Löneförmån?

Anställds förvärv av aktier från arbetsgivare genom terminsavtal på marknadsmässiga villkor föranleder ej förmånsbeskattning.

Diarienummer
39-11/D
Meddelandedatum
2012-04-24
Lagrum
  • 10 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Beslut
Avgörandedatum
2013-03-27
Mål nr
2739-12

Förhandsbesked

Vinst eller förlust vid kontantavräkning av terminsavtalet ska tas upp som kapitalvinst eller dras av som kapitalförlust. Leverans av aktierna i enlighet med villkoren i terminsavtalet föranleder ingen inkomstbeskattning av A.

Motivering

Bakgrund

A är anställd i X AB (Bolaget). Bolaget ingår i en koncern vars moderföretag, Holding, är noterat på börs.

Hon har blivit erbjuden att delta i ett delägarprogram som ger anställda möjlighet att förvärva aktier i Holding på termin. Terminsavtalet är ett avtal om förvärv av ett visst antal aktier i Holding.

Avtalet innebär att A på "slutdagen" (...) ska betala köpeskillingen till Holding som i sin tur ska leverera aktierna till henne. Köpeskillingen, som anges i terminsavtalet, utgörs av priset per aktie multiplicerat med antalet aktier.

Alternativt kan terminsavtalet fullföljas genom kontantavräkning på slutdagen. Antalet aktier kan under vissa förutsättningar justeras, t.ex. till följd av aktiesplit.
A har enligt terminsavtalet rätt till utdelning på aktierna. Utdelningen tillgodoräknas henne genom att priset per aktie reduceras med belopp motsvarande aktieutdelning. Hon har rösträtt för aktierna fr.o.m. den dag då aktierna levereras.

(...).

Som förutsättning gäller vidare att terminsavtalet inte är lämpat för allmän omsättning. Det är alltså inte fråga om sådan termin som avses i 44 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229).

A ställer ett antal frågor mot bakgrund av 10 kap. 11 § första stycket avseende beskattningskonsekvenser för henne av att hon ingår och fullföljer terminsavtalet. Parterna har olika uppfattning om hur frågorna bör besvaras.

Skatterättsnämndens bedömning

Av 10 kap. 11 § första stycket, den s.k. värdepappersregeln, följer att förmånsbeskattning vid förvärv av värdepapper på grund av tjänst aktualiseras endast om förvärvet sker till ett pris som understiger marknadsvärdet.

Enligt lämnade förutsättningar ska terminsavtalet ingås på marknadsmässiga villkor. Mot den bakgrunden kan någon beskattning enligt lagrummet inte aktualiseras vare sig vid ingående av avtalet eller vid senare kontantavräkning alternativt leverans av aktier (jfr RÅ 2010 not. 129).

Härav följer att vinst eller förlust vid en kontantavräkning enligt avtalsvillkoren ska behandlas som kapitalvinst eller kapitalförlust. Av det anförda får vidare anses följa dels att leverans av aktier enligt bestämmelserna i avtalet inte kommer att utlösa någon beskattning i inkomstslaget kapital, dels att anskaffningsutgiften vid beräkning av kapitalvinst eller kapitalförlust på grund av senare avyttring av aktierna kommer att utgöras av terminspriset.

Förhandsbeskedet har utformats i enlighet härmed.

I den mån frågorna inte besvarats får de anses förfalla.

Beslutande: André, ordf., Bengtsson, Gäverth, Jönsson, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Roupe 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen