Underskott

Tillämpning av beloppspärren vid ägarförändring.

Diarienummer
84-12/D
Meddelandedatum
2012-12-21
Lagrum
  • 40 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2013-05-21
Mål nr
462-13

Förhandsbesked

X AB (X) ska till följd av [de utländska bolagen] Z:s och Y:s förvärv av aktierna i X omfattas av beloppsspärren i 40 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Motivering

Bakgrund

Z och Y ägs i sin helhet av var sin fysisk person. Ägarna är inte närstående. Bolagen, [som båda är hemmahörande utomlands], äger tillsammans samtliga andelar i det likaledes [utomlands hemmahörande bolaget] Å. Detta bolag äger samtliga aktier i X. Andelarna i aktuella bolag har samma röstvärde.

Avsikten är att avveckla Å genom en likvidation enligt [utländska] regler. Efter likvidationen kommer X — ett sådant underskottsföretag som avses i 40 kap. 4 § IL — att direktägas med hälften var av Z och Y.

Frågan är om förändringen i ägandet av X som bara innebär att ett ägarled i strukturen faller bort utlöser beloppsspärren i 40 kap. 12 §.

X menar att även om likvidationen kan anses innebära en ägarförändring enligt ordalydelsen i 40 kap. 12 §, tyder förarbetsuttalanden och praxis på att en situation som den aktuella inte ska träffas av beloppsspärren.

Skatteverkets uppfattning är att det är fråga om en sådan ägarförändring som avses i 40 kap. 12 §.

Skatterättsnämndens bedömning

Av lämnade förutsättningar följer att Z och Y uppfyller villkoren för att vara företag enligt 40 kap. 3 §.

Enligt kapitlets 12 § första stycket första meningen gäller att i andra fall än som avses i 10 § första stycket eller 11 § inträder en beloppsspärr vid ägarförändringar som innebär att, under en period av fem beskattningsår för ett underskottsföretag, sådana förvärvare som avses i 11 § dels var och en har förvärvat andelar med minst fem procent av samtliga röster i underskottsföretaget, dels tillsammans har förvärvat andelar med mer än 50 procent av samtliga röster i underskottsföretaget.

I andra stycket 1 sägs att som förvärv som gjorts av en sådan person som avses i första stycket räknas också förvärv som gjorts av ett företag i vilket personen — direkt eller genom förmedling av en annan juridisk person eller av ett svenskt handelsbolag som personen har ett bestämmande inflytande över — innehar andelar med minst fem procent av röstetalet.

I kretsen av förvärvare som anges i 11 § ingår fysiska personer.

Den ägarförändring som aktualiseras till följd av en likvidation av Å är en sådan som avses i 40 kap. 12 §. Någon möjlighet att i ett fall som detta frångå bestämmelsens ordalydelse finns enligt Skatterättsnämndens uppfattning inte (jfr exempelvis RÅ 2008 not. 84).
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Lundström, Påhlsson, Werkell
Sekreterare: Palmstierna
Föredragande: Lilja 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen