Väsentlig anknytning, fastigheter

Innehav av fritidsbostad och delägande i skogsfastighet har inte ansetts medföra väsentlig anknytning till Sverige.

Diarienummer
104-15/D
Meddelandedatum
2016-03-08
Lagrum
  • 3 kap. 3 och 7 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A och B
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

A och B ska inte anses obegränsat skattskyldiga i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit.

Motivering

Bakgrund

A och B är gifta. De har för avsikt att under 2016 flytta från Sverige och bosätta sig i Portugal där de har köpt en lägenhet för permanent boende.

Inför utflyttningen kommer makarna, som är svenska medborgare, att göra sig av med den bostad där de bor i idag. Detsamma gäller för det svenska konsultbolag som de äger gemensamt.

A äger tillsammans med sin bror en skogsfastighet i (…). Den är på ca 99 hektar med ett taxeringsvärde på 1,3 miljoner kr. Avverkning och nyplantering på fastigheten sköts av utomstående. A:s egna arbetsinsatser begränsas huvudsakligen till röjning av sly och liknande. Under den senaste femårsperioden har hans andel i fastigheten genererat inkomster med som mest drygt 17 000 kr per år. Några större avverkningar planeras inte utföras de närmaste sex åren.

A äger dessutom en från skogsfastigheten avstyckad tomt med ett fritidshus av enklare slag. Makarna använder huset som fritidsbostad, något de tänker fortsätta med vid vistelse i Sverige under somrarna. Vistelsen i Sverige under övrig tid kommer att var begränsad till kortare besök hos släkt och vänner.

Vid tidigare kontakt med Skatteverket har makarna fått svävande svar om vad som ska gälla beträffande deras skattskyldighet i Sverige efter utflyttningen till Portugal.

Frågan och parternas inställning

A och B vill veta om ett fortsatt innehav av andelen i skogsfastigheten och ägande av fritidsbostaden innebär att de efter bosättningen i Portugal ska anses som obegränsat skattskyldiga i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit.

Båda parter anser att frågan ska besvaras nekande.

Skatterättsnämndens bedömning

Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229) är den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här obegränsat skattskyldig.

För att avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska, enligt 7 § första stycket, ett antal anknytningsfaktorer beaktas, bl.a. om han bedriver näringsverksamhet här, om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här och om han har en fastighet här.

Enbart innehav av en fritidsbostad ger i regel inte väsentlig anknytning till Sverige (se t.ex. RÅ 1992 not. 367). Beträffande innehav av hyres- och jordbruksfastigheter görs i praxis skillnad mellan rena kapitalplaceringar och fastighetsförvaltning där den skattskyldige deltar mer aktivt i förvaltningen (jfr RÅ 1989 ref. 18, RÅ 1989 ref. 103 och RÅ 2003 not. 210 samt prop. 1984/85:175 s. 115 och 122).

Skatterättsnämnden finner vid en sammantagen bedömning att makarnas kvarvarande anknytningsfaktorer till Sverige inte leder till att de ska anses ha väsentlig anknytning hit. Frågan ska därför besvaras nekande.

I avgörandet har deltagit Peder André, ordf., Birgitta Pettersson, Mattias Dahlberg, Marie Jönsson, Peter Kristiansson, Olof Sundin och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Krister Rentrop.

I den slutliga handläggningen har även Marcus Andersson deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen