Skattereduktion - hushållsarbete

Skattereduktion för hushållsarbete har inte medgetts för nybyggnation av ett fristående växthus. Sådan skattereduktion har medgetts för markarbete avseende installation av bredband till den del arbetet utförs på tomtmark.

Diarienummer
92-10/D
Meddelandedatum
2011-07-01
Lagrum
  • 67 kap. 13 a § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2012-08-30
Mål nr
5012-11

Förhandsbesked

Fråga 1

A har inte rätt till skattereduktion enligt 67 kap.13 a § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, för utgifter för uppförande av växthuset.

Fråga 2 a och b

Han har inte heller rätt till skattereduktion för utgifter för markarbeten avseende installation av bredband i bostaden för sträckan fram till gränsen för den tomt som hör till bostadsbyggnaden på fastigheten men däremot för de resterande markarbetena fram till bostadsbyggnaden.

Motivering

Bakgrund

Skattereduktion för hushållsarbete

Sedan år 2007 finns möjligheter för fysiska personer att få skattereduktion för utgifter för hushållsarbete. Bestämmelserna fanns ursprungligen i lagen (2007:346) om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete. De inordnades i 67 kap. IL genom lagstiftning år 2009 (SFS 2009:197). Senare samma år kom skattereduktionen genom de bestämmelser som finns i 13 a § att omfatta även utgifter för s.k. ROT—arbete, dvs. reparation, underhåll samt om— och tillbyggnad av vissa bostäder, däribland småhus (SFS 2009:536).

Enligt 2 kap. 15 § IL har uttrycket småhus samma innebörd som det har i fastighetstaxeringslagen (1979:1152), FTL. I 2 kap. 2 § FTL anges att med småhus avses byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer och att till en sådan byggnad hör komplementhus såsom garage, förråd och annan mindre byggnad. Enligt Skatteverkets allmänna råd räknas växthus som ligger i anslutning till ett småhus normalt som ett komplementhus (SKV A 2008:7).

Omständigheterna i ärendet

A äger jordbruksfastigheten (...)i (...) kommun på vilken han bedriver jordbruksverksamhet. Han bor i det småhus som är beläget på fastigheten.

Han avser att låta uppföra ett fristående växthus om ca 14 kvm på den tomt som hör till bostadsbyggnaden och att installera bredband i bostaden. I fråga om bredbandet krävs att markarbeten utförs från fastighetens yttre gräns fram till bostadsbyggnaden.

Frågor och parternas inställning

A vill få klarlagt om han har rätt till skattereduktion (ROT-avdrag) för utgifter för uppförande av växthuset (fråga 1) samt för utgifter för markarbeten för ledningsdragning från fastighetens yttre gräns till tomtgränsen (fråga2 a ) och från tomtgränsen till bostadsbyggnaden (fråga 2 b).

Han menar att uppförandet av växthuset berättigar till skattereduktion såsom en tillbyggnad av ett befintligt småhus. Såvitt avser markarbetena för bredbandsinstallation anser han att bedömningen måste utgå från att den avsedda funktionen ska kunna uppnås. Det bör leda till att markarbetena i sin helhet grundar rätt till skattereduktion.

Skatteverkets uppfattning är att skattereduktion inte kan medges för en nybyggnad även om den avser ett komplementhus till bostadsbyggnaden. Verket anser vidare att skattereduktion inte kan medges för annat markarbete på fastigheten än vad som hänför sig till den tomt som hör till bostadsbyggnaden.

Skatterättsnämndens bedömning

Fråga 1

I 67 kap.13 a § IL sägs att skattereduktion kan komma ifråga även för "reparation, underhåll samt om— och tillbyggnad av ett småhus".

Ordalydelsen ger inte utrymme för att skattereduktionen kan omfatta även utgifter för det som kan betecknas som nybyggnation av ett småhus.

Frågan är om utgifter för att uppföra ett fristående växthus ska betraktas som en tillbyggnad till ett befintligt småhus och därmed berättiga till skattereduktion eller som en nybyggnation som faller utanför tillämpningen.

Uttrycket småhus har vid inkomsttaxeringen samma innebörd som det har i FTL. Härav följer att fristående komplementhus, dit växthus kan räknas, hör till bostadsbyggnaden och omfattas därmed av uttrycket småhus. Men det innebär inte att en nybyggnation av ett sådant komplementhus ska betraktas som en tillbyggnad av småhuset vid tillämpning av 67 kap.13 a § IL.

Enligt Skatterättsnämndens mening bör ledning för tolkning av bestämmelsen sökas i förarbetena. Där framhålls att skattereduktionen inte omfattar någon form av nybyggnation. Det saknar betydelse om det rör sig om ett nytt bostadshus, ett nytt fristående garage eller annat nytt komplementhus (prop. 2008/09:178 s. 34). 

Mot bakgrund av det anförda finner Skatterättsnämnden att utgifter för att uppföra ett växthus ska ses som en nybyggnation av ett fristående komplementhus som inte kan grunda rätt till skattereduktion för ROT-arbete.  

Fråga 2

Det framgår inte direkt av lagtexten i 67 kap.13 a § IL att utgifter för markarbeten kan ge rätt till skattereduktion. I förarbetena slås dock fast att det ska gälla. Bland de exempel som ges på olika typer av markarbeten som typiskt sett omfattas nämns markarbeten för bl.a. ledningar för elektronisk kommunikation(a. prop. s. 35-36).

Avgörande för i vilken omfattning sådana markarbeten kan berättiga till skattereduktion i det aktuella fallet är enligt Skatterättsnämndens mening anknytningen till småhuset. Därav får anses följa att markarbeten som utförs utanför det område som utgörs av den tomt som tillhör småhuset (jfr 4 kap. 5 § FTL) inte kan grunda rätt till skattereduktion (fråga2 a ) medan motsatsen gäller för arbeten som görs på tomten (fråga 2 b).

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Grotander 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen