Lagerfastighet

Vid fission har lagerfastighet hos övertagande företag i räkenskaperna tagits upp till värde som överstiger det skattemässiga värdet utan att det medför några skattekonsekvenser.

Diarienummer
6-13/D
Meddelandedatum
2013-05-21
Lagrum
  • 17 kap. 3 och 33 §§ samt 37 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
Holding AB X och AB X (båda u.b.) genom A samt Holding AB Y och AB Y (båda u.b.) genom B
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

De övertagande aktiebolagen ska inte som intäkt ta upp skillnaden mellan lagerfastigheternas skattemässiga värde och det värde som tillgångarna tas upp till i räkenskaperna.

Motivering

Omständigheterna i ärendet

A och B är syskon. De äger var och en tillsammans med sina respektive barn hälften av aktierna i AB Z.

Bolaget äger bl.a. [ett antal fastigheter], vilka utgör lagertillgångar enligt 27 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Fastigheternas skattemässiga värden överensstämmer med deras bokförda värden.

I syfte att dela upp det gemensamma ägandet av AB Z familjerna emellan har två alternativa förfaranden tagits fram.

Inledningsvis ska A med barn överlåta sina aktier i AB Z till ett av dem nybildat aktiebolag, Holding AB X, och B med barn överlåta sina aktier till sitt nybildade aktiebolag, Holding AB Y. Därefter sker en delning av AB Z enligt 24 kap. 1 § andra stycket 1 aktiebolagslagen (2005:551), varigenom AB Z:s samtliga tillgångar och skulder övertas av två andra bolag varvid AB Z upplöses utan likvidation.

Skillnaden mellan de två alternativen är att tillgångarna och skulderna i det ena fallet kommer övertas av Holding AB X och Holding AB Y medan övertagande aktiebolag i det andra fallet ska vara två i samband med delningen bildade bolag (jfr 24 kap. 1 § tredje stycket), AB X och AB Y.

I båda fallen kommer nettovärdena på de tillgångar och skulder som övertagande bolag förvärvar att vara lika stora.

De lagerfastigheter som övertas kommer vidare att tas upp till högre värde i bolagens räkenskaper än det skattemässiga värde som de hade hos överlåtaren.

Frågorna och parternas inställning

De två frågor som ställs gäller om övertagande aktiebolag i de båda alternativen för delning ska beskattas för skillnaden mellan fastigheternas skattemässiga värde och det värde som tillgångarna tas upp till i bolagens räkenskaper.

Parterna är överens om att någon beskattning inte ska ske. De hänvisar bl.a. till HFD 2011 ref. 64.

Skatterättsnämndens bedömning

Enligt förutsättningarna i ansökan kommer delningen att uppfylla villkoren i 37 kap. 6 § IL för en kvalificerad fission. Av kapitlets 18 § följer att det övertagande företaget inträder i det överlåtande företagets skattemässiga situation i fråga om sådan näringsverksamhet som avses i 17 §, som hänvisar till 11 § (de undantag som kan förekomma aktualiseras inte här). Det innebär bl.a. att de övertagna fastigheterna behåller sin karaktär av lagertillgångar och sina skattemässiga värden.

Bestämmelser om värdering av lager finns i 17 kap. I 3 § sägs att lagertillgångar inte får tas upp till lägre värde än det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Med anskaffningsvärde avses enligt 2 § som huvudregel detsamma som i 4 kap. 9 § andra–fjärde styckena årsredovisningslagen (1995:1554). Från denna huvudregel finns ett antal undantag såväl i 17 kap. som i andra kapitel i IL. Ett sådant undantag gäller för kvalificerade fusioner och fissioner i 37 kap. 18 § (jfr 17 kap. 33 § sjätte strecksatsen).

I praxis har slagits fast att de lagreglerade undantagen från huvudregeln i 17 kap. 2 § om hur anskaffningsvärdet på lager ska bestämmas vid beskattningen inte villkoras av att motsvarande värde används i den skattskyldiges räkenskaper (HFD 2011 ref. 64).

Härav följer att någon beskattning inte ska ske om lagerfastigheterna i övertagande aktiebolags räkenskaper tas upp till ett högre värde än det skattemässiga värdet.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Gäverth, Hellenius, Lohela, Lundström, Werkell

Sekreterare: Alfreds

Föredragande: Lilja

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen