Kvalificerade andelar

Särskilda skäl mot en tillämpning av utomståenderegeln har inte ansetts föreligga.

Diarienummer
124-13/D
Meddelandedatum
2014-02-26
Lagrum
  • 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

A:s aktier i X AB är inte kvalificerade andelar efter utgången av 2013.

Motivering

Bakgrund

A äger sedan 2006 samtliga aktier i X AB. Han bedrev konsultverksamhet i bolaget t.o.m. 2008 varför hans aktier har bedömts vara kvalificerade andelar.

Under 2006 förvärvade X AB 50 procent av aktierna i Y AB av dödsboet efter B och A anställdes som VD. Resterande aktier i Y AB ägdes av [ett barn till B], C, via ett [utländskt bolag]. B hade fram till sin död [i slutet av 1990-talet] varit verksam i Y AB i betydande omfattning.

[År] 2013 sålde X AB och [det utländska bolaget] sina respektive aktier i Y AB till en extern köpare. Köpeskillingen bestod av en fast köpeskilling om (…) kr. X AB och [det utländska bolaget] har lika rätt till rörlig tilläggsköpeskilling med belopp motsvarande varje krona som Y AB:s resultat överstiger (…) kr för vart och ett av räkenskapsåren 2013, 2014 och 2015.

I samband med avyttringen av Y AB upphörde A:s tidigare anställningsavtal och ett nytt undertecknades, enligt vilket han ska fortsätta som VD till dess en ersättare har rekryterats, dock längst t.o.m. (…). A får marknadsmässig ersättning för sitt uppdrag. Efter att hans anställning upphört har han rätt att vara styrelseledamot, eller att utse annan lämplig styrelseledamot i Y AB t.o.m. (…). För styrelseuppdraget utgår ett fast arvode.

Till bilden hör att tilläggsköpeskillingen inte är villkorad av A:s fortsatta anställning i Y AB.

Från och med 2009 har X AB inte bedrivit någon verksamhet utöver passiv förvaltning av kapital och värdepapper. Någon annan verksamhet kommer inte heller att bedrivas i bolaget efter avyttringen av aktierna i Y AB. I den mån köpeskilling och tilläggsköpeskilling placeras i värdepapper kommer förvaltning att skötas av en extern förvaltare genom diskretionär förvaltning.

Varken A eller någon närstående har, direkt eller indirekt, ägt aktier eller varit verksam i något annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet som X AB eller Y AB.

C:s och hans [barn] D var styrelsesuppleanter i Y AB fram till i början av september 2013. Därutöver har C inte varit verksam i Y AB, [det utländska bolaget]eller något annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet som Y AB.

Med undantag för D, som haft ett kortare sommarjobb med enklare administrativa arbetsuppgifter i Z AB, ett dotterbolag till [det utländska bolaget], har inte heller någon närstående till C varit verksam i företag som åsyftas i föregående stycke.

Aktierna i Y AB har lika rätt till utdelning. Efter det att X AB blev delägare i Y AB har utdelningar lämnats under åren 2010–2013. X AB har vidareutdelat en del av den mottagna utdelningen och en del av den utdelning som [det utländska bolaget] mottagit har investerats i Z AB.

Frågan och parternas inställning

A vill veta om aktierna i X AB är att anse som kvalificerade andelar efter utgången av 2013. Han anser inte att så är fallet med hänsyn till att utomstående i betydande omfattning äger del i Y AB. Att Y AB lämnat utdelning påverkar enligt hans uppfattning inte bedömningen.

Skatteverket är av samma åsikt.

Skatterättsnämndens bedömning

A var verksam i betydande omfattning i Y AB då X AB avyttrade aktierna i bolaget 2013. Hans aktier i X AB är därmed kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket 2 IL t.o.m. utgången av 2018.

Frågan är om ägarförhållandena i Y AB förändrar detta faktum.

Utomståenderegeln i 57 kap. 5 § innebär att en andel ska anses kvalificerad bara om det finns särskilda skäl om utomstående, direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger del i företaget och, direkt eller indirekt, har rätt till utdelning. Vid bedömningen ska förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren beaktas.

Med företag avses det företag i vilket delägaren eller någon närstående varit verksam i betydande omfattning under den tid som anges i första stycket.

Ett företag anses ägt av utomstående utom till den del det ägs av fysiska personer som

1. äger kvalificerade andelar i företaget,

2. indirekt äger andelar i företaget som hade varit kvalificerade om de ägts direkt, eller

3. äger kvalificerade andelar i ett annat fåmansföretag som avses i 4 § eller andelar i ett fåmanshandelsbolag som avses i den paragrafen.

Av RÅ 2007 not. 1 framgår att lagtexten omfattar en situation som den nu aktuella, dvs. när det utomstående ägandet finns i Y AB där A är verksam, medan det är aktierna i X AB som är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 §.

C äger sedan 2006 indirekt 50 procent av aktierna i Y AB. Varken hans arbetsinsatser i Y AB:s styrelse eller [barnet] D:s arbetsinsatser där eller i Z AB är av det slaget att de medför att C:s aktier i Z AB kan anses som kvalificerade andelar eller att hans aktier i Y AB skulle ha ansetts som kvalificerade andelar om de ägts av honom direkt. Eftersom inte heller omständigheterna i övrigt ger stöd för annat är han att anse som utomstående enligt 57 kap. 5 §.

Med hänsyn till detta och mot bakgrund av att de lämnade förutsättningarna inte kan anses utgöra särskilda skäl mot en tillämpning av utomståenderegeln ska A:s aktier i X AB inte anses som kvalificerade efter utgången av 2013.

I avgörandet har deltagit Peder André, ordf., Anders Bengtsson, Leif Gäverth, Marie Jönsson, Ulrika Lundström, Robert Påhlsson och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Per-Arvid Gustafsson.

I den slutliga handläggningen har även Lis Alfreds deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen