Kvalificerade andelar

Fråga om fåmansföretag bedriver samma eller likartad verksamhet när något ägarsamband mellan företagen inte längre föreligger.

Diarienummer
112-11/D
Meddelandedatum
2012-03-21
Lagrum
  • 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A och B
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2012-11-16
Mål nr
1959-12

Förhandsbesked

A:s och B:s aktier är kvalificerade andelar.

Motivering

Bakgrund

A och B äger hälften var av aktierna i X AB  År 2006 förvärvade bolaget 30 procent av aktierna i Y AB. Aktierna såldes år 2011 till en extern köpare. Utöver sedvanlig köpeskilling för aktierna om drygt (...) kr ska en tilläggsköpeskilling på ungefär motsvarande belopp betalas till X AB. En förutsättning för tilläggsköpeskillingen är att A och B under minst 24 månader från köpet stannar kvar i de anställningar i Y AB som de haft sedan tidigare.

Eftersom A och B varit verksamma i betydande omfattning i Y AB är deras aktier i X AB kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket 2 inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Avsikten är att A och B ska var och en förvärva ett helägt bolag, Nyab, och till sitt bolag överlåta sina aktier i X AB för omkostnadsbeloppen. Medlen i X AB ska därefter överföras till Nyab-bolagen.

Frågorna och parternas inställning

A och B frågar om deras aktier i respektive Nyab-bolag är kvalificerade andelar efter förvärven av aktierna i X AB. För det fall Skatterättsnämnden finner att aktierna inte är kvalificerade andelar vill de veta om lagen (1995:575) mot skatteflykt, skatteflyktslagen, är tillämplig på förfarandet. De anser att aktierna i Nyab-bolagen inte kan bli kvalificerade andelar för dem eftersom de fortsättningsvis inte vare sig direkt eller indirekt äger aktier i Y AB, där de är verksamma.

Skatteverket anser att aktierna i vart och ett av Nyab-bolagen är kvalificerade andelar. Verket grundar sin uppfattning på att medel som härrör från sökandenas arbete i Y AB förs från X AB till Nyab-bolagen varigenom dessa bolag får anses bedriva samma eller likartad verksamhet som Y AB. Att sökandena då inte längre kommer att ha några ägarintressen i Y AB saknar i denna situation betydelse för bedömningen. Om fråga om tillämpning av skatteflyktslagen skulle aktualiseras anser Skatteverket att frågan ska besvaras nekande.

Skatterättsnämndens bedömning

Av 57 kap. 4 § första stycket 1 IL framgår att en andel i ett fåmansföretag är kvalificerad om andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Det är enligt första stycket 2 också fallet om företaget, direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag och andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i detta fåmansföretag.

Enligt lämnade förutsättningar har A och B inte varit verksamma i betydande omfattning i X AB. Deras aktier i bolaget är emellertid, som framgår av punkten 2 i den aktuella bestämmelsen, kvalificerade andelar till följd av att bolaget, inom den angivna tidrymden, ägt aktier i Y AB där de är verksamma i betydande omfattning.

Frågan är vilken karaktär som kommer att gälla för A:s och B:s aktier i Nyab-bolagen efter det att de överlåtit sina aktier i X AB till respektive Nyab-bolag. Även i detta avseende lämnas som förutsättning att ingen av dem kommer att vara verksam i betydande omfattning i sitt bolag.

Det gäller då att enligt punkten 1 undersöka om var och en av A och B under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren "varit verksam i betydande omfattning i ... ett annat fåmansföretag ... som bedriver samma eller likartad verksamhet".

På grund av försäljningen av aktierna i Y AB till en extern köpare uppbär X AB både köpeskilling och tilläggsköpeskilling. Därigenom får X AB anses ha tillgodogjort sig kapital som fram till avyttringen genererats i Y AB och som kan hänföras till sökandenas arbetsinsatser i bolaget. Den verksamhet som därmed ska anses ha förts över mellan dessa bolag medför att bolagen får anses bedriva samma eller likartad verksamhet i den mening som avses i 57 kap. 4 § första stycket 1 IL (jfr HFD 2011 ref. 75).

När aktierna i X AB har överlåtits till Nyab-bolagen ska kapital från försäljningen av aktierna i Y AB överföras från X AB till respektive ägarbolag. Härigenom får båda Nyab-bolagen på motsvarande sätt som X AB anses bedriva samma eller likartad verksamhet som Y AB.

Frågan är därefter vad den omständigheten att A och B inte längre, direkt eller indirekt, äger några aktier i Y AB får för betydelse. Sett mot det övergripande syftet med lagstiftningen, att motverka att andelsägare eller närstående personer kan ta ut arbetsinkomster som lägre beskattad utdelning eller kapitalvinst, torde bestämmelsen kunna tolkas så att den förutsätter ett ägarsamband med det bolag som jämförelsen av verksamhet görs med.

Bestämmelsen tar emellertid sikte inte bara på förhållandena under beskattningsåret utan också under de fem föregående beskattningsåren. Det betyder enligt Skatterättsnämndens mening att för A och B bör det under år 2011 upphörda indirekta ägandet i Y AB få genomslag vid bedömningen av karaktären på deras aktier i Nyab-bolagen först när denna tidsperiod löpt ut.

Under tiden fram till dess att beskattningsåret 2011 inte längre omfattas av tidsperioden ifråga ska alltså bedömningen ske utifrån att vart och ett av Nyab-bolagen bedriver samma eller likartad verksamhet som Y AB.

Mot bakgrund av det anförda finner Skatterättsnämnden att aktierna i vart och ett av A:s och B:s Nyab-bolag är kvalificerade andelar för ägarna efter det att bolagen förvärvat aktier i X AB och att medel överförts till bolagen från X AB.

Frågan om tillämpning av skatteflyktslagen förfaller därmed.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Grotander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen