Periodisering av anslutningsavgifter

Periodisering av inkomster bestående av avgifter för anslutning till vatten- och avloppsnät.

Diarienummer
39-10/D
Meddelandedatum
2011-06-09
Lagrum
  • 14 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Inkomsterna för anslutningsavgifterna ska tas upp som intäkt till den del de motsvaras av avdragsgilla direkta kostnader för anslutningen under samma beskattningsår. Återstående del ska tas upp som intäkt under anläggningens nyttjandeperiod.

Motivering

X AB ägs av Y AB som i sin tur ägs av (...) kommun. Bolaget svarar för bl.a. fjärrvärme samt vatten och avlopp inom kommunen.

Vatten- och avloppsverksamheten bedrivs enligt den kommunala självkostnadsprincipen. I samband med utbyggnad av ett nytt villaområde strax utanför staden beräknas att (ett antal) nya fastigheter kommer att anslutas till vatten- och avloppsnätet under åren (...) och (...). Investeringen härför, genom utbyggnad av nätet, beräknas till ca (...) miljoner kr och avses finansieras genom anslutningsavgifter med ca (...) miljoner kr (ca [...] tusen kr/fastighet) och höjning av brukningstaxorna med ca (...) miljoner kr. Anslutningsavgifterna utgör en betydande del av X AB:s intäkter under de år som de beräknas flyta in.

X AB har hittills redovisat anslutningsavgifter i sin helhet som intäkt när de fakturerats. Brukningsavgifter redovisas som intäkt för den period som de avser. Investeringar i vatten- och avloppsnät aktiveras som anläggningstillgång och skrivs normalt av under 25 år.

X AB frågar om det skattemässigt kan periodisera inkomsterna för anslutningsavgifterna i takt med avskrivningsperioden för den underliggande investeringen eller om anslutningsavgifterna måste intäktsföras i sin helhet då de faktureras.

Parterna är ense om att inkomsterna bör periodiseras som intäkt över anläggningens nyttjandeperiod. Skatteverket anför därutöver att den del av inkomsterna som motsvaras av direkta kostnader ska tas upp samma år som dessa kostnader uppkommer.

Bokföringsnämnden har i inhämtat yttrande anfört att inkomst motsvarande de eventuella direkta kostnader X AB har för anslutningen ska intäktsföras direkt och att resterande del av anslutningsavgifterna ska intäktsföras över anläggningens nyttjandeperiod. Bokföringsnämnden upplyser att detta också stämmer överens med god redovisningssed enligt Rådets för kommunal redovisning rekommendation, RKR 18, avseende intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Enligt 14 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska Bolagets inkomster avseende den ifrågavarande anläggningen tas upp som intäkt de beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed. Skatterättsnämnden instämmer med Bokföringsnämnden avseende innehållet i denna redovisningssed. Förhandsbeskedet har utformats i enlighet därmed.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Bengtsson, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Roupe

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen