Underprisöverlåtelse

Ett avstyckat mark- och vattenområde har ansetts uppfylla kravet i 23 kap. 17 § IL på att utgöra en verksamhetsgren.

Diarienummer
78-13/D
Meddelandedatum
2013-12-13
Lagrum
  • 2 kap. 25 § och 23 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Det avstyckade området uppfyller kravet i 23 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229) på att utgöra en verksamhetsgren.

Motivering

Bakgrund

X AB är ett helägt dotterbolag till Y AB. X AB äger fastigheten (…) som består av        [ca 20 000 m2 ] mark och [ca 50 000 m2 vattenområde].

X AB planerar att tillsammans med [ett bostadsbolag] och ett externt ägt byggbolag exploatera en del av [fastigheten] för att bygga flerfamiljshus.

Som ett första steg ska ett ca [30 000 m2 ] stort område av [fastigheten] avstyckas. Det tilltänkta området omfattar både mark och en del av [vattenområdet], som ska fyllas ut.

Avstyckningen ska därefter säljas till Z AB, ett för ändamålet nybildat dotterbolag till Y AB, för pris motsvarande skattemässigt värde. Inför byggnationen ska aktierna i Z AB överlåtas till ett dotterbolag till Y AB och det externa byggbolaget. Avslutningsvis kommer vissa ytterligare transaktioner att genomföras.

Det X AB vill veta är om det avstyckade området kan anses utgöra en verksamhetsgren enligt 23 kap. 17 §, vilket är ett av villkoren för att en underprisöverlåtelse ska anses föreligga när överlåtaren inte med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till förvärvaren avseende det beskattningsår då överlåtelsen sker.

Båda parter anser att frågan ska besvaras jakande.

Rättsligt

Enligt 2 kap. 25 § avses med verksamhetsgren sådan del av en rörelse som lämpar sig för att avskiljas till en självständig rörelse.

Med rörelse avses enligt 2 kap. 24 §, i den del som har intresse här, annan näringsverksamhet än innehav av kontanta medel, värdepapper eller liknande tillgångar.

Av lagtext och förarbeten (prop. 1998/99:15 s. 137 och 138) framgår att det inte ställs något annat krav på verksamhetens innehåll än att den även i förvärvarens hand ska kunna hänföras till en rörelse. En sådan uppfattning har även stöd i praxis (jfr RÅ 2004 ref. 140 och RÅ 2004 not. 197).

I notisfallet ansågs en avstyckad del av en skogsfastighet utgöra en verksamhetsgren. Det konstaterades att förvaltning av fastighet inte är undantaget från definitionen av rörelse i 2 kap. 24 § och att en fastighet således kan bilda en verksamhetsgren.

Skatterättsnämndens bedömning

Mot bakgrund av vad som upplysts om det område, [vattenområdet inbegripet], som ska avstyckas och dess användning får det anses bilda en ändamålsenlig och självständig förvaltningsenhet. Villkoret i 23 kap. 17 § är därmed uppfyllt och frågan ska besvaras jakande.

I avgörandet har deltagit Peder André, ordf., Marianne Svanberg, Anders Bengtsson, Leif Gäverth, Ulrika Lundström, Robert Påhlsson och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Per-Arvid Gustafsson.

I den slutliga handläggningen har även Margareta Palmstierna deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen