Syntetiska aktier

Syntetiska aktier har ansetts utgöra optioner enligt 44 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229). Vinst eller förlust vid avyttring ska tas upp i inkomstslaget kapital.

Diarienummer
53-17/D
Meddelandedatum
2017-11-28
Lagrum
  • 44 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

De syntetiska aktierna utgör optioner enligt 44 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Fråga 2

Vinst eller förlust vid inlösen, avyttring eller återköp ska tas upp enligt bestämmelserna om kapitalvinster och kapitalförluster i 44 kap.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

Y AB äger andelar i ett antal onoterade s.k. portföljbolag, däribland X AB. Nyckelpersoner i portföljbolagen ska erbjudas att delta i ett incitamentsprogram baserat på syntetiska aktier. A är anställd i X AB och har erbjudits att till marknadsmässigt pris förvärva syntetiska aktier utfärdade av X AB med aktier i bolaget som underliggande tillgång. De syntetiska aktierna ger rätt att i framtiden erhålla utbetalning av ett belopp som motsvarar marknadsvärdet vid utbetalningstillfället av en aktie i X AB.

Av ett utkast till villkorsbilaga (Term Sheet) för de syntetiska aktierna framgår bl.a. följande. De syntetiska aktierna ska spegla utvecklingen och marknadsvärdet i den underliggande aktien i X AB. Marknadsvärdet vid utfärdandet ska beräknas med utgångspunkt i en oberoende värdering. De syntetiska aktierna ger inte rätt att förvärva aktier i X AB och de ger inte heller någon rösträtt eller rätt till utdelning. Löptiden anges till fem år efter utfärdandet varefter inlösen sker av X AB. Under löptiden är de syntetiska aktierna fritt överlåtbara, dock med hembudsskyldighet mot Y AB samt villkor om Drag Along och Tag Along. Enligt en återköpsklausul i Term Sheet finns en årligen återkommande möjlighet för Y AB att helt eller delvis återköpa utfärdade syntetiska aktier inom en månad från det att X AB:s årsredovisning publiceras.

Som förutsättningar för beskedet gäller att samtliga transaktioner gällande återköp, inlösen och avyttring av de syntetiska aktierna kommer att ske till marknadspris samt att återköpsklausulen inte kommer att användas för att systematiskt återköpa aktier från anställda som avslutar sin anställning.

Frågorna och parternas inställning

 

A vill ha klarhet i om de syntetiska aktier han avser att förvärva enligt erbjudandet utgör sådana optioner som avses i 44 kap. 12 § andra strecksatsen (fråga 1). Han vill även veta om eventuell vinst vid inlösen, återköp eller avyttring kommer att beskattas enligt kapitalvinstreglerna (fråga 2) samt om svaret på frågorna 1 och 2 påverkas om X AB efterger villkoret om återköp av de syntetiska aktierna (fråga 3).

Parternas samfällda uppfattning är att de syntetiska aktierna utgör optioner enligt 44 kap. 12 § samt att värdepappersregeln i 10 kap. 11 § första stycket är tillämplig. Det innebär att en eventuell värdestegring efter förvärvet ska beskattas enligt kapitalvinstreglerna vid inlösen, återköp eller avyttring.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Enligt 44 kap. 12 § avses med option en rätt för innehavaren att förvärva eller avyttra aktier, obligationer eller andra tillgångar till ett bestämt pris, eller få betalning vars storlek beror på värdet av underliggande tillgångar, eller av kursindex eller liknande.

I 10 kap. finns bestämmelser om beskattningstidpunkt för intäkter i inkomstslaget tjänst. Av den s.k. värdepappersregeln i 11 § första stycket framgår att om den skattskyldige på grund av sin tjänst förvärvar värdepapper på förmånliga villkor, ska förmånen tas upp som intäkt av tjänst det beskattningsår då förvärvet sker. Förvärv av värdepapper som sker mot marknadsmässig ersättning föranleder däremot ingen beskattning vid förvärvstidpunkten och en senare avyttring beskattas i inkomstslaget kapital enligt bestämmelserna om kapitalvinster och kapitalförluster i 44 kap.

Om det som förvärvas inte är ett värdepapper gäller enligt huvudregeln i 10 kap. 8 § att inkomster ska tas upp som intäkt det beskattningsår då de kan disponeras eller på något annat sätt kommer den skattskyldige till del. Värdeförändringar efter förvärvet kommer i dessa fall att beskattas i inkomstslaget tjänst (se RÅ 2007 not. 177).

Skatterättsnämndens bedömning

Fråga 1

De syntetiska aktierna ger rätt att i framtiden erhålla utbetalning av ett belopp som motsvarar marknadsvärdet vid utbetalningstillfället av en aktie i X AB. De utgör därmed optioner i den mening som avses i 44 kap. 12 § andra strecksatsen.

Fråga 2

Syntetiska optioner som en skattskyldig förvärvar på grund av sin tjänst har i praxis behandlats som värdepapper om optionerna kan överlåtas fritt och inte är villkorade om fortsatt anställning (jfr RÅ 1997 ref. 71, RÅ 2000 not. 47 och HFD 2016 ref. 68).

Enligt Skatterättsnämndens mening saknas skäl till annan bedömning gällande syntetiska aktier. I förevarande fall är de syntetiska aktierna fritt överlåtbara utan krav på fortsatt anställning. De syntetiska aktierna utgör därmed värdepapper i den mening som avses i 10 kap. 11 § första stycket. Av det anförda följer att vinst eller förlust vid inlösen, återköp eller avyttring ska tas upp i inkomstslaget kapital enligt bestämmelserna om kapitalvinster och kapitalförluster i 44 kap.

Fråga 3

Frågan förfaller.

I avgörandet har deltagit Christina Eng, ordf., Birgitta Pettersson, Mattias Dahlberg, Richard Hellenius, Marie Jönsson, Merja Lohela och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Marcus Andersson.

I den slutliga handläggningen har även Lis Alfreds deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen