Utomståenderegeln

Om andelarna i ett verksamhetsdrivande fåmansföretag där andelsägaren är verksam i betydande omfattning upphör att vara kvalificerade med stöd av utomståenderegeln, har andelarna i ett holdingbolag som köper verksamhetsbolaget inte ansetts upphöra att vara kvalificerade med stöd av utomståenderegeln förrän inköpsåret inte längre omfattas av tidsperioden enligt den regeln.

Diarienummer
72-13/D
Meddelandedatum
2014-06-03
Lagrum
  • 2 kap. 2 § samt 57 kap. 4 och 5 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2015-04-10
Mål nr
3760-14

Förhandsbesked

Frågorna 1 och 5

Utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är tillämplig på A:s innehav av andelar i X AB (X) från och med ingången av beskattningsåret 2013.

De [utländska] bolag som får utdelning från X anses inte därigenom bedriva samma eller likartad verksamhet som X.

Fråga 2

Utomståenderegeln är inte tillämplig på A:s andelar i Y AB (Y) från och med ingången av beskattningsåret 2013.

Frågorna 3 och 4

A:s aktier i Y är kvalificerade andelar fram till dess att beskattningsåret 2013 inte längre omfattas av tidsperioden i utomståenderegeln förutsatt att övriga förutsättningar för att tillämpa regeln föreligger då.

Motivering

Bakgrunden

A och tre andra fysiska personer ägde tillsammans ca [x] procent av aktierna i X, det bolag där de fortfarande är verksamma i betydande omfattning.

Under 2007 släpptes externa finansiärer in i delägarkretsen. Som ett första steg köpte de fyra aktiva delägarna tillsammans lagerbolaget Y. Därefter sålde var och en av dem en del av sina aktier i X till Y för pris motsvarande nominellt värde. Slutligen avyttrade Y sina aktier i X till externa köpare för sammanlagt [y] kr efter det att X genomfört en nyemission.

Den ägarbild som då uppkom innebar att A och de övriga tre aktiva delägarna minskade sitt totala innehav i X till ca [z] procent medan återstående del ägdes av utomstående, bland dem [utländska] fysiska personer som direkt eller indirekt genom [utländska] bolag ägde aktier i X.

Enligt de förutsättningar som lämnats gäller härutöver att X är ett fåmansföretag även efter omstruktureringen, att de externa svenska och [utländska] delägarna i X oavbrutet har haft ställning som utomstående efter omstruktureringen 2007, att X inte har lämnat någon utdelning sedan 2007 och att verksamheten i Y uteslutande består av kapitalförvaltning.

Frågorna

A överväger att under 2013 ta utdelning från Y eller sälja sina aktier i bolaget. Han vill därför ha besked om följande.

1. Upphör hans aktier i X att vara kvalificerade andelar från och med ingången av beskattningsåret 2013 med stöd av utomståenderegeln i 57 kap. 5 §?

2. Om fråga 1 besvaras jakande, upphör även hans aktier i Y att vara kvalificerade andelar från och med samma tidpunkt?

3. Om han och de övriga tre aktiva delägarna i X säljer sina aktier i det bolaget till Y under 2013 samt givet att fråga 1 besvaras jakande och fråga 2 nekande, medför köpet att hans aktier i Y därigenom upphör att vara kvalificerade andelar?

4. Om fråga 3 besvaras nekande, från och med vilken tidpunkt är hans aktier i Y inte längre kvalificerade andelar?

5. Om X lämnar utdelning till något av sina [utländska] delägarbolag och det bolaget är ett fåmansföretag enligt IL, anses det [utländska] bolaget därefter bedriva samma eller likartad verksamhet som X?

Parternas inställning

Båda parter anser att fråga 1 ska besvaras jakande och fråga 5 nekande.

A:s uppfattning är att frågorna 2 och 3 ska besvaras jakande samt, om fråga 3 skulle besvaras nekande, att hans aktier i Y upphör att vara kvalificerade senast från och med 2020.

Han åberopar HFD 2012 not. 25. Vid en införsäljning 2013 av aktierna i X till Y har vidare det utomstående ägandet i X funnits under den föregående femårsperioden vilket medför att hans aktier i Y upphör att vara kvalificerade omedelbart efter införsäljningen.

Skatteverkets inställning är att frågorna 2 och 3 ska besvaras nekande samt, om fråga 3 besvaras nekande, att A:s aktier i Y upphör att vara kvalificerade tidigast när det utomstående ägandet i X bestått under fem år efter Y:s förvärv av aktierna i X 2013.

Y bör enligt Skatteverket anses bedriva samma eller likartad verksamhet som X efter sin försäljning av aktierna i X 2007. Att utomstående därefter äger aktier i X påverkar inte karaktären på A:s aktier i Y. Om A säljer sina aktier i X till Y 2013, uppkommer en situation där hans aktier i Y blir kvalificerade på den grunden att han är verksam i betydande omfattning i X. I Y finns även vinstmedel som härrör från hans arbete i X under tid före den externa avyttringen av aktierna i X 2007. Utomståenderegeln kan tillämpas på hans aktier i Y tidigast när det utomstående ägandet har bestått under fem år sedan Y köpte aktierna i X 2013.

Rättsligt

Av 57 kap. 4 § första stycket 1 framgår att en andel i ett fåmansföretag är kvalificerad om andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Det är enligt första stycket 2 också fallet om företaget, direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag och andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i detta fåmansföretag.

Om utomstående, direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger del i företaget och, direkt eller indirekt, har rätt till utdelning, ska enligt 57 kap. 5 § första stycket en andel anses kvalificerad bara om det finns särskilda skäl. Vid bedömningen ska förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren beaktas.

Med företag avses här, enligt paragrafens andra stycke, det företag i vilket delägaren eller någon närstående varit verksam i betydande omfattning under den tid som anges i första stycket.

Av tredje stycket framgår att ett företag ska anses ägt av utomstående utom till den del det ägs av fysiska personer som 1. äger kvalificerade andelar i företaget, 2. indirekt äger andelar i företaget som hade varit kvalificerade om de ägts direkt, eller 3. äger kvalificerade andelar i ett annat fåmansföretag som avses i 4 § eller andelar i ett fåmanshandelsbolag som avses i den paragrafen.

Av 2 kap. 2 § framgår att de termer och uttryck som används också omfattar motsvarande utländska företeelser om det inte anges eller framgår av sammanhanget att bara svenska företeelser avses.

Skatterättsnämndens bedömning

Frågorna 1 och 5

Som förutsättningar för frågorna gäller att A äger sina aktier i både X och Y direkt samt att utomstående sedan 2007 oavbrutet ägt del i X i betydande omfattning. Vid en prövning 2013 av om A:s aktier i X inte längre ska anses kvalificerade enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 med stöd av utomståenderegeln får det utomstående ägandet genomslag, förutsatt att särskilda skäl mot att tillämpa regeln inte föreligger. Några sådana skäl har inte kommit fram.

Om X lämnar utdelning till sina [utländska] ägarbolag, kan de bolagen därigenom anses bedriva samma eller likartad verksamhet som X förutsatt att de fysiska personer som är delägare i de [utländska] bolagen, eller närstående till dem, har varit eller är verksamma i betydande omfattning i X (jfr bl.a. RÅ 2010 ref. 11 I och HFD 2012 not. 63). Enligt de förutsättningar som lämnats är så inte fallet.

Frågorna ska besvaras i enlighet med det anförda.

Fråga 2

Frågan gäller om utomståenderegeln i 57 kap. 5 § kan tillämpas 2013 även på A:s andelar i Y.

Efter Y:s avyttring 2007 av aktierna i X anses Y bedriva samma eller likartad verksamhet som X i vilket bolag A är delägare och arbetar (jfr bl.a. RÅ 2010 ref. 11 I). Hans aktier i Y är därmed kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 sista ledet så länge han har kvar sina ägarintressen och är verksam i betydande omfattning i X. Att utomstående äger andelar i X och direkt eller indirekt har rätt till utdelning saknar betydelse för prövningen av karaktären på A:s andelar i Y (jfr HFD 2014 ref. 2).

Av det anförda följer att frågan ska besvaras nekande.

Frågorna 3 och 4

Som förutsättning för dessa frågor gäller att A säljer sina aktier i X till Y under 2013. Därigenom blir A:s aktier i Y kvalificerade enligt 57 kap. 4 § första stycket 2 till följd av hans arbete i X. Den struktur som etablerats ger emellertid möjlighet att tillämpa utomståenderegeln på Y, dock först när beskattningsåret 2013 inte längre omfattas av tidsperioden enligt regeln, om övriga villkor för dess tillämpning föreligger då (jfr RÅ 2007 not. 1 samt HFD 2012 not. 25). Under tiden fram till dess är A:s aktier i Y kvalificerade andelar.

Frågorna ska besvaras i enlighet med det anförda.

I avgörandet har deltagit Peder André, ordf., Marianne Svanberg, Mattias Dahlberg, Leif Gäverth, Ulrika Lundström, Robert Påhlsson och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Margareta Palmstierna.

I den slutliga handläggningen har även Lis Alfreds deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen