Väsentlig anknytning

En i utlandet bosatt persons innehav av en villafastighet för användning vid tillfälliga vistelser i Sverige har inte ansetts medföra väsentlig anknytning hit.

Diarienummer
79-12/D
Meddelandedatum
2013-04-09
Lagrum
  • 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Innehavet av villafastigheten och övriga anknytningsfaktorer medför inte att A blir obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit.

Motivering

A (...) bor sedan (…) 2010 i [utlandet]. Innan han flyttade från Sverige hyrde han en möblerad lägenhet (...) i [kommunen X]. [Under] 2011 förvärvade han en bostadsrättslägenhet [i kommunen Y] för att använda vid tillfälliga vistelser i landet. Efter utflyttningen har han vistats i Sverige högst fyra månader per år. I [utlandet] har han ett fast boende med eget hyreskontrakt [och] uppbär inkomster (…):

A överväger att uppföra en villa på en tomt [i kommunen Y] och därefter avyttra bostadsrättslägenheten. Han avser att vistas i villan, som kommer att vara av mycket god standard, högst tre månader per år (...).

A vill få besked om han blir obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit om hans förhållanden ändras på sätt som redovisats.

Skatterättsnämndens bedömning

Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229) är en person som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare varit bosatt här obegränsat skattskyldig här. För att avgöra om väsentlig anknytning föreligger ska enligt kapitlets 7 § beaktas ett antal anknytningsfaktorer bl.a. om personen har en bostad här inrättad för åretruntbruk.

Skatterättsnämnden anser i likhet med Skatteverket att innehavet av villafastigheten och övriga anknytningsfaktorer inte medför att A får väsentlig anknytning hit.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Lundström, Påhlsson, Werkell
Sekreterare: Tottie

Föredragande: Sandström

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen