Omstrukturering

Holdingsbolags  innehav av aktier i byggnadsrörelsesmittat fastighetsbolag har ansetts utgöra kapitaltillgångar. Fastigheter som utgjort lagertillgångar har ansetts behålla denna karaktär i den nye ägarens hand efter en fission.

Diarienummer
123-11/D
Meddelandedatum
2012-03-29
Lagrum
  • 27 kap. 2 och 6 §§ samt 37 kap. 5 och 18 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
Holding AB X, Holding AB Y, AB A, AB B, AB C och AB D
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

Aktierna i Z AB utgör kapitaltillgångar.

Fråga 2

Fastigheterna är lagertillgångar.

Motivering

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

Syskonen A och B äger (...) respektive (...) procent av aktierna i Z AB. Aktierna utgör kapitaltillgångar.

Z AB äger fyra hyresfastigheter som skattemässigt utgör lagertillgångar eftersom de förvärvades när bolaget bedrev byggnadsrörelse. Någon aktiv byggnadsrörelse har inte bedrivits i bolaget sedan i början på 1980-talet.

I syfte att dela upp det gemensamma ägandet i Z AB avser A och B att vidta följande åtgärder. Först ska de bilda var sitt nytt bolag, Holding AB X och Holding AB Y, till vilka bolag de överlåter sina respektive aktier i Z AB för omkostnadsbeloppen.

Därefter ska en uppdelning ske av Z AB genom en fission enligt 37 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229). Bolagets samtliga tillgångar samt skulder och andra förpliktelser ska övertas av fyra nybildade aktiebolag, AB A, AB B, AB C och AB D (de övertagande företagen) och Z AB ska upplösas utan likvidation. Av de övertagande företagen ska de tre förstnämnda ägas av Holding AB X och det sistnämnda av Holding AB Y.

De övertagande företagen kommer efter fissionen att inneha var sin av Z AB:s hyresfastigheter. Värdena av holdingbolagens ägande i de övertagande bolagen kommer att motsvara holdingbolagens ägande i Z AB före fissionen.

Alternativt nybildar Holding AB X endast ett bolag som i så fall övertar tre hyresfastigheter.

Frågorna och parternas inställning

Frågorna gäller dels huruvida Holding AB X:s och Holding AB Y:s aktieinnehav i Z AB utgör kapitaltillgångar, dels huruvida uppdelningen av fastigheterna sker genom en kvalificerad fission med följd att fastigheterna utgör lagertillgångar för de övertagande företagen (frågorna 1 och 2).

Parterna är överens om att båda frågorna ska besvaras jakande.

Skatterättsnämndens bedömning

Fråga 1

A:s och B:s aktier i Z AB utgör kapitaltillgångar eftersom Z AB anses bedriva byggnadsrörelse till följd av innehavet av fastigheter som utgör lagertillgångar, se 27 kap. 2 §. Frågan är om aktiernas karaktär ändras efter det att de överlåtits till Holding AB X och Holding AB Y.

Enligt vad som framgår av ansökan bedriver inte något av holdingbolagen byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Holdingbolagens innehav av aktier i Z AB är därmed att betrakta som kapitaltillgångar och inte som lagertillgångar enligt 27 kap. 6 § (jfr RÅ 2000 not. 24 och RÅ 2005 ref. 3, frågorna 4 och 5).

Fråga 2

Frågan är om Z AB:s hyresfastigheter, som enligt motiveringen till svaret på fråga 1 utgör lagertillgångar för bolaget, behåller den karaktären hos de övertagande företagen efter fissionen.

Skatterättsnämnden utgår vid besvarandet av frågan från att villkoren för en kvalificerad fission enligt 37 kap. 6 § är uppfyllda. Vid en kvalificerad fission inträder enligt 18 § det övertagande företaget i det överlåtande företagets skattemässiga situation (med vissa särskilt angivna undantag som inte aktualiseras i ärendet). Av detta följer enligt Skatterättsnämndens mening att fastigheterna efter fissionen behåller sin karaktär av lagertillgångar hos de övertagande företagen (se prop. 1998/99:15 s.218 f .).

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Alfreds

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen