Tomtrörelse

Fastigheter har efter arv ansetts utgöra kapitaltillgångar.

Diarienummer
17-13/D
Meddelandedatum
2013-11-05
Lagrum
  • 27 kap. 9-18 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) och 4 kap. 39 § (1999:1230) om i kraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

En avyttring av fastighetsandelarna ska behandlas enligt bestämmelserna om kapitalvinster.

Fråga 2

Lagen (1995:575) mot skatteflykt, skatteflyktslagen, kan inte anses tillämplig på förfarandet.

Motivering

Bakgrund

A äger [andel] av fastigheterna X, Y, Z och Å. Övriga andelar ägs av (…) släktingar till A (…).

Fastigheterna omfattar [fler än 50] byggnadstomter för fritidsboende med arrendestugor. Från mitten av 1950-talet då [fler än 50] arrendekontrakt tillkom har inga nya upplåtelser skett. Sedan [1970-talet] har [enstaka] tomter sålts, den senaste år 2004.

Delar av marken är detaljplanelagd, planen antogs [under 1990-talet] och [under 2000-talet]. Dessförinnan omfattades viss del av området av en byggnadsplan från [1950-talet].

A ärvde sina andelar efter sin far [under 1960-talet]. Fadern hade i sin tur erhållit andelarna genom arv eller gåva. Varken A eller hans far har bedrivit byggnadsrörelse.

Frågorna och parternas inställning

A överväger nu att överlåta sina andelar till ett av honom helägt bolag, alternativt till ett honom och de övriga delägarna gemensamt ägt bolag, och vill veta om en sådan överlåtelse ska beskattas enligt reglerna om kapitalvinster (fråga 1). Om så är fallet vill han få besvarat om skatteflyktslagen kan vara tillämplig (fråga 2).

Båda parter anser att fastighetsandelarna utgör kapitaltillgångar och att en avyttring av andelarna därmed ska beskattas i inkomstslaget kapital. Ingen av dem har uppfattningen att skatteflyktslagen är tillämplig på förfarandet.

Skatterättsnämndens bedöming

Fråga 1

Med tomtrörelse avses enligt 27 kap. 9 § inkomstskattelagen (1999:1229) näringsverksamhet som består i avyttring av mark för bebyggelse (byggnadstomt). Tomtrörelse kan vara kvalificerad eller enkel. Kvalificerad tomtrörelse förutsätter enligt 10 § att avyttringarna görs från fastigheter som uppenbarligen har förvärvats för att ingå i yrkesmässig markavyttring.

Enligt 11 § uppkommer enkel tomtrörelse när en skattskyldig under en tioårsperiod har avyttrat minst 15 byggnadstomter som kan räknas samman till en tomtrörelse.

Av ansökan framgår att inte vare sig förutsättningar för kvalificerad tomtrörelse eller enkel tomtrörelse föreligger.

Frågan är då om de av A ärvda fastighetsandelarna ändå kan utgöra lagertillgångar, exempelvis på grund av att de varit sådana tillgångar i en tidigare ägares hand.

I 27 kap. 18 § regleras bl.a. i vilka fall en fastighet som har varit lagertillgång i tomtrörelse hos den döde behåller denna karaktär hos arvtagaren.

Bestämmelsen är dock inte tillämplig för fastigheter förvärvade före mars 1983. I stället gäller, enligt 4 kap. 39 § lagen (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229), att fastigheterna är lagertillgångar om de var att anse som sådana vid 1983 års taxering eller, om taxering inte skedde då, vid 1982 års taxering.

A ärvde fastighetsandelarna efter sin far [under 1960-talet]. Enligt äldre praxis ansågs ett arvskifte i vissa fall medföra att den ärvda fastigheten förlorade sin karaktär av lagertillgång. Så bedömdes exempelvis vara fallet när arvtagaren inte själv bedrev byggnadsrörelse, tomtrörelse (tidigare jordstyckningsrörelse) eller handel med fastigheter vid tidpunkten för förvärvet och inte heller kunde anses ha övertagit den avlidnes rörelse (jfr t.ex. prop. 1980/81:68 s. 166, SOU 1977:86 s. 319, RÅ 1967:41 och RÅ 1967 Fi. 771).

Det sagda leder enligt Skatterättsnämndens uppfattning till slutsatsen att även om fastighetsandelarna utgjorde lagertillgångar i faderns hand förlorade de den karaktären på grund av A:s arv. Fastighetsandelarna är därför kapitaltillgångar hos honom.

Eftersom den planerade överlåtelsen inte heller ska omfatta ett så stort antal tomter att enkel tomtrörelse uppkommer är kapitalvinstreglerna tillämpliga (jfr RÅ 2010 not. 50).

Fråga 2

Förutsättningar för att tillämpa skatteflyktslagen saknas.

I avgörandet har deltagit Peder André, ordf., Marianne Svanberg, Anders Bengtsson, Mattias Dahlberg, Leif Gäverth, Robert Påhlsson och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Lis Alfreds.

I den slutliga handläggningen har även Margareta Palmstierna deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen