Samma eller likartad verksamhet

För att två fåmansföretag skulle anses bedriva samma eller likartad verksamhet har det ansetts att ett ägarsamband måste föreligga.

Diarienummer
25-12/D
Meddelandedatum
2012-06-29
Lagrum
  • 57 kap. 4 § inkomstskatelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2012-11-16
Mål nr
4009-12

Förhandsbesked

A:s andelar i X AB utgör inte kvalificerade andelar

Motivering

Bakgrund

A och hans bror äger X AB. Bolaget bedrev tidigare verksamhet i form av (...).

År 2006 sålde X AB sin rörelse till fåmansföretaget Y AB varefter detta bolag fusionerades med Z AB. Samtidigt sålde X AB den fastighet på vilken den avyttrade rörelsen bedrevs till [ett annat fåmansföretag. Bröderna saknar ägarintressen i köparbolagen].

Vinsten från försäljningarna förvaltas i X AB. Varken A eller hans bror har från tidpunkten för försäljningarna varit verksamma i betydande omfattning i bolaget.

A var verksam i betydande omfattning i Z AB t.o.m. [dag, månad] 2007 medan brodern alltjämt är verksam där i betydande omfattning. Anställningarna har reglerats i enlighet med gängse kollektivavtal. Avtalet varigenom X AB överlät sin rörelse innehåller inte någon klausul om tilläggsköpeskilling eller liknande.

Frågan och parternas inställning

A frågar om hans aktier i X AB är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229) efter utgången av år 2011. Frågeställningen tar sikte på tillämpningen av uttrycket "samma eller likartad verksamhet".

Båda parter anser att aktierna i X AB inte är kvalificerade andelar.

Rättsligt

Av 57 kap. 4 § första stycket 1 framgår att en andel i ett fåmansföretag är kvalificerad om andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Det är enligt förarbetena enbart avkastningen av ägarens och hans närståendes arbetsinsatser som ska träffas av de särskilda reglerna (prop. 1989/90:110 del 1 s. 469). Bestämmelsen gäller emellertid också, enligt sin ordalydelse, i fråga om en sådan aktieägare som varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Uttrycket samma eller likartad verksamhet definieras inte i lagtexten. Det går tillbaka till lagstiftningens tillkomst år 1990 men har inte vare sig då eller vid senare lagändringar diskuterats närmare. I prop. 1995/96:109 s. 88 sägs dock att bestämmelsen kan ha betydelse exempelvis i ett inledningsskede när verksamhet påbörjas i ett nytt bolag.

Med hänvisning härtill och till motiven i övrigt till bestämmelsen har i praxis slagits fast att uttrycket i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag överförs till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan bolagen (RÅ 1999 ref. 28 jfr RÅ 2010 ref. 11 I V och HFD 2011 ref. 75).

Rättsfallet från år 1999 gällde två bolag med samma ägare. De som var aktiva delägare i det ena bolaget var passiva i det andra. Bolagen bedrev verksamhet av samma slag. Eftersom någon verksamhet inte hade överförts mellan bolagen kunde bolagen inte anses bedriva likartad verksamhet.

Med hänvisning till syftet med lagstiftningen har alltså uttrycket samma eller likartad verksamhet tillagts en betydelse som kan framstå som mer begränsad än vad dess normalspråkliga innebörd ger vid handen (jfr SOU 2002:52 del 1 s. 313-314 och Finansdepartementsrapporten Reformerad ägarbeskattning - effektivitet, prevention, legitimitet, s. 75-76).

Skatterättsnämndens bedömning

Enligt förutsättningarna i ärendet har inte vare sig A eller hans bror varit verksamma i betydande omfattning i X AB sedan rörelsen och fastigheten avyttrades år 2006.

Det ärendet gäller är därmed att pröva om A eller hans bror genom de fortsatta anställningarna i Z AB, där rörelsen numera bedrivs, har varit verksamma i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Vinsten från försäljningen av rörelsen förvaltas i X AB. Härigenom får X AB anses ha tillgodogjort sig kapital som fram till dess genererats i verksamheten och som kan hänföras till brödernas arbetsinsatser i bolaget. Det innebär att verksamhet ska anses ha förts mellan X AB och Z AB (RÅ 2010 ref. 11 I och HFD 2011 ref. 75).

Frågan är då om den omständigheten att inte vare sig A eller hans bror efter denna tidpunkt direkt eller indirekt varit ägare till några aktier i köparbolaget utgör ett hinder mot att anse att Z AB och X AB bedriver samma eller likartad verksamhet.

Lagtexten ger inte klart uttryck för att ett sådant ägarsamband är ett krav för att bestämmelsen ska kunna tillämpas och saken har inte ställts på sin spets i praxis.

Syftet med bestämmelserna i 57 kap. är att motverka att personer med höga arbetsinkomster tar ut dessa som lägre beskattad utdelning eller som kapitalvinst i samband med försäljning av aktier (prop. 1989/90:110 del 1 s. 467). Omvänt gäller, som framgått, att enbart avkastningen av ägarens och hans närståendes arbetsinsatser ska träffas av de särskilda reglerna (a. prop. s. 469).

Det sagda tyder enligt Skatterättsnämndens uppfattning på att bestämmelsen ifråga i huvudsak tar sikte på fall där andelsägaren eller någon närstående i det ena företaget som under aktuell tidsperiod varit verksam i betydande omfattning i det andra fåmansföretaget också ska vara delägare i det företaget.

I det aktuella fallet finns inget sådant ägarsamband. Enligt lämnade förutsättningar innehåller inte heller avtalet mellan X AB och det företag som förvärvade rörelsen från X AB någon förpliktelse för förvärvaren som innebär att bröderna[s] fortsatta arbete i rörelsen beaktas på annat sätt än genom sedvanliga ersättningar i anställningsförhållanden.

Av det anförda följer att A:s aktier i X AB, under förutsättning att det inte finns annan grund för att tillämpa bestämmelsen, inte kan anses utgöra kvalificerade andelar efter utgången av år 2011.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Bengtsson, Gäverth (skiljaktig), Hellenius, Jönsson, Lohela (skiljaktig)
Sekreterare: Alfreds
Föredragande: Opander

Skiljaktig mening

Gäverth och Lohela är skiljaktiga och anför följande.

Av RÅ 2010 ref. 11 framgår att X AB och Z AB får anses bedriva samma eller likartad verksamhet i den mening som avses i 57 kap. 4 § första stycket 1. Då A varit verksam i betydande omfattning i Z AB fram till [månad] 2007 och hans bror fortfarande är verksam i detta bolag är andelarna i X AB kvalificerade under den tid som lagtexten anger.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen