Byggnadsrörelse

Ärvda lagerfastigheter har ansetts vara kapitaltillgångar hos efterlevande make, som även ärvde samtliga aktier i ett byggnadsrörelsedrivande bolag.

Diarienummer
6-11/D
Meddelandedatum
2011-06-21
Lagrum
  • 27 kap. 4 och 18 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2012-06-20
Mål nr
4477-11

Förhandsbesked

Hyresfastigheterna utgör kapitaltillgångar hos A.

Motivering

A äger ett antal hyresfastigheter (...). Hon äger vidare samtliga andelar i [ett byggnadsrörelsedrivande bolag, X AB]. Tillgångarna förvärvades av henne genom bodelning och arv efter maken år (...).

Maken var företagsledare i X AB t.o.m. år (...) då den rollen togs över av makarnas son. A har tidigare aldrig ägt någon näringsfastighet själv och har aldrig deltagit i X AB:s verksamhet.

A avser att avyttra [en andel i en hyresfastighet] till en extern köpare samt genom gåva överlåta enstaka hyresfastigheter till barn eller barnbarn. Frågan gäller om hyresfastigheterna utgör kapitaltillgångar hos henne och ställs mot bakgrund av att hyresfastigheterna hos maken utgjorde lagertillgångar i byggnadsrörelse till följd av hans verksamhet i X AB.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

I 27 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, finns bestämmelser om förvärv genom arv och bodelning med anledning av makes död av fastigheter eller andelar som utgjort lagertillgångar i byggnadsrörelse hos den avlidne. I ett sådant fall behåller tillgångarna sin karaktär hos förvärvaren bara om denne vid förvärvet antingen själv bedriver byggnadsrörelse (första stycket 1) eller avser att fortsätta den avlidnes byggnadsrörelse (första stycket 2).

A har aldrig själv bedrivit någon byggnadsrörelse och situationen i 27 kap. 18 § första stycket 1 IL föreligger följaktligen inte. Hon äger visserligen samtliga andelar i X AB, som är ett fåmansföretag, men hon har inte ställning som företagsledare i det företaget (jfr 4 §). Inte heller situationen i 18 § första stycket 2 kan anses föreligga. Av det sagda följer att hyresfastigheterna utgör kapitaltillgångar hos A.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Roupe
Föredragande: Palmstierna

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen