Kvalificerade andelar

Två fåmansföretag har ansetts bedriva samma eller likartad verksamhet på grund av att en verksamhetsgren i form av djur överförts mellan företagen. Att överföringen har skett till marknadspris har inte föranlett annan bedömning.

Diarienummer
68-16/D
Meddelandedatum
2017-04-11
Lagrum
  • 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A och B
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2017-12-07
Mål nr
2360-17

Förhandsbesked

A:s och B:s aktier i X AB är kvalificerade andelar.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A och B är gifta och äger hälften var av aktierna i X AB. Bolaget bedrev till och med 2009 lantbruksverksamhet bestående av växtodling och djuruppfödning för köttproduktion.

Verksamheten bedrevs på den lantbruksfastighet som ägdes av makarna och som arrenderades till X AB. Makarna var verksamma i betydande omfattning i bolaget där ca två tredjedelar av arbetstiden ägnades åt växtodlingen.

Under 2009 genomfördes ett generationsskifte där makarna genom gåva överlät lantbruksfastigheten till sonen C. Därutöver såldes efter värdering en del maskiner och inventarier från makarnas enskilda firma till sonens bolag Y AB. I samband härmed sålde X AB 34 stycken dikor och 26 stycken kvigor till Y AB för ett pris motsvarande ett av [utomstående] uppskattat marknadsvärde. Kvar i X AB fanns därefter ca 50 djur som senare gick till slakt.

Efter generationsskiftet har lantbruksverksamheten i X AB avvecklats och sedan september 2009 finns ett avtal med en bank om diskretionär förvaltning av kapitalet i bolaget. Makarna är efter 2009 inte verksamma i bolaget, i Y AB eller i något annat fåmansföretag. C är för sin del verksam i betydande omfattning i Y AB.

Frågan och parternas inställning

Inför en utdelning under 2016–2017, alternativt en försäljning av aktierna, vill A och B veta om deras aktier i X AB är kvalificerade andelar.

Makarna anser inte att verksamheten i Y AB är samma eller likartad med den som bedrivs i X AB. Detta då endast en mindre del av de totala tillgångarna i X AB överfördes 2009. Eftersom djuren dessutom såldes till marknadspris har någon förmögenhetsöverföring inte förekommit mellan bolagen.

Skatteverket anser att makarnas aktier är kvalificerade andelar. Enligt verkets uppfattning har en verksamhetsgren i X AB förts över till Y AB. Av den anledningen är det därmed fråga om samma eller likartad verksamhet och A:s och B:s aktier i X AB är därför kvalificerade andelar så länge sonen är verksam i betydande omfattning i Y AB plus ytterligare fem år.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 inkomstskattelagen (1999:1229) är andelar i ett fåmansföretag kvalificerade om andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

I förarbetena sägs bl.a. att syftet med bestämmelsen är att karenstiden ska förlängas om den skattskyldige eller närstående fortsätter med likartad verksamhet i ett annat fåmansföretag då det annars kunde bli möjligt att flytta verksamheten mellan olika företag och spara arbetsinkomsten i ett vilande företag (prop. 1989/90:110 del 1 s. 703).

Av praxis framgår att jämförelsen med ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag har överförts till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan bolagen (jfr RÅ 2010 ref. 11 I–V).

Skatterättsnämndens bedömning

Makarna har inte själva varit verksamma i betydande omfattning i X AB sedan 2009 eller i något annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Frågan i ärendet är då om deras aktier ändå är kvalificerade andelar på grund av att X AB och Y AB kan anses bedriva samma eller likartad verksamhet och till följd av att deras son är verksam i betydande omfattning i sistnämnda bolag. Det gäller vid den prövningen ytterst att bedöma om försäljningen av totalt 60 djur innebär att en del av verksamheten i X AB har överförts till Y AB.

Av praxis följer att affärsförbindelser mellan två fåmansföretag inte innebär att det är fråga om en överföring av verksamhet på sätt som gör att företagen kan anses bedriva samma eller likartad verksamhet (jfr RÅ 2007 not. 66). I förevarande fall ligger det enligt Skatterättsnämndens uppfattning närmare till hands att se försäljningen av de aktuella djuren som en överlåtelse av en värdemässigt betydande tillgång i form av en verksamhetsgren som var en del av verksamheten i X AB:s lantbruksverksamhet (jfr RÅ 1997 ref. 48 I–II).

Eftersom delar av verksamheten i X AB har överförts till Y AB bedriver företagen samma eller likartad verksamhet. Att transaktionen har skett till marknadspris föranleder enligt Skatterättsnämnden ingen annan bedömning (jfr HFD 2016 ref. 61).

Det ovan anförda innebär att makarnas aktier i X AB är kvalificerade andelar vid de tidpunkter som frågan gäller.

I avgörandet har deltagit Christina Eng, ordf., Birgitta Pettersson, Richard Hellenius, Marie Jönsson, Peter Kristiansson, Olof Sundin och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Krister Rentrop.

I den slutliga handläggningen har även Lis Alfreds deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen