Expansionsfond

En överföring i två led av expansionsfond från handelsbolagsdelägare till aktiebolag har kunnat göras utan att avsättningen återförs till beskattning.

Diarienummer
90-16/D
Meddelandedatum
2017-05-05
Lagrum
  • 34 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

Expansionsfonden får föras över till den enskilda näringsverksamheten.

Fråga 2

Expansionsfonden upphör utan att avdrag för avsättning till expansionsfonden ska återföras till beskattning.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A äger samtliga aktier i X AB. Han är också kommanditdelägare i Y KB (KB) där X AB är komplementär. KB bedriver handel med (…) med personal som är anställda i X AB.

Vid utgången av 2015 hade A en expansionsfond som uppgick till … kr.

A vill nu att all verksamhet ska bedrivas i X AB och överväger därför att genomföra följande omstrukturering.

X AB utträder ur KB och avregistreras som bolagsman. Som ersättning erhåller X AB sin andel av det egna kapitalet i KB. Därefter likvideras KB och samtliga tillgångar och skulder tillskiftas A och bildar hos honom en enskild näringsverksamhet. De materiella tillgångarna kommer vid utskiftningen att åsättas ett marknadsmässigt värde. A begär att expansionsfonden inte ska återföras.

I nästa steg överlåts samtliga tillgångar i den enskilda näringsverksamheten till X AB. A begär att expansionsfonden inte ska återföras och gör ett tillskott till aktiebolaget som motsvarar minst 78 procent av expansionsfonden.

Frågorna och parternas inställning

A vill veta om hans expansionsfond kan föras över från KB till den enskilda näringsverksamheten (fråga 1) och om expansionsfonden vid överlåtelse av samtliga realtillgångar i näringsverksamheten till X AB upphör utan att avdrag för avsättning till fonden ska återföras till beskattning (fråga 2).

Båda parter anser att överföringen kan göras och att expansionsfonden upphör utan att avdrag för avsättning ska återföras till beskattning.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

I 34 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om expansionsfonder gällande enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag.

Enligt 16 § 1 ska en enskild näringsidkares avdrag för avsättning till expansionsfond återföras om han upphör att bedriva näringsverksamheten. Samma sak gäller enligt 17 § 1 en handelsbolagsdelägares avdrag för avsättning om handelsbolaget upphör att bedriva näringsverksamheten.

I 18–22 §§ regleras i vilka fall fonderna får tas över.

Enligt 20 § första stycket kan en expansionsfond upphöra utan att avdrag för avsättning till expansionsfond återförs om en enskild näringsidkare

  • överlåter samtliga realtillgångar i näringsverksamheten till ett aktiebolag som han äger aktier i eller genom överlåtelsen kommer att äga aktier i,
  • begär att expansionsfonden inte ska återföras, och
  • gör ett tillskott till bolaget som motsvarar minst 78 procent av expansionsfonden.

Om en delägare i ett svenskt handelsbolag tillskiftas realtillgångar vid bolagets upplösning får, enligt 22 §, en expansionsfond föras över om

  • delägaren begär att expansionsfonden inte ska återföras, och
  • överföringen inte föranleder uttagsbeskattning enligt bestämmelserna i 22 kap.

Om expansionsfonden förs över, anses delägaren ha gjort avsättningarna och avdragen för dem i enskild näringsverksamhet.

Med uttag avses enligt 22 kap. 3 § att den skattskyldige överlåter en tillgång utan ersättning eller mot en ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat. Motsvarande gäller om ett svenskt handelsbolag som den skattskyldige är delägare i överlåter en tillgång till den skattskyldige eller någon annan.

Uttagsbeskattning innebär enligt 7 § att uttaget behandlas som om tillgången avyttrats mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet.

Skatterättsnämndens bedömning

Frågorna 1 och 2

Det finns ingen bestämmelse i 34 kap. som reglerar överföring av expansionsfond från handelsbolagsdelägare till aktiebolag. En sådan överföring måste därför ske i två led genom att handelsbolaget först upplöses, varvid 22 § tillämpas, och sedan överlåts tillgångarna till aktiebolaget, varvid 20 § tillämpas (prop. 1993/94:50 s. 320 och prop. 1999/2000:2 del 2 s. 421).

En förutsättning för att A:s expansionsfond ska kunna överföras från KB till den enskilda näringsverksamheten är enligt 22 § att överföringen inte föranleder uttagsbeskattning. Eftersom handelsbolag inte kan vara part i en underprisöverlåtelse innebär det att överlåtelsen måste ske mot en ersättning som motsvarar tillgångarnas marknadsvärde. Eftersom avräkningsvärdet vid utskiftningen från KB till A utgörs av tillgångarnas marknadsvärde medför utskiftningen enligt Skatterättsnämndens uppfattning ingen uttagsbeskattning.

Enligt förutsättningarna är även övriga krav för överföringen i 20 och 22 §§ uppfyllda. Det beskrivna förfarandet innebär därmed att expansionsfonden upphör utan att avsättningen ska återföras till beskattning.

I avgörandet har deltagit Christina Eng, ordf., Birgitta Pettersson, Mattias Dahlberg, Marie Jönsson, Merja Lohela, Robert Påhlsson och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Lis Alfreds.

I den slutliga handläggningen har även Per-Arvid Gustafsson deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen