Sexmånaders - ettårsregel

Fråga om begreppet kortare avbrott vid tillämpning av sexmånaders- och ettårsregeln. Även fråga om tillämpning av ettårsregeln på inkomst som inte beskattats enligt en i vistelselandet speciell skatteregim.

Diarienummer
17-12/D
Meddelandedatum
2012-09-10
Lagrum
  • 3 kap. 9 och 10 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Frågorna 1 och 3

A:s besök i [Y land] kan inte anses utgöra sådana kortare avbrott som avses i 3 kap. 10 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Fråga 4

Ettårsregeln är tillämplig på A:s lön från bolaget i [X land].

Beslut

Ansökan avvisas i den mån den inte besvarats.

Motivering

Bakgrund

A är sedan [mer än 10 år] bosatt i [X land]. Han är anställd i ett bolag där med en lön motsvarande ca (...) kr om året. Hans löneinkomster beskattas i [X land] enligt en "speciell lagstiftning" som benämns (...). Skatteuttaget går från att vara (...), en minimiskatt, till (...) för inkomster på (...) (motsvarande (...) kr vid tidpunkten för ansökan). För överskjutande inkomster, som i A:s fall, utgår ingen tillkommande skatt.

A är även obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit. Vistelser i Sverige tillsammans med tjänste- och semesterresor utanför [X land] uppgår till ca 70 dagar per år. Dessutom är han mellan 30 och 40 dagar per år i [Y land] (...). Dessa besök är inte förenade med övernattning.

Rättsliga regler

Enligt 3 kap. 9 § första stycket IL är en obegränsat skattskyldig person som har anställning som innebär att han vistas utomlands i minst sex månader inte skattskyldig för inkomst av sådan anställning till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet (sexmånadersregeln). Detta gäller dock inte om det framkommer att inkomsten beskattas i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning eller gällande skatteavtal.

I paragrafens andra stycke sägs att om vistelsen utomlands under anställningen varar i minst ett år i samma land, är den skattskyldige inte skattskyldig för inkomsten även om denna inte beskattas i verksamhetslandet, om detta beror på lagstiftning eller administrativ praxis i det landet eller annat avtal än skatteavtal (ettårsregeln). Vissa ytterligare villkor gäller men de aktualiseras inte i ärendet.

Enligt kapitlets 10 § räknas kortare avbrott för semester, tjänsteuppdrag eller liknande som inte infaller i början eller slutet av anställningen utomlands in i den tid för vistelse som anges i 9 §. Uppehåll i Sverige för sådana ändamål får inte vara längre än att de motsvarar sex dagar för varje hel månad som anställningen varar eller 72 dagar under ett och samma anställningsår.

Frågorna och parternas inställning

A vill få klarlagt om besöken över dagen i [Y land] räknas som kortare avbrott vid en prövning mot sexmånaders- respektive ettårsregeln (frågorna 1-3) och om dessa regler är tillämpliga på den del av hans lön som överstiger (...) (frågorna 4 och 5). Som förutsättning ges att [X land] är ett land i den mening som avses i 3 kap. 9 § (jfr RÅ 2007 ref. 11).

Skatteverket anser dels att besöken i [Y land] inte påverkar tillämpligheten av sexmånaders- eller ettårsregeln, dels att skattefrihet för den del av lönen som överstiger beloppet ifråga inte uppkommer vare sig enligt sexmånaders- eller ettårsregeln.

Skatterättsnämndens bedömning

Frågorna 1 och 3

Enligt Skatterättsnämndens mening utgör besök i annat land än vistelselandet, som inte är förenade med övernattning, inte sådana kortare avbrott som avses i 3 kap. 10 § (jfr HFD 2011 ref. 40).

Fråga 2

Frågan förfaller eftersom den skulle aktualiseras endast om frågorna 1 och 3 besvarats med att besöken i Y-land innebär att kortare avbrott uppkommer.
 
Frågorna 4 och 5

Av ansökan kan utläsas att enligt den lagstiftning i [X land] för beskattning av löneinkomster som benämns (...) beskattas inkomster upp till (...). Ansökan innehåller däremot inte någon närmare redogörelse för innehållet i dessa skatteregler. Det innebär att tillräcklig ledning saknas för att bedöma om överskjutande inkomster ska anses beskattade i [X land]. Något förhandsbesked i den delen kan därför inte lämnas.

Att den aktuella lagstiftningen [i X land] omfattar även inkomster som överstiger (...) framstår emellertid som en förutsättning som kan godtas, varför en prövning mot ettårsregeln kan göras.

Av 3 kap. 9 § andra stycket framgår att ettårsregeln är tillämplig även om inkomsten inte beskattats i verksamhetslandet på grund av lagstiftning eller administrativ praxis i landet (se t.ex. RÅ 2004 ref. 126). Fråga 4 ska därför besvaras med att ettårsregeln är tillämplig på A:s lön från bolaget i [X land]. Det sagda gäller under förutsättning att kraven på vistelsen utomlands under anställningen är uppfyllda.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Lundström, Påhlsson, Werkell
Sekreterare: Alfreds
Föredragande: Grotander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen