Utdelningsrätt

Skattefrihet för utdelning på näringsbetingade aktier har ansetts omfatta endast de aktier som mottagaren själv äger.

Diarienummer
19-11/D
Meddelandedatum
2012-02-03
Lagrum
  • 24 kap. 13 och 17 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A och X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2012-05-31
Mål nr
939-12

Förhandsbesked

Fråga 1

A ska inte inkomstbeskattas.

Frågorna 2 och 3

X AB (Delägarbolaget) ska inkomstbeskattas.

Fråga 4

Lagen (1995:575) mot skatteflykt (skatteflyktslagen) är inte tillämplig.

Motivering

Bakgrund

A äger aktier i Y AB, som är komplementär i Z KB. A äger vidare samtliga aktier i Delägarbolaget, som är kommanditdelägare i Z KB.

A avser att före ordinarie bolagsstämma i Y AB vederlagsfritt till Delägarbolaget överlåta sin rätt till kommande utdelning för ett räkenskapsår avseende sina aktier i Y AB. Delägarbolaget kommer härefter att få det belopp som är hänförligt till utdelningsrätterna.

Med anledning härav frågar A om han ska inkomstbeskattas för utdelning (fråga 1), om inkomsten av utdelningsrätterna är skattefri för Delägarbolaget (fråga 2), om svaret på fråga 2 förändras om Delägarbolaget äger (andra) aktier i Y AB (fråga 3) och om skatteflyktslagen är tillämplig (fråga 4).

A och Skatteverket är ense om att han inte ska beskattas och att skatteflyktslagen inte är tillämplig. Skatteverket anser i motsats till Delägarbolaget att bolaget ska beskattas.

Skatterättsnämndens bedömning

Fråga 1

Av praxis framgår att aktieägare, som är fysiska personer och som före aktuella utdelningstidpunkter för en begränsad tid överlåtit sin rätt till kommande utdelning, inte ska inkomstbeskattas för det belopp som aktiebolaget betalar ut till annan person som har rätt till utdelningen (RÅ 2006 ref. 45 och RÅ 2009 ref. 68). A ska alltså inte beskattas för den aktuella inkomsten.

Frågorna 2 och 3

I ansökan lämnas som förutsättning att aktierna i Y AB skulle räknas som näringsbetingade andelar enligt 24 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, om de hade ägts av Delägarbolaget. Det sägs vidare att bolagets utdelning på aktierna i Y AB bör vara skattefri såsom för utdelning på näringsbetingade andelar enligt 24 kap. 17 § IL. Detta bör gälla oavsett om Delägarbolaget äger de aktier till vilka utdelningen är hänförlig eller ej.

I 24 kap. 13 IL, föreskrivs att "[m]ed näringsbetingad andel avses en andel i ett aktiebolag ... , om den uppfyller villkoren i 14 § och ägs av en sådan juridisk person (ägarföretaget) som är 1. ett svenskt aktiebolag ...".

Enligt Skatterättsnämndens uppfattning bör bestämmelsen i 24 kap. 17 § IL jämförd med kapitlets 13 § tolkas så att det för skattefrihet för utdelning på näringsbetingade andelar krävs att mottagaren äger de andelar varpå utdelning utgår.

Av förutsättningarna framgår att Delägarbolaget inte kommer att äga de aktier till vilka utdelningsrätterna är hänförliga. Det finns därför inte någon grund för att undanta bolaget från beskattning av den aktuella utdelningen.

Fråga 4

Prövningen av förfarandet mot skatteflyktslagen görs mot bakgrund av svaren på frågorna 1?3.

Av i motiveringen till svaret på fråga 1 åberopad praxis följer att skatteflyktslagen inte är tillämplig.

Fråga 4 förfaller till den del förfarandet avser de förhållanden som bedömts under frågorna 2 och 3.
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Roupe 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen