Gåva

Överlåtelse av fastighet mot ersättning under taxeringsvärdet till bolag ägt av närstående till givarna har ansetts utgöra gåva.

Diarienummer
101-10/D
Meddelandedatum
2011-04-20
Lagrum
  • 8 kap. 2 § och 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229) samt lagen (1995:575) mot skatteflykt
Sökande
A, B och C
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Frågorna 1 och 2

Överlåtelserna av andelarna i de ifrågavarande fastigheterna till Mottagarbolaget ska i inkomstskattehänseende behandlas som gåvor.

Fråga 3

Sökandenas aktier i Moderbolaget utgör inte kvalificerade andelar.

Fråga 4

Lagen (1995:575) mot skatteflykt (skatteflyktslagen) är inte tillämplig på det planerade förfarandet.

Motivering

Bakgrund

A, B och C är kusiner på respektive faders sida. De har var sitt syskon (syskonparen 1, 2 och 3). Fadern till syskonparet 3 är avliden.

Tillsammans äger syskonparen med lika andelar två näringsfastigheter, varav den ena är upplåten med tomträtt (fastigheterna). De förvärvade fastigheterna genom arv efter X år (...). I X:s ägo utgjorde fastigheterna lagertillgångar. Det förutsätts i ansökan att fastigheterna är kapitaltillgångar hos syskonparen.

Efter sin avlidne far äger C och hans bror D tillsammans med faderns två bröder ytterligare två fastigheter samt aktierna i Y AB (Y). C:s och D:s ägarandelar uppgår till sammanlagt en tredjedel.

Y bedriver byggnadsrörelse och fastighetsförvaltning. Bolaget äger [ett flertal] näringsfastigheter. Byggnadsrörelsen bedrivs både mot externa kunder och för den egna förvaltningen. Även fastighetsförvaltningen sker mot externa kunder och för egen räkning.

I Y är fäderna till syskonparen 1 och 2 verkställande direktör respektive styrelseledamot. Även B, C och D är verksamma i bolaget, (...).

I syfte att underlätta administrationen av de gemensamt ägda fastigheterna avser de tre syskonparen att genomföra följande transaktioner.

De bildar eller förvärvar samtliga aktier i ett Nyab (Moderbolaget) tillsammans med sina mödrar. Varje syskonpar har lika stor ägarandel och äger tillsammans 60 procent av kapital och röster i bolaget. Mödrarna äger tillsammans resterande 40 procent. Deras äganderätter till aktierna kommer inte att vara belastade med några inskränkningar.

Syskonparen överlåter sina andelar i fastigheterna till ett aktiebolag som anskaffats av Moderbolaget (Mottagarbolaget). Överlåtelserna sker till ett pris som något understiger fastigheternas totala taxeringsvärde (alternativ 1) eller det totala taxeringsvärdet exklusive markvärdet för den fastighet som upplåtits med tomrätt (alternativ 2). Priset enligt båda alternativen ligger långt under det totala marknadsvärdet men överstiger vida det totala omkostnadsbeloppet.

Verksamheten i Moderbolaget ska bestå av att inneha andelarna i Mottagarbolaget samt av att förvalta eventuellt överskott i form av utdelning från det bolaget. Mottagarbolagets verksamhet ska bestå av att äga fastigheterna. Varken sökandena eller någon dem närstående kommer att vara verksamma i bolagen i betydande omfattning.

Förvaltningen av fastigheterna ska skötas av Y mot marknadsmässig ersättning. Sannolikt kommer enbart C och D att arbeta med den förvaltningen.

Frågorna och parternas inställning

Frågorna gäller om överlåtelserna av andelarna i fastigheterna till Mottagarbolaget inkomstskatterättsligt ska behandlas som gåvor enligt alternativ 1 (fråga 1) eller enligt alternativ 2 (fråga 2), om sökandenas aktier i Moderbolaget kommer att utgöra kvalificerade andelar (fråga 3) och om skatteflyktslagen är tillämplig på förfarandet (fråga 4).

Utifrån bl.a. rättsfallet RÅ 2001 ref. 2 och med hänsyn till de tilltänkta priserna på fastighetsandelarna och mödrarnas ägarandelar i Moderbolaget anser sökandena att överlåtelserna enligt båda alternativen ska behandlas som gåvor. Vidare är deras uppfattning att Moderbolaget inte kan anses bedriva samma eller likartad verksamhet som Y eftersom några tillgångar inte överförs mellan bolagen samt då normala affärsförbindelser kommer att föreligga i förhållande till Y.

Skatteverket konstaterar att de planerade priserna på fastighetsandelarna kommer att understiga det totala taxeringsvärdet, markvärdet inbegripet (RÅ83 1:34). I det avseendet är kraven för att överlåtelserna ska ses som gåvor uppfyllda. Däremot brister det i fråga om gåvoavsikten eftersom det torde vara ytterst ovanligt att en överföring av ett värdemässigt betydande fastighetsbestånd sker till en äldre generation. Verket delar emellertid sökandenas uppfattning att aktierna i Moderbolaget inte blir kvalificerade andelar samt att skatteflyktslagen inte är tillämplig.

Skatterättsnämndens bedömning

Frågorna 1 och 2

I praxis har vid prövningen av om en överlåtelse av fastighet i inkomstskattehänseende ska behandlas som en gåva avgörande vikt fästs vid ersättningens storlek i förhållande till den överlåtna fastighetens taxeringsvärde. Har ersättningen understigit taxeringsvärdet har överlåtelsen ansetts vara en gåva (jfr RÅ 2001 ref. 2).

Det avsedda priset för andelarna i fastigheterna understiger enligt alternativ 1 fastigheternas totala taxeringsvärde och enligt alternativ 2 det totala taxeringsvärdet exklusive markvärdet för den fastighet som upplåtits med tomträtt. Av praxis följer att även markvärdet kan beaktas vid den jämförelse som ska göras mellan pris och taxeringsvärde (RÅ83 1:34, se även 2 kap. 6 § tredje stycket inkomstskattelagen [1999:1229], IL). Sett utifrån de tilltänkta ersättningarna för andelarna i fastigheterna finns inte något hinder mot att behandla överlåtelserna enligt båda alternativen som gåvor.

När som i detta fall fastigheter överlåts till aktiebolag där överlåtarna är delägare krävs enligt praxis för att gåvor ska anses föreligga att övriga delägares andelar i bolaget är av viss storlek (jfr RÅ 1993 ref. 43 med RÅ 2001 ref. 2 där i det senare fallet givaren ägde 60 procent av aktierna och närstående till givaren resterande 40 procent).

Överlåtarna, d.v.s. sökandena tillsammans med sina respektive syskon, kommer att indirekt äga 60 procent av aktierna i Mottagarbolaget. Med hänsyn härtill får det berikande av mödrarna som blir en följd av överlåtelserna anses vara så betydande att villkoret för att gåvor ska anses föreligga är uppfyllt. Att det är fråga om överlåtelser från barn till föräldrar föranleder enligt Skatterättsnämndens uppfattning ingen annan bedömning.

Mot den angivna bakgrunden är överlåtelserna av fastighetsandelarna att betrakta som gåvor som inte medför någon inkomstbeskattning av sökandena även om ersättningen för respektive fastighetsandel överstiger omkostnadsbeloppet för den.

Fråga 3

Frågan gäller om sökandenas aktier i Moderbolaget är kvalificerade andelar. Både det bolaget och Mottagarbolaget är fåmansföretag. Enligt givna förutsättningar har någon verksamhet inte bedrivits i något av bolagen och varken sökandena eller någon dem närstående kommer att vara verksamma i bolagen i betydande omfattning. Det betyder att sökandenas andelar i Moderbolaget inte kan bli kvalificerade på den grunden att de eller någon närstående varit verksamma i Moder- eller Mottagarbolaget (57 kap. 4 § första stycket 1 och 2 IL).

I 57 kap. 4 § första stycket 1, i den återstående del som är av intresse här, anges att en andel i ett fåmansföretag ska anses som en kvalificerad andel om andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Av praxis framgår att den aktuella bestämmelsen i 57 kap. 4 § IL i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag överförs till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan företagen (RÅ 2010 ref. 11).

Den jämförelse som ska göras avser verksamheten i Moderbolaget ställd mot verksamheten i Y där närstående till sökandena är verksamma.

Verksamheten i Moderbolaget ska bestå av att inneha andelarna i Mottagarbolaget samt av att förvalta eventuellt överskott i form av utdelning från det bolaget. Mottagarbolagets verksamhet ska bestå av att äga fastigheterna. Först om vinstmedel från fastighetsförvaltningen förs från Mottagarbolaget till Moderbolaget, enligt lämnade förutsättningar i form av utdelning, kan en del av den verksamheten i Mottagarbolaget sägas fortsätta i Moderbolaget.

Enligt vad som uppgetts överförs inte någon verksamhet mellan Moderbolaget och Y som kan medföra att de ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Därtill kommer att Y:s förvaltning av fastigheterna ska ske på marknadsmässiga villkor.

Sammanfattningsvis kan ett sådant samband som avses i bestämmelsen inte anses föreligga mellan Moderbolaget och Y.

Fråga 4

Skatteflyktslagen kan inte anses tillämplig på förfarandet.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Roupe
Föredragande: Palmstierna

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen