Tomtrörelse

Tomtområden som ligger ca 3 km från varandra har ansetts ingå i en och samma tomtrörelse.

Diarienummer
46-11/D
Meddelandedatum
2012-03-10
Lagrum
  • 27 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A, B och C
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2012-11-06
Mål nr
1813-12

Förhandsbesked

Fråga 1

En avyttring av markområde (byggnadstomt) på fastigheterna (..., Y-fastigheterna) ska anses ingå i den tomtrörelse som sökandena bedriver på fastigheten X.

Motivering

Y-fastigheterna förvärvades av sökandenas far (för mer än 60 år sedan). Från fastigheterna har (under 1970- och 1980-talen) avyttrats 18 byggnadstomter. Fadern avled (under 1990-talet), varvid sökandena ärvde dessa fastigheter.

Sökandena avser att avstycka och avyttra ett inte detaljplanelagt markområde på Y-fastigheterna (...). Avsikten är att området, som nu består av jordbruksmark, ska exploateras för bostadsbebyggelse.

Sedan tidigare bedriver sökandena enkel tomtrörelse på en annan gemensamt ägd fastighet, X. Tomtområdena ligger på ett avstånd om ca 3 km från varandra.

Frågorna och parternas inställning

Sökandena önskar besked om avyttringen av det aktuella markområdet på Y-fastigheterna ska anses ingå i den tomtrörelse som de bedriver på fastigheten X (fråga 1) och, om så inte är fallet, i vilket inkomstslag avyttringen ska beskattas (fråga 2).

Parterna är ense om att markområdet inte ingår i samma tomtrörelse som den som bedrivs på fastigheten X.

Skatterättsnämndens bedömning

Fråga 1

Enligt 27 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229) föreligger enkel tomtrörelse om en skattskyldig under tio kalenderår har avyttrat minst femton byggnadstomter som kan räknas samman till en tomtrörelse. Har avyttringar av byggnadstomter skett på olika fastigheter eller på olika delar av en fastighet, ska vid beräkningen endast sådana tomter medräknas som med hänsyn till deras inbördes läge normalt kan anses ingå i en och samma tomtrörelse.

Förarbetena till bestämmelsen ger uttryck för att det krävs ett relativt långt avstånd mellan områdena för att olika tomtrörelser ska uppkomma särskilt då fråga är om mer koncentrerad tomtförsäljning (prop. 1967:153 s. 149-150).

Avståndet mellan tomtområdena på fastigheterna ifråga är ca 3 km. Med hänsyn härtill och då omständigheterna i övrigt inte tyder på annat än att tomtområdena bör ses som ett naturligt tomtområde får de, vid en avyttring av det aktuella markområdet, anses ingå i en och samma tomtrörelse (jfr RÅ 1979 Aa 202).

Fråga 2

Frågan förfaller.

Beslutande: André, ordf., Bengtsson, Gäverth, Jönsson, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Lilja 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen