Väsentlig anknytning

Innehav av hyresfastighet har ansetts ge väsentlig anknytning till Sverige.

Diarienummer
12-12/D
Meddelandedatum
2012-12-18
Lagrum
  • 3 kap. 3 och 7 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2013-06-13
Mål nr
596-13

Förhandsbesked

A ska anses vara obegränsat skattskyldig på grund av väsentlig anknytning till Sverige enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229).

Motivering

Bakgrund

A, som kommer från [ett annat land än Sverige], där hans familj fortfarande är bosatt, flyttade år (...) in i en hyresfastighet i [viss svensk stad]. [Några] år senare blev han svensk medborgare.

Fastigheten, som han ägde sedan tidigare, inrymmer ca (...) lägenheter och (...) lokaler. Ekonomisk och teknisk förvaltning sköts externt medan han själv ägnar ca tio timmar om året åt att ta del av bokföringsrapporter o.d.

A har inte någon ytterligare anknytning till Sverige.

Under vart och ett av de senaste tre åren har han tillbringat endast ett fåtal dagar i Sverige. Nu avser han att flytta [utomlands]. Den lägenhet han bor i ska hyras ut på villkor motsvarande dem som gäller för övriga hyresgäster i fastigheten. [Utomlands] ska han hyra en lägenhet och leva "pensionärsliv". Förutom inkomsten av fastigheten som fortsatt ska förvaltas externt kommer han att få pensionsinkomster.

A vill veta om han efter utflyttningen får väsentlig anknytning till Sverige.

Skatteverket, som anser att A efter utflyttningen får väsentlig anknytning hit, har obestritt uppgett att fastighetens taxeringsvärde uppgår till [i storleksordningen 40] miljoner kr och att omsättningen för taxeringsåret 2012 uppgick till [mellan 3 och 4] miljoner kr.

Skatterättsnämndens bedömning

Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen ska den som tidigare varit bosatt i Sverige och som fortfarande har väsentlig anknytning hit, vara obegränsat skattskyldig i Sverige. För att avgöra om väsentlig anknytning föreligger ska enligt kapitlets 7 § beaktas ett antal anknytningsfaktorer bl.a. om personen bedriver näringsverksamhet här och om han har en fastighet här.

I detta fall utgör innehavet av hyresfastigheten en stark anknytningsfaktor till Sverige. Mot den bakgrunden finner Skatterättsnämnden vid en samlad bedömning att A efter utflyttningen (...) får väsentlig anknytning till Sverige (jfr bl.a. RÅ 1989 ref. 18 och RÅ 2001 not. 114).

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Lundström, Påhlsson, Werkell
Sekreterare och föredragande: Palmstierna 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen