Kvalificerade andelar

Två företag har inte ansetts bedriva samma eller likartad verksamhet då ägarsamband saknats. Förekomsten av tilläggsköpeskilling och hyresavtal har inte påverkat bedömningen.

Diarienummer
66-12/D
Meddelandedatum
2013-04-09
Lagrum
  • 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A och B
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

Aktierna i X AB är inte kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) efter utgången av år 2013.

Motivering

Bakgrund

Makarna A och B, deras son C och D ägde tidigare (…) procent vardera av aktierna i Y AB. Bolaget bedrev [verksamhet] i en av bolaget ägd fastighet. Samtliga delägare var verksamma i Y AB i betydande omfattning.

Inför en extern försäljning av verksamheten i Y AB förvärvade delägarna i (…)2008 det nybildade bolaget X AB till vilket de överlät sina aktier i Y AB. I (…) samma år köpte X AB i sin tur det nybildade bolaget Z AB varefter Y AB överlät hela sin verksamhet till Z AB. Kvar i Y AB fanns efter försäljningen enbart den fastighet i vilken verksamheten bedrivits.

I (…)2008 sålde X AB aktierna i Z AB till en extern köpare, Å AB, som därefter övertog verksamheten i Z AB. Ingen av delägarna i X AB eller någon närstående till dem har några ägarintressen i Å AB.

Utöver avtalad köpeskilling betalades (…) kr i tilläggsköpeskilling vid tre skilda tillfällen - ett, två och tre år efter avtalsdagen. Förutsättningen var att C och D då fortfarande var anställda i Å AB. Vid förvärvet av Z AB tecknade Å AB även ett (…) avtal med Y AB om att hyra den fastighet varifrån den förvärvade verksamheten bedrivits.

Y AB har sedan verksamheten avyttrades år 2008 endast bedrivit fastighetsförvaltning som skötts av externa entreprenörer. Av ansökan framgår vidare att X AB inte bedrivit någon annan verksamhet än kapitalförvaltning.

Frågorna och parternas inställning

A och B vill ha besked huruvida deras aktier i X AB är kvalificerade andelar även efter utgången av den i 57 kap. 4 § första stycket stadgade femårsperioden (fråga 1). Om svaret är ja vill de veta om bedömningen ändras om C och D avslutar sin anställning i Å AB eller om hyresförhållandet mellan Y AB och Å AB upphör (fråga 2).

Rättsligt

Av 57 kap. 4 § första stycket framgår – såvitt nu är ifråga − att en andel är kvalificerad om andelsägaren eller närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i företaget eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. En andel är också kvalificerad om företaget, direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag där andelsägaren eller någon närstående varit verksam i betydande omfattning under beskattningsåret eller de fem föregående beskattningsåren.

Skatterättsnämndens bedömning

Fråga 1

Enligt förutsättningarna har inte vare sig A, B eller C eller någon närstående varit verksam i betydande omfattning i Y AB sedan år 2008 och inte heller i X AB. A och B:s aktier i X AB är därför inte längre kvalificerade andelar när den i 57 kap. 4 § första stycket stadgade femårsperioden löpt ut om inte någon av dem eller någon närstående har varit verksam i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Enligt lämnade förutsättningar får X AB och Å AB anses bedriva samma eller liknande verksamhet (RÅ 2010 ref. 11 I och HFD 2011 ref. 75). I det senare bolaget har C varit verksam i betydande omfattning men däremot inte makarna A och B själva eller någon annan närstående.

Av praxis framgår att för att villkoren i 57 kap. 4 § första stycket 1 ska vara uppfyllda krävs därutöver att andelsägaren eller någon närstående i det ena fåmansföretaget som under aktuell tidsperiod varit verksam i betydande omfattning i det andra fåmansföretaget också ska vara delägare i det företaget (HFD 2012 ref. 67 II). Ett sådant ägarsamband saknas i detta fall.

Den omständigheten att den utbetalade tilläggsköpeskillingen varit beroende av C och D:s fortsatta anställningar i Å AB kan enligt Skatterättsnämndens mening inte anses leda till någon annan bedömning. Inte heller förekomsten av hyresavtalet av fastigheten mellan Y AB och Å AB leder till någon annan slutsats.

Av ovanstående följer att A och B:s aktier i X AB upphör att vara kvalificerade andelar när femårsperioden löpt ut.

Fråga 2

Med hänsyn till svaret på fråga 1 förfaller fråga 2.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Lundström, Påhlsson, Werkell

Sekreterare och föredragande: Alfreds

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen