Näringsverksamhet

Fysisk persons kortsiktiga köp och försäljningar av värdepapper för egen räkning har ansetts som en verksamhet hänförlig till inkomstslaget kapital.

Diarienummer
120-11/D
Meddelandedatum
2012-02-01
Lagrum
  • 13 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2012-11-06
Mål nr
817-12

Förhandsbesked

Den omfrågade verksamheten ska beskattas i inkomstslaget kapital.

Motivering

A avser att för egen räkning köpa och sälja värdepapper. A:s prognos är att omsättningen kommer att överstiga en miljard kr per år, att antalet transaktioner kommer att överstiga 1 000 per år och att kapitalet kommer att omsättas fler än 2 000 gånger per år.

A frågar huruvida verksamheten ska beskattas i inkomstslaget kapital eller i inkomstslaget näringsverksamhet. A är osäker på om den praxis som utbildades på 1980-talet genom bl.a. rättsfallen RÅ 1981 1:4 och RÅ 1981 Aa 12 fortfarande gäller. Omständigheter som kan tala för att en förändring kan ha inträtt är enligt A bl.a. de ändrade marknadsförutsättningar som numera råder för enskilda personer att bedriva köp och försäljning av aktier för egen räkning, den betydelse som omsättningshastigheten har tillmätts i senare praxis (RÅ 2002 ref. 52) samt de förändringar som regelsystemet genomgått genom 1990 års skattereform och införandet av inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Skatteverket anser att verksamheten ska beskattas i inkomstslaget kapital och hänvisar till förstnämnda praxis.

Skatterättsnämndens bedömning

Frågan är om en privatpersons kortsiktiga köp och försäljningar av värdepapper för egen räkning kan bli föremål för beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet.

Med näringsverksamhet avses enligt 13 kap. 1 § första stycket IL förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt, en definition som motsvarar den som gällde för inkomst av rörelse i 27 § kommunalskattelagen (1928:370) före 1990 års skattereform.

En enskild persons verksamhet som består av köp och försäljning av värdepapper för egen räkning, som saknar inslag av att tillhandahålla investeringsobjekt till andra personer, har i praxis inte hänförts till rörelse. Bedömningen har inte ändrats även om verksamheten haft stor omfattning (jfr RÅ 1981 Aa 12 och RÅ 1981 1:4, RÅ 1986 ref. 99 samt RÅ 1988 ref. 45 II).

Mot bakgrund av det anförda finner Skatterättsnämnden inte skäl att hänföra den omfrågade verksamheten till inkomstslaget näringsverksamhet.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Roupe
Föredragande: Opander 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen