Kvalificerade andelar

Aktier i fastighetsförvaltande bolag har med hänsyn till arbetsinsatsens omfattning och dess betydelse för verksamheten inte ansetts kvalificerade.

Diarienummer
31-16/D
Meddelandedatum
2016-11-07
Lagrum
  • 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

A:s andelar i X AB och Y AB är inte kvalificerade andelar vid ingången av beskattningsåret 2017.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A är advokat och var tidigare delägare och verksam i betydande omfattning i Z HB. Bolagets verksamhet upphörde under 2011 och rörelsen överläts den 1 januari 2012 till en extern köpare. A gick i samband med överlåtelsen över till att vara anställd i det köpande företaget.

Andelarna i Z HB har A ägt indirekt, först via Y AB och från år 2000 via X AB. Vinstmedel från Z HB har förts till de båda aktiebolagen samt till Y AB:s dotterbolag Å AB. A har tagit aktiv del i kapitalförvaltning som bedrivits i bolagen.

Y AB har med ansamlade vinstmedel från Z HB finansierat förvärvet av hyresfastigheten (…) samt en obebyggd tomt. Hyresfastigheten ligger i (…) och innehåller sex lägenheter samt en lokal. Den förvärvades 1994 för ca (…) miljoner kr. Under 2010 överlät Y AB hyresfastigheten till Å AB för bokfört värde. Under 2012 överlät Y AB i sin tur aktierna i Å AB externt med en vinst om ca (…) miljoner kr. Den obebyggda tomten avyttrades 2015 med en vinst om (…) kr.

Under den tidsperiod som hyresfastigheten ägts indirekt av A har bokföring, redovisning och hyresbevakning skötts externt. Löpande tillsyn och underhåll av fastigheten har han skött själv med hjälp av externt anlitade hantverkare. A har även hanterat hyresgästbyten själv. A uppskattar att han arbetat i verksamheten ca 25 timmar om året.

Frågan och parternas inställning

A vill veta om aktierna i X AB och Y AB är kvalificerade andelar vid ingången av beskattningsår 2017.

A:s uppfattning är att den nedlagda arbetsinsatsen, ca två timmars arbete per månad, inte är tillräcklig för att han ska anses som verksam i betydande omfattning.

Skatteverket anser att arbetsinsatsen måste ses i förhållande till att förvaltningen endast omfattat en fastighet. A har haft det övergripande ansvaret för förvaltningen och har skött de arbetsuppgifter som krävts i den löpande verksamheten. Därmed har han varit verksam i betydande omfattning, först i Y AB och senare i Å AB, fram till att fastigheten avyttrades under sommaren 2012.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Med kvalificerad andel avses enligt 57 kap. 4 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) andel i eller avseende ett fåmansföretag under förutsättning att

1. andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet, eller

2. företaget, direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag och andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i detta fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag.

Enligt förarbetena är syftet med bestämmelserna i 57 kap. att motverka att vad som i grunden utgör arbetsinkomster omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster (prop. 1989/90:110 del 1 s. 467). Reglerna ska endast tillämpas om den skattskyldige eller någon närstående har varit verksam inom företaget i sådan omfattning att hans arbetsinsats har haft en påtaglig betydelse för vinstgenereringen. Vidare anges att arbetsinsatsen måste ses i relation till företagets omfattning och övriga omständigheter (a. prop. s. 468 och 703).

Skatterättsnämndens bedömning

Då vinstmedel från Z HB förts till Y AB, X AB och Å AB ska de tre aktiebolagen anses bedriva samma eller likartad verksamhet som Z HB i den mening som avses i 57 kap. 4 §. Aktierna i X AB är även kvalificerade andelar på grund av att bolaget tidigare ägt andelar i Z HB. A:s verksamhet i Z HB har avslutats under 2011. Om A inte genom annan aktivitet därefter kan anses ha varit verksam i betydande omfattning i något av bolagen upphör aktierna därmed att vara kvalificerade andelar vid ingången av 2017.

Av vad som upplysts om omfattningen av A:s arbete med fastighetsförvaltning i Y AB och i Å AB samt dess betydelse för verksamheten finner Skatterättsnämnden att den nedlagda arbetsinsatsen inte medför att han kan anses ha varit verksam i betydande omfattning i bolagen i den mening som avses i 57 kap. 4 § (jfr RÅ 2007 ref. 15 och HFD 2013 ref. 11 I och II).

Detsamma gäller för den av A bedrivna kapitalförvaltningen i Y AB och X AB (jfr t.ex. RÅ 2009 not. 68).

A:s aktier i Y AB och X AB utgör därmed inte kvalificerade andelar vid ingången av beskattningsår 2017.

I avgörandet har deltagit Christina Eng, ordf., Birgitta Pettersson, Mattias Dahlberg, Marie Jönsson, Peter Kristiansson, Merja Lohela och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Marcus Andersson.

I den slutliga handläggningen har även Lis Alfreds deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen