Gåva

Överlåtelser av 50 % av aktierna i bolag till bror genom gåvor har inte ansetts medföra någon inkomstbeskattning för gåvotagaren eller gåvogivaren.

Diarienummer
33-15/D
Meddelandedatum
2015-11-20
Lagrum
  • 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A och B samt X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

Aktieförvärven medför inte någon inkomstbeskattning för B.

Fråga 2

Aktieöverlåtelserna medför inte någon inkomstbeskattning för A.

Beslut

Fråga 3 avvisas.

Motivering

Bakgrund

Medlemmar av familjen (…) har under drygt (…) år i olika konstellationer bedrivit (…)rörelse genom aktiebolag i [ort]. Bl.a. har bröderna A och B, drivit (…)verksamhet tillsammans i två olika bolag som sedan har sålts.

Numera äger A samtliga aktier i Y AB, X AB och Z AB. Aktierna i de tre bolagen är kapitaltillgångar hos honom.

Y AB äger den fastighet från vilken X AB:s verksamhet bedrivs. Bolaget startades [år] av A och B. Som delägare hade B styrelseuppdrag i bolaget och utförde vissa formella arbetsuppgifter. Något arvode utgick dock inte till honom eller till övriga i styrelsen. Under [år] överlät B sina 50 procent av aktierna i bolaget till A som gåva.

X AB bedriver [verksamhet]. Bolaget startades [år] av A. B arbetar som (…) i bolaget men hjälper även till med administrativa uppgifter. Hans lön uppges alltid ha varit marknadsmässig.

Z AB, som A köpte av en kusin under [år], hyr ut (…) till X AB. B har aldrig varit verksam i Z AB.

A, som är företagsledare i både Y AB och X AB, vill trappa ner sitt engagemang i (…)verksamheten och förbereda för ett generationsskifte. Han avser därför att överlåta 50 procent av sina aktier i X AB, Y AB och Z AB genom gåvor till B.

Tanken är att B ska vara företagsledare i X AB samt att bolaget inom några år ska tas över av de barn till A respektive B som kan tänka sig att driva verksamheten vidare. Även Y AB och Z AB med sina till X AB anknutna verksamheter ska tas över av barnen ifråga.

Frågorna och parternas inställning

Sökandena vill veta om överlåtelserna av 50 procent av aktierna i X AB, Y AB och Z AB medför inkomstbeskattning för B eller A (fråga 1 respektive 2) och, om svaret på fråga 1 är jakande, om förmånen ska anses komma från X AB där B är verksam (fråga 3).

Sökandena anser att överlåtelserna inte medför någon inkomstbeskattning för B eller A.

Skatteverket anser inte heller att överlåtelserna medför någon inkomstbeskattning för A, men menar däremot att B ska beskattas i inkomstslaget tjänst för marknadsvärdet på aktierna.

Skatterättsnämndens bedömning

Fråga 1

Enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) är förvärv genom bl.a. gåva skattefria. Av praxis följer emellertid att inkomstbeskattning i inkomstslaget tjänst kan ske när förvärvet kan antas ha sitt ursprung i en arbetsprestation som förvärvaren utför.

Mot bakgrund av lämnade uppgifter i ärendet finner Skatterättsnämnden att överlåtelserna av 50 procent av aktierna i X AB, Y AB och Z AB i allt väsentligt får anses ha sin grund i släktskapet mellan gåvogivaren och gåvotagaren. Överlåtelserna är med hänsyn härtill av benefik karaktär (jfr RÅ 2008 ref. 52 I). Någon inkomstbeskattning av B för aktiernas värde ska därför inte ske.

Fråga 2

Aktieöverlåtelserna kan inte föranleda uttagsbeskattning av A. Mot bakgrund av att överlåtelserna är av benefik karaktär utlöser de inte heller kapitalvinstbeskattning.

Beslutet

För att ett förhandsbesked ska kunna lämnas krävs att ansökan belyser de tveksamheter om rättsläget som, mot bakgrund av lagtextens utformning eller rättspraxis, föranlett ansökan. Ansökan brister i detta avseende såvitt avser fråga 3 och något förhandsbesked bör därför inte lämnas i den frågan.

I avgörandet har deltagit Peder André, ordf., Birgitta Pettersson, Christina Eng, Richard Hellenius, Marie Jönsson, Merja Lohela och Robert Påhlsson.

Ärendet har föredragits av Maria Doeser.

I den slutliga handläggningen har även Marcus Andersson deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen