Byggmästarsmitta

Aktier i ett fastighetsförvaltande bolag som innehar lagerfastigheter har ansetts utgöra kapitaltillgångar

Diarienummer
48-12/D
Meddelandedatum
2012-12-06
Lagrum
  • 24 kap. 14 § och 27 kap. 2 och 6 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A och Y AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

A:s aktier i X AB är kapitaltillgångar.

Frågorna 2 och 3

Y AB:s aktier i X AB och NYAB 2 är näringsbetingade andelar.

Motivering

Bakgrund

A äger samtliga aktier och är företagsledare i X AB. Bolaget förvaltar ett (...) fastighetsinnehav i huvudsak bestående av bostadsfastigheter. När fastigheterna förvärvades bedrev bolaget byggnadsrörelse. Fastigheterna utgör därför lagertillgångar enligt 27 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229). Byggnadsrörelsen är numera avvecklad.

A avser att genomföra ett generationsskifte till förmån för sina två [barn]. Avsikten är att X AB:s tillgångar ska delas upp mellan [barnen].
Omstruktureringen är tänkt att göras i följande steg.

1. A överlåter samtliga aktier i X AB till det nybildade bolaget Y AB, som enbart förvaltar bankmedel, för en köpeskilling motsvarande aktiernas omkostnadsbelopp.

2. A förvärvar ett nytt aktiebolag, NYAB 1, och Y AB förvärvar de nya aktiebolagen, NYAB 2 och NYAB 3.

3. X AB överlåter de fastigheter som inte utgör bostadsfastigheter till NYAB 3 för en köpeskilling motsvarande det skattmässiga värdet.

4. Y AB överlåter samtliga aktier i X AB till NYAB 2 till underpris.

5. Y AB överlåter aktierna i NYAB 2 till NYAB 1 för en köpeskilling motsvarande aktiernas omkostnadsbelopp.

6. A överlåter genom gåva aktierna i NYAB 1 till [ett av barnen] och aktierna i Y AB samt en jordbruksfastighet till [det andra barnet].

Frågorna och parternas inställning

A vill veta om hans aktier i X AB är kapitaltillgångar (fråga 1) samt om Y AB:s aktieinnehav i X AB och NYAB 2 utgör näringsbetingade andelar (frågorna 2 och 3).

Såväl A som Skatteverket anser att aktierna i X AB är kapitaltillgångar och att Y AB:s aktier i X AB och i NYAB 2 är näringsbetingade andelar.

Skatterättsnämndens bedömning

Fråga 1

Enligt lämnade förutsättningar är X AB:s innehav av fastigheter lagertillgångar i byggnadsrörelse. Genom sitt innehav av sådana tillgångar får bolaget enligt 27 kap. 2 § alltjämt anses bedriva byggnadsrörelse även om verksamheten numera endast består av förvaltning av dessa tillgångar. A:s aktier i X AB utgör därmed kapitaltillgångar och inte lagertillgångar enligt kapitlets 6 §.

Frågorna 2 och 3

En förutsättning för att Y AB:s i X AB och NYAB 2 ska anses som näringsbetingade andelar är enligt 24 kap. 14 § första stycket att de utgör kapitaltillgångar.

Av motiveringen till svaret på fråga 1 framgår att X AB anses bedriva byggnadsrörelse och att aktier i bolaget därför utgör kapitaltillgångar för innehavaren.

Eftersom Y AB inte bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter finns vidare inte skäl enligt 27 kap. 6 § att anse bolagets aktieinnehav i NYAB 2 som annat än kapitaltillgångar. 

Någon annan grund för att hänföra aktierna till lagertillgångar kan inte anses föreligga (jfr HFD:s dom den 1 juni 2012 i mål nr 3329-11).

Y AB:s båda aktieinnehav uppfyller alltså det aktuella villkoret för att vara näringsbetingade andelar.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Bengtsson, Dahlberg, Hellenius, Lundström, Werkell
Sekreterare: Alfreds
Föredragande: Grotander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen