Stadigvarande vistelse och väsentlig anknytning

Återkommande vistelser i högst tre månader per år fördelat på högst fyra tillfällen har inte ansetts medföra obegränsad skattskyldighet på grund av stadigvarande vistelse i Sverige. Innehav av en hyresrätt har jämställts med innehav av en fritidsbostad som tillsammans med förhållandena i övrigt inte gett väsentlig anknytning hit.

Diarienummer
75-17/D
Meddelandedatum
2018-02-01
Lagrum
  • 3 kap. 3 och 7 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Frågorna 1 och 2

A ska inte anses obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av stadigvarande vistelse här eller väsentlig anknytning hit.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A är ogift och har inga barn. Han är född och uppvuxen i (…) men flyttade därifrån för ca 15 år sedan på grund av sitt arbete. Han bor numera i (…). A:s familj består av (…) syskon. Syskonen och de flesta av syskonens barn och barnbarn bor i eller i närheten av (…). A hyr sedan flytten en lägenhet om 28 kvadratmeter i (…) för att vid högtider, större familjedagar och delar av sommarsemestern kunna åka dit och besöka familjen. Lägenheten har aldrig varit hans permanentbostad.

Hösten 2019 avser A att gå i pension och flytta [utomlands]. Efter utflytten tänker han sig framtida Sverigebesök om dels en lite längre semesterresa om 1–2 månader, dels 1–3 släktträffar om året. Han kommer sammanlagt att vistas högst tre månader per år i Sverige fördelat på högst fyra besök.

Frågorna och parternas inställning

A frågar om hans innehav av hyresrätten (…) ger honom väsentlig anknytning till Sverige efter utflytten 2019 (fråga 1).

Han vill också veta om hans vistelser i Sverige efter utflytten gör att han anses vistas här stadigvarande och därmed betraktas som obegränsat skattskyldig här (fråga 2).

Parterna är överens om att A inte ska anses obegränsat skattskyldig i Sverige efter utflytten på grund av väsentlig anknytning eller stadigvarande vistelse.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Den som stadigvarande vistas i Sverige är obegränsat skattskyldig. Detsamma gäller den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här (3 kap. 3 § inkomstskattelagen [1999:1229]).

För att avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska beaktas om han är svensk medborgare, hur länge han var bosatt här, om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort, om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl, om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, om han har sin familj här, om han bedriver näringsverksamhet här, om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, om han har en fastighet här och liknande förhållanden (3 kap. 7 §).

Skatterättsnämndens bedömning

Fråga 2

Den fråga som först ska bedömas är om A efter flytten från Sverige ska anses obegränsat skattskyldig på grund av stadigvarande vistelse här.

Som stadigvarande vistelse räknas i princip en sammanhängande tidsperiod på sex månader eller mer. Tillfälliga avbrott i Sverigevistelsen saknar därvid betydelse (se RÅ 1997 ref. 25).

A avser att återkommande vistas i Sverige i högst tre månader per år fördelat på högst fyra tillfällen. Enligt Skatterättsnämndens mening kommer vistelsen i Sverige inte att vara av sådan omfattning och regelbundenhet att den ska bedömas som stadigvarande. A ska därmed inte anses obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av stadigvarande vistelse här.

Fråga 1

Nästa fråga som ska bedömas är om A kommer att ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflytten.

A:s innehav av hyresrätten (…) får därvid anses som innehav av en fritidsbostad. Enbart innehav av en fritidsbostad ger i regel inte väsentlig anknytning till Sverige (se t.ex. RÅ 1992 not. 367). Med hänsyn till det och till vad som redovisats om A:s förhållanden i övrigt finner Skatterättsnämnden att han inte ska anses ha väsentlig anknytning hit efter att han flyttat från landet.

I avgörandet har deltagit Christina Eng, ordf., Birgitta Pettersson, Richard Hellenius, Marie Jönsson, Robert Påhlsson, Stefan Pärlhem och Olof Sundin.

Ärendet har föredragits av Per-Arvid Gustafsson.

I den slutliga handläggningen har även Krister Rentrop deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen