Fusion och fission

Villkoret i 37 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229) att övertagande bolag är skattskyldigt för inkomst av sådan näringsverksamhet som det överlåtande bolaget beskattats för har ansetts uppfyllt.

Diarienummer
44-14/D
Meddelandedatum
2015-02-25
Lagrum
  • 37 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Frågorna 1 och 2

Villkoret i 37 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är uppfyllt.

Beslut

Fråga 3

Ansökan avvisas i denna del.

Motivering

Bakgrund

X AB (X) ägs av (…) och förvaltar ett [antal] fastigheter. Fastigheterna är att betrakta som lagertillgångar eftersom bolaget tidigare bedrivit byggnadsrörelse.

X har ett dotterbolag, Y AB (Y), som uteslutande bedriver fastighetsförvaltning. Med hänsyn till X tidigare byggnadsrörelse och karaktären på det bolagets fastigheter utgör också andelarna i Y lagertillgångar.

X innehar vidare 99 procent av andelarna i ett kommanditbolag som innehar fastigheter. Även dessa andelar är att betrakta som lagertillgångar. Resterande andel i kommanditbolaget ägs av en av ägarna till X.

Avsikten är att koncernen ska omstruktureras så att de fastigheter som ägs av X och Y delas upp efter regiontillhörighet (…) och förs över till tre nystartade aktiebolag (DB 1–3). DB 1–3 ska i sin tur ägas av ett nybildat svenskt aktiebolag vars ägarförhållande motsvarar det i X.

Aktierna i X kommer att överlåtas till DB 1–3 till ett pris motsvarande ägarnas sparade gränsbelopp och i proportion till hur fastigheterna värdemässigt ska delas upp mellan bolagen.

Y ska sedan gå upp i X genom fusion. Därefter sker en fission av X varigenom samtliga fastigheterna övergår till respektive DB 1–3. Även andelen i kommanditbolaget övergår till ett av DB.

Frågorna och parternas inställning

X och Y vill veta om fusionen och fissionen uppfyller villkoret i 37 kap. 12 § att övertagande bolag är skattskyldigt för inkomst av sådan näringsverksamhet som det överlåtande bolaget beskattats för (frågorna 1 och 2).

Om svaren på frågorna 1 och 2 är jakande vill bolagen veta om lagen (1995:575) mot skatteflykt (skatteflyktslagen) är tillämplig på förfarandet (fråga 3).

X, Y och Skatteverket anser att det aktuella villkoret är uppfyllt.

Sökandebolagen anser inte att skatteflyktslagen är tillämplig på förfarandet.

Skatteverkets uppfattning är att fråga 3 ska avvisas eftersom ett svar på den frågan riskerar att bli mer omfattande än de faktiska sakfrågor som ska prövas.

Skatterättsnämndens bedömning

Frågorna 1 och 2

Beskattningen vid fusioner och fissioner regleras i 37 kap. IL. Om en fusion eller en fission uppfyller villkoren i kapitlets 11–15 §§  är den kvalificerad. Innebörden av det är att fusionen eller fissionen inte utlöser någon omedelbar beskattning. I stället gäller en kontinuitetsprincip (se 17 och 18 §§).

Frågan i ärendet gäller om villkoret i 12 § kommer att uppfyllas. Bestämmelsen har följande lydelse.

Det övertagande företaget ska omedelbart efter fusionen eller fissionen vara skattskyldigt för inkomst av sådan näringsverksamhet som det överlåtande företaget beskattats för. Inkomsten får inte helt eller delvis vara undantagen från beskattning på grund av ett skatteavtal.

Motsvarande bestämmelse fanns tidigare i 9 § lagen (1998:1603) om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser. Där framgick uttryckligen att kravet på skattskyldighet avsåg skattskyldighet i Sverige. Det kravet har inte ändrats efter att reglerna fördes in i IL. Att ”i Sverige” slopats när bestämmelsen fördes över till IL innebär ingen ändring i sak utan ansågs obehövligt eftersom det av sammanhanget framgår att det är skattskyldighet i Sverige som avses (se prop. 1999/00:2 del 2 s. 434 f.).

Mot denna bakgrund och med hänsyn till förutsättningarna i ansökan kan konstateras att det aktuella villkoret i 37 kap. 12 § IL är uppfyllt såväl när det gäller den aktuella fusionen som den efterföljande fissionen.

Fråga 3

Som ansökan får uppfattas rör frågan om skatteflyktslagens tillämplighet närmast den planerade fusionen och efterföljande fissionen.

För att ett förhandsbesked ska lämnas i en fråga om skatteflyktslagens tillämplighet krävs emellertid bl.a. att inga oklarheter föreligger om det förfarande som ska bedömas.

Efter uppmaning från Skatterättsnämnden har sökandena lämnat kompletterande uppgifter för att ytterligare klargöra de faktiska omständigheterna samt belysa på vilket sätt fusionen och fissionen i sig skulle medföra en väsentlig skatteförmån för X respektive Y.

Trots inkommen komplettering anser Skatterättsnämnden att underlaget fortfarande inte är tillräckligt för att ett förhandsbesked ska kunna lämnas. Ansökan bör därför avvisas i denna del.

I avgörandet har deltagit Peder André, ordf., Anders Bengtsson, Mattias Dahlberg, Leif Gäverth, Ulrika Lundström, Robert Påhlsson och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Per-Arvid Gustafsson.

I den slutliga handläggningen har även Lis Alfreds deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen