolaget utan ett indirekt ägt bolag (RÅ 2007 not. 1).

Ett ägande i betydande omfattning föreligger om utomstående äger minst 30 procent av andelarna i företaget (a. prop. s. 468 och 704 samt RÅ 2009 ref. 53).

Vidare gäller att utomståenderegeln kan bli tillämplig även om det utomstående ägandet inte bestått under hela den föregående femårsperioden eller den kortare tid under vilken företaget varit verksamt (RÅ 2001 ref. 37, RÅ 2007 not. 2 och RÅ 2008 ref. 58).

Det utomstående ägandet i X AB som år 2005 kom att sjunka till under 30 procent av andelarna i företaget har sedan oktober 2006 överstigit 30 procent.

A gör gällande att utomståenderegeln är tillämplig trots att det utomstående ägandet inte varat hela karensperioden eftersom han inte har haft någon möjlighet att omvandla arbetsinkomst till lägre beskattad kapitalinkomst. Han framhåller bl.a. att hans lön från bolaget varit marknadsmässig och att utdelning från bolaget endast har lämnats under de år då det utomstående ägandet varit betydande.

Praxis ger uttryck för en restriktiv bedömning när det utomstående ägandet inte har bestått under hela den aktuella perioden. Mot den bakgrunden kan de omständigheter som A för fram inte anses vara av sådant slag att undantag bör göras. Utomståenderegeln är därför inte tillämplig vid 2011 års taxering.

Det anförda innebär att utomståenderegeln är tillämplig från och med ingången av beskattningsåret 2012.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Hellenius, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Alfreds

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen