Näringsbetingade andelar

Ett bolag i Panama har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpning av reglerna om näringsbetingade andelar.

Diarienummer
89-14/D
Meddelandedatum
2015-02-13
Lagrum
  • 2 kap. 2 § och 24 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Andelarna är näringsbetingade.

Motivering

X AB äger samtliga andelar i Y Sociedades Anónima (Y SA), ett bolag som är bildat och registrerat enligt panamansk rätt.

Y SA förvaltar dotterbolag i Panama som bedriver (…) där. X AB (…) bedriver viss [verksamhet] för dem samt (…).

Enligt civilrättslig lagstiftning i Panama är ett Sociedades Anónima en juridisk person med egen rättskapacitet där ägarna inte är personligen ansvariga för bolagets förbindelser eller skulder. Bolagsformen utvisar civilrättsligt även i övrigt stora likheter med ett svenskt aktiebolag. Ett Sociedades Anónima är vidare ett skattesubjekt och skattskyldigt för inkomster som enligt territorialitetsprincipen är hänförbara till Panama.

X AB avser att sälja andelarna i Y SA och vill av den anledningen veta om de är näringsbetingade.

Frågan i ärendet är om ett Sociedades Anónima kan anses motsvara ett svenskt aktiebolag enligt definitionen av näringsbetingade andelar i 24 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Övriga villkor för att andelarna i Y SA ska kunna klassificeras som näringsbetingade uppges vara uppfyllda.

Både X AB och Skatteverket anser att frågan ska besvaras jakande.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Enligt 24 kap. 13 § avses, under vissa närmare angivna förutsättningar, med näringsbetingad andel bl.a. en andel i ett aktiebolag. I 2 kap. 2 § första stycket föreskrivs att de termer och uttryck som används omfattar också motsvarande utländska företeelser om det inte anges eller framgår av sammanhanget att bara svenska företeelser avses.

I förarbetena till 2 kap. 2 § uttalas att det inte är möjligt att ange hur nära den utländska företeelsen ska överensstämma med den svenska för att anses motsvara denna. Detta måste bli beroende av vilket slags företeelse och vilken regel det är fråga om (prop. 1999/2000:2 del 1 s. 519). Det får i det enskilda fallet avgöras om likheterna är så stora att den utländska företeelsen kan anses motsvara den som avses med den svenska termen (a. prop. del 2 s. 22).

Högsta förvaltningsdomstolen prövade i rättsfallet RÅ 2009 ref. 100 (ett överklagat förhandsbesked) motsvarande frågeställning som den aktuella för innehav av andelar i ett ryskt bolag av visst slag.

Domstolen, som framhöll att det av utredningen framgick att delägarna i det ryska bolaget inte var personligen ansvariga för bolagets skulder, ansåg att de civilrättsliga skillnaderna som förelåg mellan svenska aktiebolag och den ryska bolagsformen saknade betydelse i sammanhanget.

Med hänsyn till att det ryska bolaget även uppfyllde kravet att vara ett inkomstskattesubjekt i hemlandet kom domstolen fram till att bolaget vid tillämpningen av bestämmelserna om näringsbetingade andelar skulle anses motsvara ett svenskt aktiebolag.

Av utredningen i detta ärende framgår att det civilrättsligt finns stor överensstämmelse mellan bolagsformerna. Exempelvis kan i likhet med vad som gäller för svenska aktiebolag delägare i ett Sociedades Anónima inte göras ansvariga för bolagets skulder. Vidare är ett sådant bolag föremål för inkomstbeskattning i hemlandet. Att skattskyldigheten omfattar enbart inkomster som är hänförliga till Panama får anses sakna betydelse i sammanhanget.

Mot den bakgrunden finner Skatterättsnämnden att ett Sociedades Anónima kan anses motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar i IL.

I avgörandet har deltagit Peder André, ordf., Anders Bengtsson, Mattias Dahlberg, Leif Gäverth, Ulrika Lundström, Robert Påhlsson och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Krister Rentrop.

I den slutliga handläggningen har även Margareta Palmstierna deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen