Andelsbyte

Reglerna om framskjuten beskattning i 48 a kap. IL har ansetts tillämpliga när det köpande företaget bildas genom ett tillskott av apportegendom i form av aktier i det avyttrade företaget.

Diarienummer
137-14/D
Meddelandedatum
2015-05-12
Lagrum
  • 48 a kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Samtliga frågor

Bytet av aktierna är ett andelsbyte som inte medför några omedelbara skattekonsekvenser för A. Hans sparade utdelningsutrymme på de avyttrade aktierna i X AB (X) ska fördelas på de mottagna aktierna i Y AB (Y).

Motivering

A äger samtliga aktier i X som är moderbolag i en koncern där ytterligare tio företag ingår. Han är verksam i betydande omfattning i bolaget och har även stor betydelse för vinstgenereringen i de övriga företagen i koncernen. Hans aktier i bolaget utgör därför kvalificerade andelar. Han har ett sparat utdelningsutrymme på aktierna som uppgår till drygt (…) kr.

Bolaget bedriver i likhet med vissa av de övriga företagen i koncernen verksamhet i (…)branschen. I koncernen finns även företag med annan verksamhet. För att samla koncernbolag med likartad verksamhet i mer ändamålsenliga underkoncerner planeras nu en omstrukturering.

Som ett första led i omstruktureringen ska ett nytt holdingbolag för koncernen bildas vars enda verksamhet kommer att vara att äga och förvalta aktier. Holdingbolaget (Y) ska bildas genom att A tillskjuter samtliga aktier i X som apportegendom. Förfarandet innebär att Y blir nytt moderbolag för koncernen.

Frågorna och parternas inställning

A vill veta om bytet av aktierna kan genomföras utan omedelbara skattekonsekvenser för honom och om det sparade utdelningsutrymme han har på aktierna i X får fördelas på aktierna i Y.

Frågorna ställs mot bakgrund av bestämmelserna om framskjuten beskattning vid andelsbyten i 48 a kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Det framgår visserligen inte av vare sig lagtexten eller förarbetena att det skulle föreligga något hinder mot att ett andelsbyte kan ske i ett fall som det aktuella. A är ändå osäker på hur bestämmelserna ska tillämpas. Han hänvisar till den s.k. strukturregeln i 27 § 4 mom. i den upphävda lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, som uppställde krav på att mottagna aktier skulle vara nyemitterade aktier i det köpande företaget samt att Kammarrätten i Stockholm, i ett fall motsvarande det aktuella, inte ansåg det kravet uppfyllt (dom den 28 juli 2004 i mål nr 2930-02).

Såväl sökanden som Skatteverket anser att frågorna ska besvaras jakande.

Skatterättsnämndens bedömning

I 48 a kap. finns regler om framskjuten beskattning vid andelsbyten. Med andelsbyte avses enligt kapitlets 2 § ett förfarande som uppfyller villkoren i 5–8 §§ samt följande förutsättningar:

  1. En fysisk person (säljaren)ska avyttra en andel (den avyttrade andelen) i

          ett företag (det avyttrade företaget) till ett annat företag (det köpande     

          företaget).

  1. Ersättningen ska vara marknadsmässig och lämnas i form av andelar i det   

          köpande företaget (mottagna andelar). Ersättningen får till en del lämnas i

          pengar.

Den omständigheten att Y samtidigt som bolaget bildas blir ny ägare till samtliga aktier i X utgör enligt Skatterättsnämndens uppfattning inget hinder mot att betrakta Y som ett köpande företag i bestämmelsens mening.

Av lagtexten kan inte utläsas något hinder mot att aktier som ges ut i samband med ett köpande bolags bildande kan vara mottagna andelar. Till skillnad mot i tidigare lagstiftning finns inte krav på att de mottagna andelarna ska vara nyemitterade (jfr prop. 1998/99:15 s. 183).

Eftersom Y bildas genom ett tillskott av apportegendom kommer värdet på andelarna i Y vid tidpunkten för andelsbytet att motsvaras av marknadsvärdet på apportegendomen, dvs. aktierna i X. Även villkoret att ersättningen ska vara marknadsmässig kommer därmed att uppfyllas.

Enligt lämnade förutsättningar kommer likaså villkoren i kapitlets 5–8 §§ att vara vara för handen. Det betyder att bytet av andelarna uppfyller de krav som uppställs för framskjuten beskattning i 2 §.

A:s aktier i X är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 §. När aktierna avyttras genom andelsbytet ska det sparade utdelningsutrymmet på aktierna med stöd av 15 § första stycket fördelas på de mottagna andelarna, dvs. på aktierna i Y.

Frågorna ska besvaras i enlighet härmed.

I avgörandet har deltagit Peder André, ordf., Anders Bengtsson, Leif Gäverth, Marie Jönsson, Ulrika Lundström, Robert Påhlsson och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Marcus Andersson.

I den slutliga handläggningen har även Per-Arvid Gustafsson deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen