Näringsbetingade andelar

Ett bolag i Singapore har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpning av reglerna om näringsbetingade andelar.

Diarienummer
49-13/D
Meddelandedatum
2013-10-09
Lagrum
  • 24 kap. 13 och 2 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Utdelning och kapitalvinst är skattefri.

Motivering

X AB ingår i en koncern som har för avsikt att etablera sig i Asien. I samband härmed ska man bilda ett bolag i Singapore i form av ett Singapore Private Limited Company. X AB ska äga samtliga andelar i detta bolag.

Enligt civilrättslig lagstiftning i Singapore är ett Singapore Private Limited Company en självständig juridisk person där ägarna inte är personligen ansvariga för bolagets skulder. Vidare är ett sådant bolag föremål för inkomstbeskattning i Singapore.

X AB vill veta om utdelningar och kapitalvinster från bolaget i Singapore är skattefria i enlighet med vad som gäller beträffande näringsbetingade andelar. Frågan är om ett Singapore Private Limited Company vid tillämpningen av definitionen av näringsbetingade andelar i 24 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) kan anses motsvara ett svenskt aktiebolag. Övriga villkor uppges vara uppfyllda.

Både X AB och Skatteverket anser att frågan ska besvaras jakande.

Skatterättsnämndens bedömning

Enligt 24 kap. 13 § avses, under vissa närmare angivna förutsättningar, med näringsbetingade andelar bl.a. en andel i ett aktiebolag. I 2 kap. 2 § första stycket föreskrivs att de termer och uttryck som används omfattar också motsvarande utländska företeelser om det inte anges eller framgår av sammanhanget att bara svenska företeelser avses.

I förarbetena till 2 kap. 2 § uttalas att det inte är möjligt att ange hur nära den utländska motsvarigheten ska överensstämma med den svenska för att anses motsvara denna. Detta måste bli beroende av vilket slags företeelse och vilken regel det är fråga om (prop. 1999/2000:2 del 1 s. 519). Det får i det enskilda fallet avgöras om likheterna är så stora att den utländska företeelsen kan anses motsvara den som avses med den svenska termen (a. prop. del 2 s. 22).

Högsta förvaltningsdomstolen prövade i rättsfallet RÅ 2009 ref. 100 (ett överklagat förhandsbesked) motsvarande frågeställning som den aktuella för innehav av andelar i ett ryskt bolag av visst slag.

Domstolen, som framhöll att det av utredningen framgick att delägarna i det ryska bolaget inte var personligen ansvariga för bolagets skulder, ansåg att de civilrättsliga skillnaderna som förelåg mellan svenska aktiebolag och den ryska bolagsformen saknade betydelse i sammanhanget.

Med hänsyn till att det ryska bolaget även uppfyllde kravet att vara ett inkomstskattesubjekt i hemlandet kom domstolen liksom Skatterättsnämnden fram till att bolaget vid tillämpningen av bestämmelserna om näringsbetingade andelar skulle anses motsvara ett svenskt aktiebolag.

Av utredningen i detta ärende framgår att det finns vissa civilrättsliga skillnader mellan ett Singapore Private Limited Company och ett svenskt aktiebolag vad t.ex. gäller aktiekapital och antal ägare. Klart är emellertid att i likhet med svenska aktiebolag kan delägare i sådant bolag inte göras ansvariga för bolagets skulder.

Mot denna bakgrund och då ett bolag i Singapore är föremål för inkomstbeskattning i hemlandet finner Skatterättsnämnden att ett Singapore Private Limited Company får anses motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar. Eftersom övriga villkor förutsätts vara uppfyllda följer härav att utdelningar och kapitalvinster på andelar i bolaget är skattefria för X AB.

I avgörandet har deltagit Peder André, ordf., Marianne Svanberg, Mattias Dahlberg, Leif Gäverth, Ulrika Lundström, Robert Påhlsson och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Krister Rentrop.

I den slutliga handläggningen har även Lis Alfreds deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen