Lagervärdering

Vid gåva av lagerfastigheter har de i mottagarens räkenskaper tagits upp till värden överstigande överlåtarens skattemässiga värden. Beskattning har skett för skillnaden.

Diarienummer
17-10/D
Meddelandedatum
2011-03-10
Lagrum
  • 17 kap. 2-3 §§ och 23 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X AB och Y AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2011-11-09
Mål nr
1610-11

Förhandsbesked

Fråga 2

Förvärvande bolag ska som intäkt ta upp skillnaden mellan det värde lagertillgångarna tas upp till i räkenskaperna och det skattemässiga värdet för dem.

Beslut

Fråga 1

Ansökan avvisas i denna del.

Motivering

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A och B äger tillsammans, helt eller delvis, ett antal hyresfastigheter i (...). Fastighetsinnehavet utgör lagertillgångar i en av dem bedriven handel med fastigheter. Fastigheternas sammanlagda marknadsvärde överstiger taxeringsvärdet. Det senare värdet är i sin tur betydligt större än det skattemässiga värdet.

Avsikten är att genomföra ett generationsskifte avseende ägandet av fastigheterna, (...). A:s [närstående] bildar ett nytt aktiebolag, Fastighetsbolaget X. B:s [närstående] bildar Fastighetsbolaget Y. Därefter överlåter A och B sina andelar i fastigheterna till respektive aktiebolag mot ersättning som understiger delägarens andel av respektive fastighets taxeringsvärde samtidigt som ersättningen kommer att överstiga motsvarande del av fastighetens skattemässiga värde.

Mot den bakgrunden ansökte A och B tillsammans med (...) år 2006 om förhandsbesked (dnr 166—06/D). De frågade bl.a. om överlåtelserna av fastighetsandelarna var att betrakta som gåvor som inte medför någon inkomstbeskattning av överlåtarna (fråga 1), om överlåtelserna kunde ske utan uttagsbeskattning (fråga 2), vilket skattemässigt anskaffningsvärde och avskrivningsunderlag som mottagande bolag skulle få för fastigheterna (fråga 3) och vilken skattemässig karaktär fastigheterna skulle få hos bolagen (fråga 6).

Skatterättsnämnden lämnade ett förhandsbesked den 20 mars 2008 enligt följande.

"Frågorna 1 och 2

Överlåtelserna av andelar i aktuella fastigheter till aktiebolagen ifråga medför inte någon inkomstbeskattning av A eller B förutsatt att villkoren för underlåten uttagsbeskattning enligt 23 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är uppfyllda.

Frågorna 3 och 6

Förvärvande bolag träder in i respektive överlåtares skattemässiga situation i de avseenden som avses med frågorna."

Sökandena överklagade förhandsbeskedet och yrkade att svaret på fråga 3 skulle ändras på så sätt att förvärvande bolag träder in i respektive överlåtares skattemässiga situation avseende anskaffningsvärde och avskrivningsunderlag, oavsett att anskaffningsvärdet på fastigheterna i bolagens räkenskaper tas upp till den av bolagen lämnade ersättningen.

Överklagandena var föranledda av att Skatterättsnämnden i motiveringen till en fråga huruvida de periodiseringsfonder som A och B avsatt i sina näringsverksamheter kunde överföras till bolagen utan beskattning för dem (jfr fråga4 a ), vilken besvarades jakande av nämnden, uttalat att den värdering av de förvärvade lagertillgångarna (andelarna i fastigheterna) i de mottagande bolagens räkenskaper till värden som motsvarade de lämnade ersättningarna skulle aktualisera beskattning av aktiebolagen.

I beslut den 14 maj 2009 (RÅ 2009 not. 72) avvisade Högsta förvaltningsdomstolen överklagandena och anförde följande skäl för sitt avgörande.

"Enligt 22 § förvaltningslagen (1986:223) får ett beslut överklagas av den som beslutet angår om det gått honom emot. Skatterättsnämndens svar på fråga 3 innebär att förvärvande bolag träder in i respektive överlåtares skattemässiga situation. Svaret är följdenligt med hänsyn till svaret på fråga 1, som innebär att överlåtelserna av fastigheterna från de fysiska personerna till de närståendes aktiebolag inkomstskattemässigt anses utgöra gåvor. Att klagandena önskat ett svar med annan innebörd framgår varken av formuleringen av frågan i ansökan om förhandsbesked eller av vad de i övrigt anfört i sin ansökan. Skatterättsnämndens beslut kan därför inte anses ha gått dem emot."

Skatterättsnämndens förhandsbesked har alltså vunnit laga kraft.

Frågorna och parternas inställning

(...) Fastighetsbolagen X och Y ställer i den aktuella ansökan följande frågor. Kommer förvärvande bolag att träda in i respektive överlåtares skattemässiga situation oavsett att anskaffningsvärdet på fastigheterna i bolagens räkenskaper tas upp till värden motsvarande lämnad ersättning (fråga 1)? Innebär redovisningen av fastigheterna i räkenskaperna till ett högre värde än det skattemässiga att förvärvande bolag ska beskattas för mellanskillnaden som en uppskrivning av värdet på dessa lagertillgångar (fråga 2)?

I ansökan hävdas att den skattemässiga kontinuitetsprincip som gäller vid gåva är så stark att den medför att den skillnad i värden som kan uppstå beroende på att redovisningsmässiga principer föreskriver att det högre anskaffningsvärdet används som bokfört värde inte ska föranleda någon beskattningskonsekvens.  Vidare hävdas att det inte sker någon uppskrivning hos bolagen eftersom tillgångarna redan vid förvärven åsätts de högre värdena som sedan inte ändras.

Skatteverket anser att den princip som vid gåva innebär att mottagaren inträder i överlåtarens skattemässiga situation inte är så att förstå att mottagaren utan beskattningskonsekvenser i sina räkenskaper kan ta upp lagertillgångar till  högre värde än överlåtarens skattemässiga värden. Om så sker får det anses innebära att förvärvaren först övertagit överlåtarens skattemässiga värden och därefter omedelbart gjort en uppskrivning av dessa värden som ska intäktsföras.

Skatterättsnämndens bedömning

Fråga 1

Genom förhandsbeskedet den 20 mars 2008 besvarade Skatterättsnämnden en fråga som innebär att de aktuella överlåtelserna leder till att förvärvande bolag träder in i respektive överlåtares skattemässiga situation. Beskedet vann laga kraft.

Ett nytt besked i samma fråga kan inte lämnas. Av frågans formulering kan inte heller utläsas att frågan ska uppfattas på annat sätt.

Mot den bakgrunden ska inte något förhandsbesked lämnas i denna del.

Fråga 2

De fastighetsandelar som A och B överlåter utgör lagertillgångar i en av dem bedriven handel med fastigheter.

Vid överlåtelse av gåvokaraktär av lagerfastigheter som omfattar en hel näringsverksamhet gäller enligt praxis att förvärvaren ska träda in i överlåtarens skattemässiga situation. Det betyder att andelarna i fastigheterna kommer att ha karaktär av lagertillgångar även hos de förvärvande aktiebolagen.

Andelarna ska i de förvärvande aktiebolagens räkenskaper värderas till ett belopp motsvarande utgiven ersättning. Värdena kommer därmed att överstiga motsvarande värden i överlåtarnas räkenskaper.

I 17 kap. 3 § första stycket IL sägs att en tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning (lagertillgång) får inte tas upp till lägre värde än det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet (de avvikelser som kan förekomma är inte aktuella här).

Med anskaffningsvärde, nettoförsäljningsvärde och återanskaffningsvärde avses för de aktuella aktiebolagen, enligt 17 kap. 2 § första stycket, detsamma som i 4 kap. 9 § andra—fjärde styckena årsredovisningslagen (1995:1554).

Av regleringen följer att lagertillgångar vid beskattningen ska värderas på sätt som följer av redovisningen (jfr även 14 kap. 2--4 §§ och 17 kap. 33 § IL). Det innebär också att ett belopp motsvarande skillnaden mellan lämnad ersättning och de från överlåtarna övertagna skattemässiga värdena ska beskattas (jfr SOU 2005:99 s. 123).

Enligt Skatterättsnämndens uppfattning kan kontinuitetsprincipen inte anses innebära att lagervärderingsreglerna inte ska tillämpas i enlighet med det anförda.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Tottie

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen