Väsentlig anknytning

En sedan flera år från Sverige till utlandet utflyttad person har befunnits ha väsentlig anknytning hit, bland annat med hänsyn till att familjen efter utflyttningen har behållit den tidigare permanentbostaden här.

Diarienummer
37-11/D
Meddelandedatum
2011-09-16
Lagrum
  • 3 kap. 7 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2012-05-21
Mål nr
6314-11

Förhandsbesked

A har väsentlig anknytning till Sverige. 

Motivering

Omständigheterna i ärendet

A, som är svensk medborgare, är sedan [i början av] 2006 anställd i Y i [utlandet]. Han hade då tillsammans med sin hustru och (...) barn i skolåldern bosatt sig där i en [lägenhet].

Familjen har behållit den tidigare permanentbostaden i Sverige, en villafastighet i [orten 1]. Vidare innehar familjen en fritidsbostad i [orten 2]. Fastigheterna används som fritidsbostäder. I ansökan sägs att hustrun och barnen tillbringar sommarloven i fastigheten i [orten 1], en ort där barnens (...) släktingar och vänner är bosatta.

A innehar [cirka 4] procent av aktierna i X AB via det helägda [utländska] bolaget Z. Han var tidigare styrelseledamot i X AB men lämnade styrelsen under hösten 2010.

Familjens vistelser i Sverige i samband med semester och A:s tjänsteresor har i genomsnitt understigit [cirka 70] dagar per år.

Inför en förestående utdelning från Z frågar A om han under inkomståret 2011 har väsentlig anknytning till Sverige.

Frågan ställs i ljuset av Skatteverkets ställningstagande den 8 april 2008, "Väsentlig anknytning p.g.a. innehav av tidigare permanentbostad" (dnr 131 687505-07/111). Där gör Skatteverket sammanfattningsvis bedömningen att väsentlig anknytning ska anses föreligga endast t.o.m. utgången av femte året efter utflyttningsåret om den enda kvarvarande anknytningsfaktorn av betydelse utgörs av innehav av tidigare permanentbostad.

Skatteverket anser — till skillnad från A — att han har väsentlig anknytning hit.

Skatterättsnämndens bedömning

För att avgöra om en person har väsentlig anknytning till Sverige ska enligt 3 kap. 7 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) beaktas en rad anknytningsfaktorer, bl.a. om han är svensk medborgare, hur länge han var bosatt här, och om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk.

Familjen har behållit sin tidigare permanentbostad i [orten 1] efter utflyttningen till [utlandet]. Ett sådant fortsatt innehav har i praxis ansetts som en tungt vägande anknytningsfaktor (RÅ 2009 not. 84).

Mot den bakgrunden får A vid en samlad bedömning av samtliga omständigheter fortfarande anses ha väsentlig anknytning hit (jfr RÅ 1989 ref. 118 och RÅ 2002 ref. 70).

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Gilbe
Föredragande: Opander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen