Kvalificerade andelar, utomståenderegeln

Affärsförbindelser mellan företag har inte ansetts medföra att de bedriver samma eller likartad verksamhet varför utomståenderegeln har ansetts tillämplig.

Diarienummer
84-16/D
Meddelandedatum
2017-05-05
Lagrum
  • 57 kap. 4 och 5 §§ inkomstskattelagen (1999:129)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) är tillämplig på aktieinnehavet i X AB.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A äger samtliga aktier i X AB. Den enda verksamhet som bedrivs i bolaget är förvaltning av ett aktieinnehav på […] procent av aktierna i fåmansföretaget Y AB.

Y AB säljer [och distribuerar vissa varor] till [företag] samt erbjuder distributionslösningar av [varor] till privatpersoner. A har inte varit verksam i Y AB annat än i egenskap av styrelseledamot men hans bror är vice VD i bolaget.

Y AB började bedriva verksamhet under 2010. Bolaget ägs till ca 40 procent av de tre grundarna som alla är verksamma i bolaget. Under perioden oktober 2011–juli 2015 ägdes [mer än 30] procent av aktierna i Y AB av fåmansföretaget Z AB. Därefter har Å AB ägt [mer än 30] procent av aktierna i Y AB.

Z AB ingår i en koncern vars moderbolag är registrerat i [annat EU-land]. Bolaget är en ledande aktör för [distribution av vissa varor] på den svenska marknaden. Z AB har ingen egen tillverkning av [varor] utan anpassar [förpackningar och annat] till den svenska marknaden.

Z AB har köpt varor från Y AB för Y AB:s inköpspris som bolaget sedan har sålt vidare till sina kunder. Bolagen har delat på den vinst som uppkommit. Affärsöverenskommelsen förhandlades fram i marknadsmässig konkurrens med andra aktörer redan innan Z AB blev delägare i Y AB. Ingen person som äger aktier i Z AB, eller någon närstående till en sådan person, har varit verksam i Y AB.

Å AB är ett investeringsbolag inom […] koncernen som investerar i tillväxtbolag med stark marknadsposition och skapar värde genom långsiktigt och aktivt ägande. Ingen person som äger aktier i Å AB, eller någon närstående till en sådan person, har varit verksam i Y AB.

Av ansökan framgår vidare att samtliga aktier i Y AB har samma rätt till utdelning.

Frågan och parternas inställning

A överväger att ta utdelning eller sälja aktierna i X AB och vill veta om utomståenderegeln i 57 kap. 5 § är tillämplig på hans aktieinnehav.

Båda parter anser att utomståenderegeln är tillämplig.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Med kvalificerad andel avses enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 andel i eller avseende ett fåmansföretag under förutsättning att andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Enligt första stycket 2 är en andel i eller avseende ett fåmansföretag bl.a. kvalificerad om företaget, direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag och andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i detta fåmansföretag.

Om utomstående, direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger del i företaget och, direkt eller indirekt, har rätt till utdelning, ska en andel enligt 57 kap. 5 § första stycket anses kvalificerad bara om det finns särskilda skäl. Vid bedömningen ska förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren beaktas. Med företag avses enligt andra stycket det företag i vilket delägaren eller någon närstående varit verksam i betydande omfattning.

Enligt tredje stycket ska ett företag anses ägt av utomstående utom till den del det ägs av fysiska personer som (1) äger kvalificerade andelar i företaget, (2) indirekt äger andelar i företaget som hade varit kvalificerade om de ägts direkt, eller (3) äger kvalificerade andelar i ett annat fåmansföretag som avses i 4 § eller andelar i ett fåmanshandelsbolag som avses i den paragrafen.

Av förarbetena till utomståenderegeln framgår att ett utomstående ägande på minst 30 procent av aktierna i företaget anses betydande (prop. 1989/90:110 del 1 s. 468 och 704).

Skatterättsnämndens bedömning

A:s aktier i X AB är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket 2 på grund av att hans bror är verksam som vice VD i Y AB. Om utomståenderegeln i 5 § är tillämplig ska andelarna bara anses kvalificerade om det finns särskilda skäl.

Av lagtext och praxis (RÅ 2007 not. 1) framgår att utomståenderegeln kan vara tillämplig även om en delägare eller denne närstående inte är verksam i det direktägda företaget utan i ett indirekt ägt företag där utomstående äger andelar.

Avgörande för frågan om utomståenderegeln är tillämplig är om den verksamhet som bedrivs i Z AB kan anses vara samma eller likartad med den som bedrivs i Y AB. Av praxis framgår att den bedömningen i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag överförs till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan företagen (se HFD 2013 ref. 35 och där angivna rättsfall).

Enligt vad som upplysts har någon verksamhet inte överförts mellan Z AB och Y AB. Den omständigheten att affärsförbindelser förekommer mellan bolagen eller vad som i övrigt framkommit om deras samarbete kan enligt Skatterättsnämndens mening inte anses medföra att de bedriver samma eller likartad verksamhet i lagrummets mening (jfr RÅ 2007 not. 66 och HFD 2012 not. 25). De aktier i Y AB som ägs av fysiska personer genom Z AB ska därför anses ägda av utomstående. Eftersom utomstående delägare i betydande omfattning har ägt del i Y AB under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren och då några särskilda skäl inte kan anses föreligga är utomståenderegeln tillämplig.

I avgörandet har deltagit Christina Eng, ordf., Birgitta Pettersson, Marie Jönsson, Merja Lohela, Robert Påhlsson och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Lis Alfreds.

I den slutliga handläggningen har även Per-Arvid Gustafsson deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen