Gåva av fastighet

Vid gåva av en fastighet mot skuldövertagande ska då taxeringsvärde saknas, fastighetens värde beräknas enligt de grunder som gäller för bestämmande av taxeringsvärde.

Diarienummer
131-10/D
Meddelandedatum
2011-05-04
Lagrum
  • 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A och B
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Överlåtelserna av andelarna i fastigheten X till aktiebolaget ifråga ska behandlas som gåvor. En förutsättning är att den sammanlagda ersättningen understiger ett värde på fastigheten vid överlåtelsetillfället som beräknas enligt de grunder som skulle ha tillämpats om ett taxeringsvärde enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skulle ha bestämts för den taxeringsenhet som fastigheten utgör det år överlåtelsen sker.

Motivering

A och (...) B bedriver fastighetsförvaltning genom innehav av två hyresfastigheter och fastigheten X. Byggnaden på den senare fastigheten är en specialbyggnad och fastigheten saknar därför taxeringsvärde.

Avsikten är nu att andelarna i fastigheterna ska överlåtas till ett aktiebolag mot visst vederlag på villkor som innebär att överlåtelserna behandlas som gåvor vid inkomstbeskattningen. Hyresfastigheterna ska överlåtas mot vederlag som understiger fastigheternas taxeringsvärden. Vederlaget för X ska understiga 75 procent av ett beräknat marknadsvärde för fastigheten. Bolaget som ska förvärva fastigheterna ägs av sökandena till 60 procent och till 40 procent av deras make respektive maka.

Sökandena vill ha besked om dels hur andelsöverlåtelsernas huvudsakliga karaktär av gåva eller avyttring ska bedömas beträffande X, dels huruvida ägarförhållandena i bolaget är sådana att gåvor kan anses föreligga.

Parterna är ense om att vederlaget för fastigheten ska jämföras med ett värde beräknat enligt de grunder som gäller för bestämmande av taxeringsvärde (jfr Skatteverkets ställningstagande 131 680180-10/111).

Skatteverkets uppfattning är att vid en sammantagen bedömning ska överlåtelserna till aktiebolaget enligt praxis anses utgöra gåvor (RÅ 2001 ref. 2).

Skatterättsnämnden, som utgår från att fastigheterna är kapitaltillgångar och att 53 kap. 3 och 4 §§ IL inte är tillämpliga, gör följande bedömning.

Vid inkomstbeskattningen klassificeras blandade fång av fastigheter i fall som det aktuella enligt den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Det innebär att gåva föreligger när vederlaget uppgår till högst ett belopp som understiger det taxeringsvärde som gäller för överlåtelseåret (jfr bl.a. RÅ 1950 ref. 33 II, RÅ 1969 ref. 32, RÅ 1981 1:29 och RÅ 2004 ref. 42).

Om en fastighet (taxeringsenhet), som ska överlåtas mot ett vederlag som understiger marknadsvärdet, saknar taxeringsvärde måste den huvudsakliga innebörden av fånget bestämmas på annat sätt.

Mot bakgrund av praxis för fastighetsöverlåtelser i allmänhet ligger det enligt Skatterättsnämndens bedömning närmast till hands att beräkna ett värde efter de grunder som gäller för att bestämma taxeringsvärden enligt fastighetstaxeringslagen och som skulle ha tillämpats för den taxeringsenhet som fastigheten utgör avseende överlåtelseåret om fråga varit om en skatte- och avgiftspliktig taxeringsenhet.

När som i detta fall överlåtelserna görs till ett aktiebolag där överlåtarna är delägare krävs enligt praxis för att gåvor ska anses föreligga att övriga delägares andelar i bolaget är av viss storlek (jfr RÅ 1993 ref. 43 med RÅ 2001 ref. 2 där i det senare fallet givaren ägde 60 procent av aktierna och närstående till givaren resterande 40 procent).

Överlåtarnas sammanlagda ägarandel i aktiebolaget som mottar fastighetsandelarna kommer att uppgå till 60 procent.

Med hänsyn härtill och till omständigheterna i övrigt blir därigenom gåvomomentet så betydande att överlåtelserna bör behandlas som gåvor vid inkomstbeskattningen.

I den mån ansökan inte besvarats avvisas den. 

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Bengtsson, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Gilbe

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen