Swapavtal

Överflyttning av swapavtal inom en ägargemenskap har i visst fall ansetts kunna ske utan omedelbara skattekonsekvenser.

Diarienummer
91-10/D
Meddelandedatum
2011-02-18
Sökande
X AB och Y AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Avveckling och ingående av ränteswapavtal (swapavtal) på de villkor som anges i ansökan medför att inte vare sig X AB eller Y AB ska inkomstbeskattas. Y AB:s anskaffningsutgift för de nyingångna swapavtalen ska vara noll kr.

Motivering

X AB bildades år ... och är moderbolag i en fastighetsförvaltande koncern, vari Y AB är ett av flera dotterbolag. Mellan X AB och Y AB föreligger koncernbidragsrätt. Utdelning från Y AB till X AB är skattefri. Yttersta ägare till X AB är en fond (fondförvaltare) med säte utomlands (Fonden).

Y AB har stora lån upptagna i svenska kronor till externa banker. Lånen löper med rörlig ränta.

I syfte att skydda koncernen mot förändringar av den rörliga räntan har X AB och Fonden ingått swapavtal på marknadsmässiga villkor enligt följande. X AB betalar fast ränta till Fonden. Fonden betalar rörlig ränta till X AB. Fonden har i sin tur swapavtal med externa banker varvid Fonden betalar fast ränta till bankerna och bankerna betalar rörlig ränta till Fonden.

Swapavtalen räntesäkrar 85 procent av lånen med en underliggande valuta i svenska kronor.

Det utgick ingen betalning vid ingåendet av swapavtalen, eftersom de beräknade värdena av förpliktelserna vid den tidpunkten tog ut varandra. Däremot kan värdena påverkas av ändrade förhållanden.

Nettoresultatet av avtalen för ägargemenskapen sedd som en enhet blir att den står risken för att betala en fast ränta beräknad på ett belopp motsvarande 85 procent av Y AB:s lån. Denna risk är placerad hos X AB medan de avtal som Fonden ingått neutraliserar varandra. Som en förutsättning gäller att avtalen hos X AB har ett negativt värde.

På grund härav och då de direkta säkerheterna finns i dotterbolagen förs diskussioner med bankerna om att part i swapavtalen i stället ska vara de dotterbolag som äger fastigheter, däribland Y AB.

Det innebär att dotterbolagen ingår nya swapavtal med bankerna på samma villkor som sammantaget gäller för Fonden och X AB. Samtidigt ska de gällande swapavtalen som Fonden ingått med bankerna avvecklas liksom swapavtalen mellan X AB och Fonden.

Förändringen är avsedd att ske utan att någon ersättning betalas av X AB, eller Fonden, till sina motparter i swapavtalen. Dotterbolagen kommer inte att få någon ersättning för att de ingår swapavtal med bankerna. Deras swapavtal kommer redan från början att ha ett negativt värde.

Sökandebolagen önskar besked huruvida förfarandet varigenom X ABs åtaganden enligt ingångna swapavtal övertas av Y AB kan medföra att skattepliktig intäkt uppkommer för bolagen.

Parterna är ense om att transaktionerna inte leder till att det uppkommer någon skattepliktig intäkt för något av sökandebolagen och att swapavtalen ska anses ha "överförts" till Y AB för noll kr, dvs. att Y AB som anskaffningsutgift på swapavtalen får tillgodoräkna sig noll kr.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Den aktuella förändringen av swapavtalen innebär att Y AB med befriande verkan för X AB övertar X ABs förpliktelser enligt gällande swapavtal.

Eftersom avsikten inte är att detta ska genomföras som ett koncernbidrag från Y AB till X AB finner Skatterättsnämnden att ifrågavarande transaktioner i skattemässigt hänseende bör ses som en utdelning från Y AB till X AB som är skattefri.

Det innebär enligt Skatterättsnämndens uppfattning att transaktionerna inte leder till några inkomstskattekonsekvenser för sökandebolagen vilket medför att Y AB ska tillgodoräkna sig samma anskaffningsutgift på sina swapavtal som gäller för X AB, dvs. noll kr.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Roupe

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen