Avdrag för ränteutgift hänförligt till konvertibel skuldebrev

Bolag medges avdrag för ränta som betalas kontant. Till den del räntan regleras genom emission av nya preferensaktier nekas bolaget avdrag.

Diarienummer
4-12/D
Meddelandedatum
2013-06-19
Lagrum
  • 16 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
AB X
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2014-02-14
Mål nr
4745-13

Förhandsbesked

AB X (X) har rätt till avdrag för ränta som betalas kontant. Avdrag ska inte göras för ränta som regleras vid konverteringen genom att bolaget ger ut nya preferensaktier.

Lagen (1995:575) mot skatteflykt (skatteflyktslagen) är inte tillämplig på förfarandet.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

X är börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm. Som ett led i sin kapitalförsörjning överväger bolaget att emittera ett till allmänheten riktat konvertibelt förlagslån.

Av ett ingivet utkast till villkor för konvertiblerna, som ska noteras på Nasdaq OMX Stockholm, och vissa kompletterande uppgifter framgår bl.a. följande.

Lånebeloppet uppgår till högst […] kr fördelat på högst […] konvertibler, var och en om nominellt 26 kr. Lånet ska ha en löptid på 20 år med en årlig ränta om 8,5 procent per konvertibel till och med förfallodagen. Räntan betalas kvartalsvis i efterskott. X har emellertid rätt att besluta att upplupen ränta inte ska utbetalas då den förfaller till betalning. I så fall ska räntan kapitaliseras. På kapitaliserad ränta löper en årlig dröjsmålsränta om 7 procent.

Bolaget äger vidare rätt att när som helst besluta att kapitaliserad ränta tillsammans med upplupen dröjsmålsränta helt eller delvis ska utbetalas kontant vilket senast ska ske på lånets förfallodag.

Under en period om två månader före förfallodagen kan X påkalla att konvertiblerna byts ut mot nya preferensaktier i bolaget som ska ske till kursen 26 kr, dvs. konvertiblernas nominella belopp (kursen kan omräknas i vissa fall, t.ex. efter nyemission men får inte understiga aktiens kvotvärde). Konverteringen måste omfatta samtliga konvertibler.

Vid konvertering får innehavare av konvertibler nya preferensaktier i den utsträckning som konverteringskursen är jämnt delbar med summan av konvertiblernas nominella belopp och i förekommande fall kapitaliserad ränta samt dröjsmålsränta som bolaget beslutat att inte betala ut kontant. Överskjutande belopp betalas ut kontant på förfallodagen.

Frågorna och parternas inställning

X ställer ett antal frågor om rätt till avdrag när räntan regleras enligt de olika alternativen i konvertibelvillkoren. Om rätt till avdrag föreligger vill bolaget även ha besked huruvida en tillämpning av skatteflyktslagen leder till ett annat svar.

Enligt X är emitterade konvertibler från civilrättslig utgångspunkt att betrakta som en skuld för bolaget. Härav följer att den ränta som belöper på skulden är avdragsgill. Den omständigheten att ränta som kapitaliseras och som tillsammans med dröjsmålsränta kan komma att utgå i form av nyemitterade preferensaktier i bolaget medför enligt X inte att bedömningen blir en annan.

Det sagda bör enligt X inte påverkas av att bolaget kommer att hantera konvertiblerna som eget kapital i redovisningen i enlighet med vad som gäller för noterade företag.

Skatteverket anser att klassificeringen av konvertiblerna i redovisningen bör slå igenom även vid beskattningen. Det innebär enligt verket att avdrag för avkastning på kapitalet inte kan medges. För det fall konvertiblerna skulle anses utgöra en skuld menar verket att avdrag för ränta och dröjsmålsränta i och för sig kan medges men först när kontant betalning görs eller vid slutavräkning på förfallodagen, med belopp som då kan beräknas. Vidare anser verket att det på befintligt underlag inte går att besvara frågan om skatteflyktslagen är tillämplig på förfarandet.

Skatterättsnämndens bedömning

Skuld eller eget kapital?

I 11 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) definieras termen konvertibel som en skuldförbindelse som har getts ut av ett aktiebolag mot vederlag och som ger innehavaren, viss man eller viss man eller order rätt eller skyldighet att helt eller delvis byta sin fordran mot aktier i bolaget. I paragrafen sägs också att konvertering betyder utbyte av konvertibel mot nya aktier.

Av 15 kap. 4−7 och 13 §§ samma lag följer att en konvertibel ska innehålla bestämmelser som reglerar mellanhavandet mellan bolaget och fordringsägaren så länge konvertering inte skett samt själva konverteringsutfästelsen. Det gäller t.ex. bestämmelser om ränta och förfallotid samt vid vilken tidpunkt fordran ska kunna konverteras och på vilka villkor konvertering ska ske.

Genom att ställa ut konvertibler uppkommer alltså ett skuldförhållande mellan aktiebolaget och innehavarna av konvertiblerna. Skuldförhållandet består till dess konvertering sker (jfr prop. 2004/05:85 del 2 s. 659).

Mot den bakgrunden finner Skatterättsnämnden att de aktuella konvertiblerna utgör en skuld vid beskattningen. Den omständigheten att X i enlighet med god redovisningssed kommer att redovisa konvertiblernas nominella belopp och ränta som eget kapital föranleder ingen annan bedömning.

Rätt till avdrag för räntan?

Det sagda innebär att de frågor som ställs gäller om X har rätt till avdrag då ränta enligt konvertibelvillkoren regleras antingen genom att belopp utbetalas kontant eller genom att bolaget vid konvertering ger ut nya preferensaktier till konvertibelinnehavaren.

Enligt 16 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska ränteutgifter dras av även om de inte är utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster.

En förutsättning för att avdrag ska medges som för ränta är att fråga kan anses vara om ersättning för kredit (jfr HFD 2012 ref. 13 och RÅ 1987 ref. 78). Det står därför klart att X har rätt till avdrag för den ränta som betalas ut kontant enligt konvertibelvillkoren (jfr RÅ 2001 ref. 21 I).

I fråga om tidpunkten för avdrag gäller enligt 14 kap. 2 § IL att ränteutgifter ska dras av som kostnad det beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed. Av ansökan framgår att X kommer att redovisa emitterade konvertibler som eget kapital, vilket innebär att någon kostnad avseende upplupen eller utbetald ränta inte kommer att redovisas löpande. Med hänsyn härtill anser Skatterättsnämnden att X ska medges avdrag först vid den tidpunkt då faktisk betalning av ränta eller dröjsmålsränta sker.

Den fråga som kvarstår är huruvida rätt till avdrag även föreligger i det fall kapitaliserad ränta och dröjsmålsränta ingår i underlaget för utbyte av konvertibler mot nya preferensaktier och räntan alltså regleras genom att nya preferensaktier ges ut.

Av praxis följer att vid utbyte av konvertibel mot nya aktier uppkommer inte någon avdragsgill kostnad för det emitterande bolaget (RÅ 2002 ref. 77). Enligt Skatterättsnämndens uppfattning finns det inte någon anledning att göra en annan bedömning på grund av att ränta på konvertibeln ingår i underlaget för utbyte av konvertibler mot nya aktier. Rättsläget kan inte heller anses ha ändrats på grund av rättsfallet RÅ 2004 ref. 83.

Skatterättsnämnden finner slutligen att skatteflyktslagen inte är tillämplig på förfarandet.

Ansökan avvisas i den mån den inte har besvarats.

Beslutande: André, ordf., Bengtsson, Dahlberg (skiljaktig), Gäverth, Lohela, Påhlsson (skiljaktig), Werkell (skiljaktig)

Sekreterare: Tottie

Föredragande: Lilja

Skiljaktig mening

Dahlberg, Påhlsson och Werkell är skiljaktiga och anför följande.

Vi instämmer i majoritetens bedömning att den ränta som betalas ut kontant enligt konvertibelvillkoren utgör ersättning för lån som X tagit upp och bolaget har därför rätt till avdrag för dessa utgifter.

Till skillnad mot majoriteten anser vi att rättsfallet RÅ 2004 ref. 83 ger stöd för att även ränta som regleras genom att nya preferensaktier ges ut till konvertibelinnehavaren kan grunda rätt till avdrag. Om reglering av lånet och räntan sker i form av konvertering till preferensaktier måste emellertid beaktas att avdrag inte medges för återbetalning av lånet utan endast för ersättning för krediten.

Den ersättning som sker genom konvertering får härvid i första hand anses utgöra betalning av lånet. Detta innebär enligt vår uppfattning att X har rätt till avdrag för ränta endast till den del det sammanlagda marknadsvärdet på aktierna överstiger lånets nominella belopp.

I frågan om tidpunkten för avdrag gör vi samma bedömning som majoriteten vilket för vår del innebär att avdrag medges då räntan regleras antingen genom kontant betalning eller genom att nya preferensaktier emitteras. Beträffande frågan om skatteflyktslagen är tillämplig på förfarandet kommer vi, liksom majoriteten, till slutsatsen att så inte är fallet.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen