Väsentlig anknytning

Innehav av en hyreslägenhet som tidigare varit sökandenas permanentbostad har, sammantaget med andra anknytningsfaktorer, ansetts medföra väsentlig anknytning till Sverige.

Diarienummer
70-17/D
Meddelandedatum
2017-12-22
Lagrum
  • 3 kap. 3 och 7 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A och B
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Frågorna 1 och 2

A och B ska vid ingången av 2018 anses obegränsat skattskyldiga i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit. Om hyreslägenheten sägs upp ska de anses som begränsat skattskyldiga från den tidpunkten.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

Makarna A och B, som är svenska medborgare, är sedan 2010 utflyttade från Sverige. De har därefter varit bosatta och stadigvarande vistats i [flera utländska städer]. Sedan ett år tillbaka bor och jobbar makarna i [en stad i utlandet] där de hyr en lägenhet. De kommer fortsättningsvis endast att besöka Sverige under en månad på sommaren och ett par veckor över jul.

Makarna innehar en hyreslägenhet i [Sverige] som innan utflyttningen från Sverige var deras permanentbostad. Lägenheten har därefter endast använts som övernattningsbostad under kortare perioder. Trots att makarna har varit bosatta utomlands sedan 2010 har de fortsatt att vara folkbokförda på lägenheten.

Vid ingången av 2018 har makarna i övrigt följande tillgångar i Sverige.

A äger en jordbruksfastighet i [Sverige] Han tar ingen aktiv del i driften av fastigheten, som har en årlig omsättning om ca (…) kr hänförligt till utarrenderad mark och skogsavverkning. På fastigheten finns även en mangårdsbyggnad som används av makarna som fritidsbostad vid besök i Sverige under sommaren. A äger även 1/3 av en fritidsbostad i [Sverige] samt 0,02 procent av aktierna i X AB. Han innehar slutligen samtliga aktier i ett vilande aktiebolag.

Frågorna och parternas inställning

A och B vill ha klarhet i om de efter 2017 ska anses obegränsat skattskyldiga i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit (fråga 1). Om så bedöms vara fallet vill makarna veta om bedömningen förändras om de före årsskiftet säger upp hyreslägenheten (fråga 2).

Makarna anser att innehavet av den tidigare permanentbostaden inte längre bör medföra väsentlig anknytning till Sverige eftersom de inte varit bosatta här sedan 2010. Till stöd för sin uppfattning åberopar de ett av Skatteverkets ställningstaganden den 8 april 2008 (dnr 131 687505-07/111). Där framgår att väsentlig anknytning ska anses föreligga endast t.o.m. utgången av det femte beskattningsåret efter utflyttningsåret om den enda kvarvarande anknytningsfaktorn av betydelse utgörs av innehav av tidigare permanentbostad. Vidare är A:s innehav av näringsfastigheten (…) och 0,02 procent av aktierna i X AB inte av sådan karaktär att de medför ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige. Mot den bakgrunden anser makarna att fråga 1 ska besvaras nekande.

Skatteverket finner vid en samlad bedömning att makarna har väsentlig anknytning till Sverige. Det ställningstagande som makarna hänvisar till avser endast fall där permanentbostaden är den enda kvarvarande anknytningsfaktorn av betydelse. I nu aktuellt fall finns därtill även en näringsfastighet och två fritidsbostäder. Vidare är makarna fortfarande folkbokförda på sin lägenhet i [Sverige]. Om hyresavtalet för den tidigare permanentbostaden sägs upp och makarna även begär avregistrering från folkbokföringen ska de inte anses som obegränsat skattskyldiga i Sverige.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här är enligt 3 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) obegränsat skattskyldig.

För att avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska beaktas om han är svensk medborgare, hur länge han var bosatt här, om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort, om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl, om han har en bostad här som är inrättad för åretrunt-bruk, om han har sin familj här, om han bedriver näringsverksamhet här, om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, om han har en fastighet här och liknande förhållanden (3 kap. 7 § första stycket).

Under fem år från den dag då en person har rest från Sverige anses han ha väsentlig anknytning hit, om han inte visar att han inte har en sådan anknytning. Detta gäller dock bara den som är svensk medborgare eller som under minst tio år har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här (3 kap. 7 § andra stycket).

Den omständigheten att den skattskyldige behåller en bostad som före utflyttningen varit dennes permanentbostad har i praxis ansetts utgöra en tungt vägande anknytningsfaktor till Sverige (se t.ex. RÅ 1989 ref. 118, RÅ 2009 not. 84, HFD 2012 not. 21 och HFD 2012 not. 51). Enbart innehav av en fritidsbostad ger dock i regel inte väsentlig anknytning till Sverige (se t.ex. RÅ 1992 not. 367).

Beträffande innehav av hyres- och jordbruksfastigheter görs i praxis skillnad mellan rena kapitalplaceringar och fastighetsförvaltning där den skattskyldige deltar mer aktivt i förvaltningen (jfr RÅ 1989 ref. 18, RÅ 1989 ref. 118 och RÅ 2003 not. 210 samt prop. 1984/85:175 s. 14, 115 och 122).

Skatterättsnämndens bedömning

Fråga 1

Vid en samlad bedömning av A och B:s kvarvarande anknytningsfaktorer till Sverige, där särskild vikt fästs vid att makarna har behållit den tidigare permanentbostaden, finner Skatterättsnämnden att makarna vid ingången av 2018 ska anses obegränsat skattskyldiga i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit (jfr RÅ 1989 ref. 118).

Fråga 2

Om hyreslägenheten sägs upp finns inte längre någon väsentlig anknytning till Sverige och makarna är endast begränsat skattskyldiga här från den tidpunkten (jfr RÅ 2009 not. 83).

I avgörandet har deltagit Christina Eng, ordf., Birgitta Pettersson, Mattias Dahlberg, Marie Jönsson, Merja Lohela, Robert Påhlsson och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Marcus Andersson.

I den slutliga handläggningen har även Krister Rentrop deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen