Utomståenderegeln

Särskilda skäl mot att tillämpa den s.k. utomståenderegeln har i ett visst fall inte ansetts föreligga.

Diarienummer
69-10/D
Meddelandedatum
2011-06-28
Lagrum
  • 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A och B
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2012-05-22
Mål nr
4668-11

Förhandsbesked

Utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är tillämplig på A:s och B:s innehav av andelar i X respektive Y AB från och med ingången av år 2011. 

Motivering

Bakgrund

A äger det [utländska] bolaget X och B äger Y AB. Bolagen äger hälften var av aktierna i Z AB, som genom det helägda Å AB äger 30 procent av aktierna i Ä AB.

Övriga aktier i Ä AB ägs av det [utländska] bolaget Ö. Det  bolaget ägs, direkt eller indirekt, av i utlandet bosatta utländska medborgare (ägarna till Ö). Båda bolagen är att anse som fåmansföretag enligt definitionen i 56 kap. IL.

Ö förvärvade aktierna i Ä AB från Å AB år 2005. Vinsten från den aktieförsäljningen har vidareutdelats till X och Y AB där kapitalet nu förvaltas.

A och B är verksamma i betydande omfattning i Ä AB och ägarna till Ö är verksamma i betydande omfattning i det bolaget.

Båda bolagen bedriver tillverkning och försäljning (...). (...) [T]illverkningen i Ä AB sker enligt ett mellan bolagen träffat licensavtal. De har utvecklat en samordning vad gäller bl.a. utbud av produkter och kontakter gentemot marknaden.

Några tillgångar har inte överförts mellan bolagen, bortsett från vissa inköp av produkter som på marknadsmässiga villkor sker från Ö. 

Frågan och parternas inställning

A och B vill veta om utomståenderegeln i 57 kap. 5 § IL är tillämplig på grund av Ö:s aktieinnehav i Ä AB. De anser att utländska fysiska personers andelsägande i fåmansföretag inte ska beaktas vid tillämpningen av utomståenderegeln eftersom de inte omfattas av regleringen i 57 kap. IL. Enligt deras uppfattning kan bolagen i fråga inte heller anses bedriva samma eller likartad verksamhet.

Skatteverket har en annan uppfattning i dessa avseenden och anser att utomståenderegeln inte är tillämplig. I vart fall föreligger enligt verket särskilda skäl mot att tillämpa utomståenderegeln eftersom X och Y AB, till följd av den till dem vidareutdelade vinsten från avyttringen år 2005 av aktier i Ä AB, får anses bedriva samma eller likartad verksamhet som Ä AB.

Skatterättsnämndens bedömning

Ägs av utomstående i betydande omfattning

A och B är verksamma i betydande omfattning i Ä AB vilket betyder att deras aktier i X och Y AB är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket 2 IL om inte utomståenderegeln i 5 § är tillämplig.

Enligt sistnämnda paragraf ska om utomstående, direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger del i det fåmansföretag i vilket delägaren eller någon närstående varit verksam i betydande omfattning och, direkt eller indirekt, har rätt till utdelning, en andel anses kvalificerad bara om det finns särskilda skäl. Vid bedömningen ska förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren beaktas.

Av praxis följer att en tillämpning av utomståenderegeln inte är utesluten på grund av att det utomstående ägandet, i en situation som den förevarande, inte avser de direkt ägda bolagen utan ett indirekt ägt bolag (RÅ 2007 not. 1).

Ett företag anses enligt paragrafens tredje stycke ägt av utomstående utom till den del det ägs av fysiska personer som 1. äger kvalificerade andelar i företaget, 2. indirekt äger andelar i företaget som hade varit kvalificerade om de ägts direkt, eller 3. äger kvalificerade andelar i ett annat fåmansföretag som avses i 4 § eller andelar i ett fåmanshandelsbolag som avses i den paragrafen.

Den bestämmelse som aktualiseras i ansökan är punkten 2 om indirekt ägda andelar.

Begreppet kvalificerad andel är en samlingsbeteckning för andelar i eller avseende ett fåmansföretag som bestämmelserna i 57 kap. IL tar sikte på. Av detta och bestämmelsen i 2 kap. 2 § IL om utländska motsvarigheter följer att det kan bli aktuellt att beakta utländska fysiska personers ägande av andelar i utländska fåmansföretag vid tillämpningen av 57 kap. 5 § IL även om skattskyldighet för utdelning och kapitalvinst i Sverige för sådana andelar inte skulle föreligga. Det av A och B åberopade RÅ 2009 ref. 53 medför inte något annat synsätt i denna fråga.

Det innebär att ställning måste tas till om de av ägarna till Ö indirekt ägda aktierna i Ä AB hade varit kvalificerade andelar vid ett direkt innehav. Så blir enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 IL fallet om de själva eller någon närstående varit verksam i betydande omfattning i Ä AB eller i ett annat fåmansföretag — i det här fallet Ö — som bedriver samma eller likartad verksamhet.

De ägare till Ö som varit verksamma i Ä AB uppges endast ha utfört sedvanligt styrelsearbete. Av praxis framgår att sådana arbetsinsatser inte når upp till kravet att vederbörande har varit verksam i betydande omfattning i företaget (RÅ 2002 ref. 21). Det första ledet i bestämmelsen är därmed inte uppfyllt.

Frågan är då om förutsättningar föreligger att tillämpa andra ledet i bestämmelsen. Eftersom ägarna till Ö är verksamma i betydande omfattning i bolaget återstår det att pröva om Ö och Ä AB bedriver samma eller likartad verksamhet.

Av praxis framgår att bestämmelsen i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag överförs till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan företagen (RÅ 1999 ref. 28, RÅ 2007 not. 66 och RÅ 2010 ref. 11 I—V).

Enligt vad som uppges i ärendet har någon verksamhet inte överförts mellan bolagen i fråga som gör att de kan anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Den omständigheten att affärsförbindelser förekommer mellan dem eller vad som i övrigt framkommit om deras samarbete kan inte heller anses medföra att så är fallet. Ö och Ä AB ska därför inte anses bedriva samma eller likartad verksamhet i den mening som avses i lagrummet ifråga.

Av det anförda följer att de aktier i Ä AB som ägs genom Ö får anses ägda av utomstående.

Särskilda skäl

Skatteverket har gjort gällande att särskilda skäl föreligger mot att tillämpa utomståenderegeln på grund av att X och Y AB får anses bedriva samma eller likartad verksamhet som Ä AB eftersom vinstmedel tillförts dem från Ä AB härrörande från aktieavyttringen år 2005.

Skatterättsnämnden delar Skatteverkets uppfattning att de av sökandena direkt ägda bolagen får anses bedriva samma eller likartad verksamhet som Ä AB. Samtidigt har Skatterättsnämnden redan konstaterat att utomstående äger 70 procent av aktierna i Ä AB.

Att två fåmansföretag bedriver samma eller likartad verksamhet är av betydelse för att bedöma om en andel är en kvalificerad andel enligt 57 kap. 4 § IL. Tillsammans med förekomsten av ett utomstående ägande i betydande omfattning i ett av fåmansföretagen är det en utgångspunkt för att bedöma om det finns särskilda skäl för att andelarna ifråga ändå ska anses kvalificerade.

Några sådana skäl kan inte anses föreligga. Eftersom det utomstående ägandet uppkom år 2005 är utomståenderegeln tillämplig för innehaven av de aktuella aktierna från och med ingången av år 2011.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Hellenius, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Opander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen