Kvalificerade andelar; samma eller likartad verksamhet

Två fåmansföretag har ansetts bedriva samma eller likartade verksamhet.

Diarienummer
82-12/D
Meddelandedatum
2013-05-14
Lagrum
  • 57 kap. 4 och 22 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2013-11-18
Mål nr
4061-13

Förhandsbesked

Fråga 1

Aktierna i NYAB är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Motivering

Bakgrund

A och B äger hälften vardera av aktierna i X AB och Y AB. Y AB äger i sin tur samtliga aktier i Z AB.

X AB och Y AB bildades år 2007. Samma år förvärvade X AB först aktierna i Z AB från A och B och sålde sedan aktierna vidare till Y AB. X AB har därefter inte bedrivit någon annan verksamhet än att förvalta det kapital som försäljningen genererade genom s.k. diskretionär förvaltning. Försäljningen av aktierna i Z AB medförde för A:s del att han beskattades för kapitalvinsten med 100 inkomstbasbelopp i inkomstslaget tjänst enligt 57 kap. 22 §.

Vid X AB:s förvärv av aktierna i Z AB var såväl A som B verksamma i betydande omfattning i den [verksamhet] som Z AB bedrev. De är fortfarande verksamma i betydande omfattning i det sistnämnda bolaget.

A och B avser att under år 2013, för belopp motsvarande deras anskaffningsutgift, överlåta sina aktier i X AB till ett av dem nybildat bolag, NYAB. Därefter kommer X AB, och senare även NYAB, att likvideras.

Frågorna och parternas inställning

A vill veta om hans aktier i NYAB kommer att vara kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § (fråga 1) och för det fall att frågan besvaras nekande, om lagen (1999:575) mot skatteflykt är tillämplig på förfarandet (fråga 2). Enligt hans uppfattning blir andelarna i NYAB inte kvalificerade. Skatteverket är av motsatt uppfattning.

Rättsligt

Enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 är en andel i ett fåmansföretag kvalificerad om andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Av praxis framgår att jämförelsen med ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag har överförts till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan bolagen (RÅ 1999 ref. 28, RÅ 2010 ref. 11 I−V, HFD 2011 ref. 75 och HFD 2012 ref. 67 I).

Skatterättsnämndens bedömning

Fråga 1

Enligt förutsättningarna kommer A inte att vara verksam i NYAB. Det återstår därmed att pröva om han är eller har varit verksam i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet som NYAB.

Vid försäljningen av Z AB till Y AB under år 2007 tillgodogjorde sig X AB det kapital som genererats i Z AB och som kan hänföras till A:s och B:s arbetsinsatser där. X AB har sedan förvaltat detta kapital. Därmed får verksamhet motsvarande den som bedrevs i Z AB anses ha överförts till X AB. Vid likvidationen av X AB övertas denna verksamhet av NYAB (jfr HFD 2011 ref. 75 och HFD 2011 not. 88). 

Av det anförda följer att NYAB och Z AB ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Eftersom A är verksam i betydande omfattning i Z AB blir hans aktier i NYAB kvalificerade andelar. Den omständigheten att han vid avyttringen av aktierna i Z AB inkomståret 2007 blivit beskattad med ett belopp motsvarande 100 inkomstbasbelopp i inkomstslaget tjänst påverkar enligt Skatterättsnämndens mening inte bedömningen av karaktären på hans aktier i NYAB.

Fråga 2

Med hänsyn till svaret på fråga 1 förfaller fråga 2.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Gäverth, Hellenius, Lohela, Lundström, Werkell

Sekreterareoch föredragande: Alfreds

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen