Anställds förvärv av teckningsoptioner

Förvärvstidpunkt för anställds förvärv av teckningsoptioner med förfoganderättsinskränkningar.

Diarienummer
93-14/D
Meddelandedatum
2015-01-29
Lagrum
  • 10 kap. 11 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

A ska anses förvärva teckningsoptionerna när han ingår avtal härom. Under förutsättning att förvärvspriset inte understiger marknadsvärdet ska beskattning enligt 10 kap. 11 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, inte ske.

Motivering

A och andra anställda nyckelpersoner i X AB (X) ska erbjudas att förvärva teckningsoptioner avseende aktier i bolaget. Det ska gå till så att X ger ut teckningsoptioner enligt bestämmelserna i 14 kap. aktiebolagslagen (2005:551). Emissionen riktas till ett av X för ändamålet bildat helägt aktiebolag. Dotterbolaget tecknar optionerna för att avyttra dem till nyckelpersonerna för pris motsvarande marknadsvärdet beräknat enligt [en vedertagen modell].

För innehavet av teckningsoptioner gäller olika förfoganderättsinskränkningar enligt dels ett optionsavtal, dels ett aktieägaravtal. En nyckelperson måste bli part i båda avtalen för att få köpa optioner. Optionerna kan utnyttjas för att förvärva ett motsvarande antal aktier i X sedan de tjänats in etappvis under fyra år räknat från det att optionsavtalet undertecknades.

Rätten att förfoga över ännu inte intjänade optioner regleras i optionsavtalet som föreskriver i huvudsak följande.

Optionerna är fritt överlåtbara, dock gäller ”Right of First Refusal”, ett erbjudande om förköp som innebär att dotterbolaget kan köpa optionerna för pris motsvarande det lägsta av ”Quota Value and the Original Investment” innan de kan säljas till tredje man. Motsvarande gäller vid väsentligt avtalsbrott från optionsinnehavarens sida.

Vid död, allvarlig sjukdom, konkurs, insolvens eller om optionsinnehavaren slutar sin anställning inom fyraårsperioden av annan anledning än väsentligt avtalsbrott har dotterbolaget rätt att köpa tillbaka optionerna för det lägsta av ”Fair Market Value and the Original Investment”

Optionerna är pantsatta hos dotterbolaget som säkerhet för optionsinnehavarens förpliktelser enligt avtalet.

Rätten att förfoga över intjänade optioner regleras i aktieägaravtalet som föreskriver i huvudsak följande.

Optionerna är fritt överlåtbara, dock gäller ”Right of First Refusal” som här innebär att majoritetsaktieägarna ska erbjudas att köpa optionerna för begärt pris innan de kan säljas till tredje man. Vidare kan majoritetsaktieägarna, om de avser att sälja minst viss andel av sina respektive aktieinnehav, kräva att optionsinnehavaren säljer alla sina optioner till tredje man på villkor som inte är mindre förmånliga än dem som gäller för majoritetsaktieägarna (…).

Vid väsentligt avtalsbrott från optionsinnehavarens sida har majoritetsaktieägarna rätt att köpa optionerna [men] optionsinnehavaren går miste om halva värdestegringen om de skulle ha stigit i värde. Motsvarande gäller om optionsinnehavarens anställning upphör på grund av viss grov misskötsel från hans sida. Dock gäller i det fallet att priset motsvarar ”Quota Value” om det är lägre.

Om optionsinnehavaren inte utnyttjar intjänade optioner senast vid fyraårstidens utgång eller inom viss tid från det att han slutat sin anställning av annan anledning än grov misskötsel har dotterbolaget rätt att köpa optionerna för ”Quota Value”.

I den utsträckning som optionerna inte är pantsatta enligt optionsavtalet ska de pantsättas hos X till säkerhet för optionsinnehavarens förpliktelser enligt aktieägaravtalet.

A avser att delta i erbjudandet och ställer ett antal frågor avseende inkomstbeskattning på grund av det planerade köpet. Parterna är ense om att han ska anses ha förvärvat teckningsoptionerna vid avtalstidpunkten.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Praxis ger stöd för att A ska anses förvärva teckningsoptionerna vid den tidpunkt då han ingår avtal härom (se RÅ 2010 not. 129). Av 10 kap. 11 § första stycket IL, den s.k. värdepappersregeln, följer att förmånsbeskattning vid förvärv av värdepapper på grund av tjänst aktualiseras endast om förvärvet sker till ett pris som understiger marknadsvärdet.

Förhandsbeskedet har utformats i enlighet med det anförda.

I den mån frågorna inte besvarats avvisas de.

I avgörandet har deltagit Peder André, ordf., Marianne Svanberg, Anders Bengtsson, Mattias Dahlberg, Leif Gäverth, Robert Påhlsson och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Margareta Palmstierna.

I den slutliga handläggningen har även Per-Arvid Gustafsson deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen