Näringsbetingade andelar

Andelar i en bostadsrättsförening har ansetts vara näringsbetingade andelar.

Diarienummer
95-13/D
Meddelandedatum
2014-06-27
Lagrum
  • 24 kap. 13 och 14 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Beslut
Avgörandedatum
2015-02-26
Mål nr
4006-14

Förhandsbesked

Andelarna i bostadsrättsföreningen utgör näringsbetingade andelar.

Motivering

Bakgrund

(…)

Som ett led i [en av Y-koncernen bedriven fastighetsförvaltning] omsätts under ett normalår ett antal fastigheter.

Ett av bolagen i koncernen, Z, är sedan 2001 ägare till fastigheten (…). Fastigheten innehåller tre byggnader med tillhörande mark och kommer genom fastighetsbildning delas upp i tre fastigheter med var sin byggnad.

I koncernen övervägs att rusta upp en av byggnaderna och sälja den nybildade delen av ursprungsfastigheten (…) som innehåller den upprustade byggnaden. Försäljningen ska ske genom så kallad paketering.

X AB (sökandebolaget) äger tillsammans med två andra företag i Y-koncernen var sin andel i [en bostadsrättsförening]. Härigenom kommer kravet på att en bostadsrättsförening måste ha minst tre medlemmar att uppfyllas. Sökandebolaget har inte bedrivit någon verksamhet eller ägt några tillgångar utöver andelen i bostadsrättsföreningen.

Paketeringen är tänkt att genomföras under 2014–2015 enligt följande.

  1. Bostadsrättsföreningen förvärvar den aktuella fastigheten från Z för ett pris som motsvarar marknadsvärdet.
  2. Bostadsrättsföreningen köper in de tjänster som behövs för att rusta upp bostadshuset på fastigheten. Renoveringen förväntas ta 6–12 månader.
  3. De två företag som vid sidan av sökandebolaget äger var sin andel i bostadsrättsföreningen utträder, vilket innebär att sökandebolaget kvarstår som ensam ägare till bostadsrättsföreningen.
  4. Sökandebolaget säljer andelar i bostadsrättsföreningen genom fastighetsmäklare. Bostadshuset inrymmer 22 lägenheter, vilket innebär att 22 andelar kommer att avyttras.                                

Som ytterligare förutsättningar lämnas att sökandebolaget inte bedriver byggnadsrörelse, handel med fastigheter eller tomtrörelse. Skatterättsnämnden kan vidare utgå från att bostadsrättsföreningen vid ingången av avyttringsåret ägs av bolag i Y-koncernen och att den följaktligen inte är ett privatbostadsföretag vid avyttringen (jfr RÅ 2003 ref. 61).

Frågan och parternas inställning

Sökandebolaget frågar om andelarna i bostadsrättsföreningen kommer att utgöra näringsbetingade andelar enligt 24 kap. 13 och 14 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, vid den planerade försäljningen.

Bolaget anser att frågan ska besvaras jakande. Andelarna i bostadsrättsföreningen kan inte ses som lagertillgångar enligt 27 kap. och bolaget kan inte heller anses bedriva handel med värdepapper. Någon annan rättslig grund för att klassificera andelarna som lagertillgångar finns inte.

Skatteverket anser att frågan ska besvaras nekande. Ett innehav av en andel i en bostadsrättsförening uppvisar fler likheter med ägande av en fastighet än med innehav av en aktie. Frågan om handel med andelar i bostadsrättsföreningar bör därför bedömas utifrån kriterierna för handel med fastigheter. Med hänsyn till vad som upplysts om förvärvet och avyttringen av andelarna kommer dessa, enligt verkets mening, utgöra lagertillgångar för sökandebolaget.

Skatterättsnämndens bedömning

Frågan gäller den skattemässiga karaktären på sökandebolagets andelar i bostadsrättsföreningen. Den ställs mot bakgrund av bestämmelserna i 25 a kap. om skattefrihet vid avyttring av näringsbetingade andelar.

Enligt 24 kap. 13 § avses med näringsbetingad andel en andel i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening om den uppfyller villkoren i kapitlets 14 § och ägs av, som i detta fall, ett aktiebolag.

Av 1 kap. 1 § bostadsrättslagen (1991:614) framgår att en bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Villkoret i 24 kap. 13 § första ledet IL är därför uppfyllt.

Det övriga villkor i kapitlets 14 § som sökandebolaget vill ha prövat är om kravet att en näringsbetingad andel måste vara en kapitaltillgång är uppfyllt.

Vad som avses med kapitaltillgångar i inkomstslaget näringsverksamhet bestäms närmare i 25 kap. 3 §. Av paragrafens andra stycke framgår att lagertillgångar inte kan vara kapitaltillgångar. Med lagertillgång avses, enligt 17 kap. 3 §, en tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning.

Frågan är då om andelarna i bostadsrättsföreningen kommer att ha karaktär av lagertillgångar hos X AB.

Andelarna kan, som parterna också konstaterat, inte anses utgöra lagertillgångar genom en tillämpning av 27 kap. 6 § eftersom sökandebolaget inte bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter (HFD 2012 not. 34). Enligt Skatterättsnämndens mening ger vad som framkommit i ärendet inte heller stöd för att andelarna i bostadsrättsföreningen ska anses utgöra lagertillgångar på annan grund.

I avgörandet har deltagit Peder André, ordf., Marianne Svanberg, Anders Bengtsson, Mattias Dahlberg, Leif Gäverth, Ulrika Lundström, och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Per-Arvid Gustafsson.

I den slutliga handläggningen har även Lis Alfreds deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen