Näringsbetingad andel

Avyttring av en rätt att teckna samarbetsavtal med en ekonomisk förening och inlösen av andel i föreningen har inte ansetts vara en avyttring av en enda näringsbetingad andel.

Diarienummer
27-15/D
Meddelandedatum
2016-03-10
Lagrum
  • 24 kap. 13 och 14 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2016-10-10
Mål nr
2172-16

Förhandsbesked

Avyttringarna av [rätten] samt andelen i [den ekonomiska föreningen] (Y) kan inte ses som en enda avyttring av en näringsbetingad andel.

Motivering

Bakgrund

Y är en ekonomisk förening med medlemmar som bedriver [viss verksamhet]. Varje medlem måste ingå ett [samarbetsavtal] med föreningen som bl.a. ger rätt att använda varumärket Y.

Rätten att ingå [samarbetsavtalet] kan avyttras på en marknadsplats som Y tillhandahåller. För handeln gäller vissa villkor, bl.a. får endast medlem i Y eller den som godkänts av föreningen köpa en [sådan rätt]. Efter köpet av [rätten] måste den som inte redan är medlem i Y bli det och betala en insats.

För den som vill sälja en [rätt] följer andelen i föreningen inte med när [rätten] avyttras utan hanteras separat genom att säljaren utträder ur föreningen som betalar tillbaka insatsen till medlemmen. 

X AB (X) som bedrivit [verksamhet] under varumärket Y skulle vid tidpunkten för ansökan avveckla detta engagemang.

Frågan och parternas inställning

X vill veta om försäljningen av [rätten] och avyttringen av andelen i Y tillsammans kan ses som en avyttring av en näringsbetingad andel.

Bolaget anser att så är fallet även om överlåtelsen formellt sker i flera steg eftersom det finns en stark koppling mellan andelen i föreningen och [rätten]. Skälet till att de inte hanteras tillsammans är troligen att Y vill ha kontroll över vilka som köper [rätter].

Skatteverket anser att försäljningen av [rätten] och avyttringen av andelen är två separata transaktioner som ska bedömas var för sig. Det är endast den senare som innebär att bolaget avyttrar en näringsbetingad andel. 

Rättsligt

Med näringsbetingad andel avses enligt 24 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), bl.a. en andel i en ekonomisk förening, om den uppfyller villkoren i 14 § och exempelvis ägs av en sådan juridisk person (ägarföretaget) som är ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som inte är ett investmentföretag.

Av 14 § framgår att andelen ska vara en kapitaltillgång och uppfylla någon av följande förutsättningar:

  1. Andelen är inte marknadsnoterad.
  2. Det sammanlagda röstetalet för ägarföretagets samtliga andelar i det ägda företaget motsvarar tio procent eller mer av röstetalet för samtliga andelar i företaget.
  3. Innehavet av andelen betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller av ett företag som med hänsyn till äganderättsförhållanden eller organisatoriska förhållanden kan anses stå det nära.

Med kapitaltillgångar avses enligt 25 kap. 3 § andra tillgångar i näringsverksamheten än

– lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar och liknande tillgångar,

– inventarier, och

– patent och andra sådana rättigheter som räknas upp i 18 kap. 1 § andra stycket 1 även om de inte förvärvats från någon annan.

I 18 kap. 1 § andra stycket 1 räknas koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter, goodwill och liknande rättigheter som förvärvats från någon annan upp.

Enligt 44 kap. 5 § anses en medlem som avgår ur en ekonomisk förening ha avyttrat andelen.

Skatterättsnämndens bedömning

Frågan i ärendet är om X försäljning av [rätten] tillsammans med avyttringen av andelen i Y kan ses som en avyttring av en näringsbetingad andel.

För att upphöra med den [verksamhet] som bolaget bedrivit som medlem i Y säljer bolaget sin [rätt] via Y:s marknadsplats. Därefter utträder X ur Y och har då rätt att få sin insats återbetald av föreningen.

Köparen av [rätten] betalar själv en insats till Y utan säljarens medverkan.

För X del är det fråga om två transaktioner med olika motparter. [Rätten] uppfyller inte förutsättningarna för att vara en näringsbetingad andel enligt 24 kap. Bolagets andel i Y som anses avyttrad när X utträder ur föreningen är däremot en sådan andel.

Enligt Skatterättsnämndens uppfattning ger inte vare sig den anknytning som [rätten] har till andelen i Y eller de stadgar och regler i övrigt som gäller för föreningen och dess medlemmar stöd för en annan bedömning.

Förhandsbeskedet har utformats i enlighet med det anförda.

I avgörandet har deltagit Peder André, ordf., Birgitta Pettersson, Mattias Dahlberg, Christina Eng, Marie Jönsson, Robert Påhlsson och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Per-Arvid Gustafsson.

I den slutliga handläggningen har även Margareta Palmstierna deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen